*Takipten Önce %4,55 / Sonra %9,10 / Satıştan Sonra %11,38
*Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27 -(Hacizden Sonra) %4,55
*Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
*Başvuru Harcı / Yerine Getirme Harcı 59,30.TL
*Tahliye Harcı -İcra Teb.Üzerine%1,13 /İcra Kanalıyla%2,27
*İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
*Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
*Yediemine Ödenen Paralardan Damga V. Binde 9,48
*Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek
paralardan Kesilecek Damga V. Binde 7,59
*Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
*Cezaevi Yapı Harcı %2
*Vekalet Suret Harcı 8,50.TL
*Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 139,20.TL
2021 Yolluk Miktarı : 3.145,71.TL.
Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 45,59.TL
İflasın Açılması, Konkordato İsteği, Masaya Katılma:97,70 TL
İCRA DAİRELERİNİN YILLIK ve 3'er AYLIK DÖNEMLERİNE ilişkin TEFTİŞ İŞLEMLERİ ÖRNEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırları

26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Yetki

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:30
 • DuraN
26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Yetki

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

2021 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Ücretleri

26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilciliklerle konsoloslukları,

ifade eder.

Uygulanacak hükümler

MADDE 4 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde, Bakanlıkça bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar göz önünde tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Masraflar

Kapsam

MADDE 5 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.

Posta gideri

MADDE 6 – (1) Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebinde,

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 60 TL,

b) Diğer ülkeler için 100 TL,

posta gideri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat Talepleri

Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligat

MADDE 7 – (1) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebligat talebinde bulunulması halinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Buna dair makbuz örneği, evrakın iletileceği dış temsilciliğe gönderilecek evraka eklenir veya tarih ve sayısı sevk yazısında belirtilir.

Diğer tebligat talepleri

MADDE 8 – (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde tebligat evrakı:

a) KKTC için KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına,

b) Diğer ülkeler için ilgili ülke yetkili makamlarına,

doğrudan gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılınmaksızın doğrudan yabancı ülke makamlarına iletilen tebligat talepleri için 6 ncı maddedeki posta masrafının yatırılması gerekmez.

Yabancı ülke makamlarınca istenen masraflar

MADDE 9 – (1) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde, yabancı ülke makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Amerika Birleşik Devletleri;

1) 95 ABD doları tutarındaki masraf, tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılması veya (abclegal.com) sitesi üzerinden online olarak ödenmesi sağlanır.

2) Makbuz örneği tebligat evrakı ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilir.

3) ABD Hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmaz.

b) Avustralya;

1) Tebligat yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 69 Avustralya doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaleti için 372 Avustralya doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa yetkili memurun ofisine 25 km'ye kadar olan mesafeler için 151 Avustralya doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 110,10 Avustralya doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3,90 Avustralya doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 34,50 Avustralya doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 19,80 Avustralya doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesi sağlanır.

c) Bahamalar;

1) Muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

ç) Belçika;

1) Belçika makamları 165 avro masrafın peşin ödenmesini talep etmektedir. Ayrıca, adrese göre masrafın yatırılacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmektedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muhatabın adresi belirtilerek evrakın düzenleneceği dil ve masrafın yatırılacağı banka hesap numarasının bildirilmesi hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adresine, konu kısmına “new request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilir. Bildirilecek hesaba masrafın yatırılması sağlanır ve makbuz örneği evraka eklenir.

d) Estonya;

1) Kural olarak tebligat taleplerinin yerine getirilmesi ücretsizdir. Ancak, talep eden makamca tebligatın adlî memur aracılığıyla yapılmasının istenilmesi halinde 60 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

e) Fransa;

1) “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "BNP Paribas IDF Institutions (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) 13, Place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilir.

f) Kanada;

1) Alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin, “Ministry of Finance” yazılı 100 Kanada doları tutarındaki çek, evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilir.

2) Tebligat yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Canada" ifadesi eklenmeksizin "Government of Alberta", adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” yazılır.

3) Çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığı hususuna dikkat edilmelidir.

