İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...

Tam Versiyon: Üst Sınır İpoteği Hakkında
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ÜST LİMİT İPOTEĞİ HAKKINDA : TMK'nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, TAŞINMAZLARIN NE MİKTAR İÇİN TEMİNAT TEŞKİL EDECEĞİ İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKI LİMİTLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.TMK'nun 875. maddesinde belirtilen ve ipotekle teminat altına alınan ANA BORÇ, FAİZ,İCRA TAKİP GİDERLERİ VE TARAFLARCA KARARLAŞTIRILAN EKLENTİLERDEN OLUŞAN TOPLAM BORÇ MİKTARININ, BU LİMİTİ AŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. (HGK. 24.05.1989 tarih, 1989/11-294 E, 1989/378 K).
Y.8 HD.nin 2012/7005 E. 2012/7785 K. sayılı emsal içtihadın da; “üst sınır ipoteğinin; ANA BORÇ, FAİZ VE İCRA TAKİP GİDERLERİ (HARÇTA DAHİL) OLMAK ÜZERE TÜM FERİLERİYLE BİRLİKTE ÜST SINIRI AŞMAMAK ÜZERE borçtan sorumlu olduğu ve limiti (üst sınırı) aşar şekilde tahsilat yapılamayacağı” belirtilmiştir.
Yine Y. 23. HD.nin 2016/5059 E. 2017/1980 K. sayılı emsal içtihadında “ şikayetçinin ipoteğinin, üst sınır ipoteği olduğu, ipotek veren ipotek verdiği 300.000,00 TL'lik kısımdan sorumlu olup alacaklının alacak, faiz, masraf, icra takip giderleri(harçta dahil) vb. istemleri bu miktarı aşamayacağı, ALACAKLI TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN BU MİKTAR ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI KESİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI” açıklanmıştır.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.
“Alacaklı , ipotek limiti dışında kalan alacak bölümü için , ancak genel haciz veya genel iflas yolu ile takip yapabilir.”(Yargıtay Üyesi Mahmut Coşkun- Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli-syf ; 445)