..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::..

Orjinalini görmek için tıklayınız: İİK.36'da Taşınmazın Teminat olarak gösterilmesi - Haciz Kaldırma
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN HACİZLERİN KALDIRILMASINI SAĞLAMAYACAĞI..

İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli değildir. Bu durumda, teminat olarak taşınmazın (taşınmazların) gösterilmesi halinde, bu teminatın hacizlerin kaldırılmasını sağlamayacağının kabulü gerekir.
Somut olayda, borçlu, mehil vesikası almak amacıyla nakit ya da kesin teminat mektubu sunmayıp, Çerkezköy G.M.K.P mahallesi 428 ada 6 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ile 552 ada 30 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ve 552 ada 30 parsel 17 nolu bağımsız bölümü borca teminat olarak göstermiştir.
Bu durumda, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2018/5203
KARAR NO : 2019/1342