4) Quebec Eyaleti (https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) internet adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair belge örneği evrak ile birlikte gönderilir.

g) Kuzey İrlanda;

1) 70 GBP veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

ğ) Letonya;

1) “Council of Sworn Bailiffs” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001, Latvia Bank: Swedbank AS Account No: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Council of Sworn Bailiffs Lacplesa Street 27-32 Riga, LV-1011 Latvia" adresine gönderilir.

h) Litvanya;

1) “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity 126198978” hesabına 110 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA" adresine gönderilir.

ı) San Marino;

1) “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino” adresine gönderilir.

i) Singapur;

1) 80 Singapur doları masraf talep edilmektedir. Singapur doları Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

j) Tayland;

1) 450 baht masraf talep edilmektedir. Tayland bahtı Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

k) Yunanistan;

1) “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice Directorate of Legislative Work, International Legal Relations and International Judicial Cooperation Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 Greece” adresine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstinabe Talepleri

Posta gideri

MADDE 10 – (1) Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her istinabe talebinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır.

(2) Buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığa gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi gerekir.

Diğer masraflar

MADDE 11 – (1) Tüm istinabe taleplerinde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı tarafından istenilmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe taahhütname alınır, taahhütnamenin bir sureti, tercüme ettirilmeksizin sevk yazısına eklenir, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmez.

(2) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı ülke makamlarınca talep edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(3) DNA testi istenilen hallerde 4.000 TL, kan tahlili yapılması istenilen hallerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenilen hallerde 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

Yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflar

MADDE 12 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yerine getirilecek istinabe taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Almanya;

1) Dinlenecek her bir tanık için 2.200 TL,

2) Ekonomik ve sosyal durum araştırmaları için 1.000 TL,

avansın mahkeme veznesine yatırılması sağlanır.

3) Köln şehrindeki adres tespitleri için "Sparkkasse Köln-Bonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC: COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına "9709.000.1230.7" nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 11 avro yatırılarak makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir.

4) Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki şehirlerde adres tespit talepleri için istenilen 13 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

b) Danimarka;

1) DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka kronunun (Baba, anne ve çocuk dahil) mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

2) Adres tespiti taleplerinde 115 Danimarka kronunun mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

3) Kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücret Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması sağlanır.

c) Kanada;

1) Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır. Bu husus Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilir.

ç) Kongo Demokratik Cumhuriyeti;

1) 100 ABD dolarının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(2) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden posta gideri dışında avans alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ülkemizde dolaşımda bulunmayan paralar

MADDE 13 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talebinin yerine getirilmesi için Ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenilmesi halinde, Ülkemizde bulunan bankalardan birine başvuru yapılarak, yurt dışı muhabir bankaların verdiği hizmetlerden faydalanmak suretiyle istenilen para cinsinden ödemenin yapılması sağlanır.

Masrafın hazineden karşılandığı talepler

MADDE 14 – (1) Adlî yardım talepli veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların resen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a) İstenilen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir veya tarih ve sayısı yazıda belirtilir.

b) Yabancı ülke makamlarınca peşin istenilen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği adlî yardımlaşma evrakına eklenir.

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenilen masraflar yatırılmaz. Bununla birlikte, işlemin tamamlanmasından sonra istenilen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilir.

ç) “Taahhütname” alınmaz.

Avansların yatırılması

MADDE 15 – (1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istenildiği durumlarda;

a) Avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi hesabına ya da veznesine yatırılması,

b) Makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi veya tarih ve sayısının yazıda belirtilmesi,

c) Makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı makama gönderilecek tebligat ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım evraka eklenmemesi,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:28
 • DuraN
26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilciliklerle konsoloslukları,

ifade eder.

Uygulanacak hükümler

MADDE 4 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde, Bakanlıkça bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar göz önünde tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Masraflar

Kapsam

MADDE 5 – (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.

Posta gideri

MADDE 6 – (1) Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebinde,

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 60 TL,

b) Diğer ülkeler için 100 TL,

posta gideri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat Talepleri

Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligat

MADDE 7 – (1) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebligat talebinde bulunulması halinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Buna dair makbuz örneği, evrakın iletileceği dış temsilciliğe gönderilecek evraka eklenir veya tarih ve sayısı sevk yazısında belirtilir.

Diğer tebligat talepleri

MADDE 8 – (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde tebligat evrakı:

a) KKTC için KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına,

b) Diğer ülkeler için ilgili ülke yetkili makamlarına,

doğrudan gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılınmaksızın doğrudan yabancı ülke makamlarına iletilen tebligat talepleri için 6 ncı maddedeki posta masrafının yatırılması gerekmez.

Yabancı ülke makamlarınca istenen masraflar

MADDE 9 – (1) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde, yabancı ülke makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Amerika Birleşik Devletleri;

1) 95 ABD doları tutarındaki masraf, tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılması veya (abclegal.com) sitesi üzerinden online olarak ödenmesi sağlanır.

2) Makbuz örneği tebligat evrakı ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilir.

3) ABD Hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmaz.

b) Avustralya;

1) Tebligat yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 69 Avustralya doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaleti için 372 Avustralya doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa yetkili memurun ofisine 25 km'ye kadar olan mesafeler için 151 Avustralya doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 110,10 Avustralya doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3,90 Avustralya doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 34,50 Avustralya doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 19,80 Avustralya doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesi sağlanır.

c) Bahamalar;

1) Muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

ç) Belçika;

1) Belçika makamları 165 avro masrafın peşin ödenmesini talep etmektedir. Ayrıca, adrese göre masrafın yatırılacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmektedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muhatabın adresi belirtilerek evrakın düzenleneceği dil ve masrafın yatırılacağı banka hesap numarasının bildirilmesi hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adresine, konu kısmına “new request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilir. Bildirilecek hesaba masrafın yatırılması sağlanır ve makbuz örneği evraka eklenir.

d) Estonya;

1) Kural olarak tebligat taleplerinin yerine getirilmesi ücretsizdir. Ancak, talep eden makamca tebligatın adlî memur aracılığıyla yapılmasının istenilmesi halinde 60 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

e) Fransa;

1) “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "BNP Paribas IDF Institutions (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) 13, Place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilir.

f) Kanada;

1) Alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin, “Ministry of Finance” yazılı 100 Kanada doları tutarındaki çek, evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilir.

2) Tebligat yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Canada" ifadesi eklenmeksizin "Government of Alberta", adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” yazılır.

3) Çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığı hususuna dikkat edilmelidir.

4) Quebec Eyaleti (https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) internet adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair belge örneği evrak ile birlikte gönderilir.

g) Kuzey İrlanda;

1) 70 GBP veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

ğ) Letonya;

1) “Council of Sworn Bailiffs” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001, Latvia Bank: Swedbank AS Account No: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Council of Sworn Bailiffs Lacplesa Street 27-32 Riga, LV-1011 Latvia" adresine gönderilir.

h) Litvanya;

1) “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity 126198978” hesabına 110 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA" adresine gönderilir.

ı) San Marino;

1) “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino” adresine gönderilir.

i) Singapur;

1) 80 Singapur doları masraf talep edilmektedir. Singapur doları Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

j) Tayland;

1) 450 baht masraf talep edilmektedir. Tayland bahtı Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

k) Yunanistan;

1) “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice Directorate of Legislative Work, International Legal Relations and International Judicial Cooperation Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 Greece” adresine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstinabe Talepleri

Posta gideri

MADDE 10 – (1) Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her istinabe talebinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır.

(2) Buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığa gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi gerekir.

Diğer masraflar

MADDE 11 – (1) Tüm istinabe taleplerinde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı tarafından istenilmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe taahhütname alınır, taahhütnamenin bir sureti, tercüme ettirilmeksizin sevk yazısına eklenir, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmez.

(2) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı ülke makamlarınca talep edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(3) DNA testi istenilen hallerde 4.000 TL, kan tahlili yapılması istenilen hallerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenilen hallerde 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

Yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflar

MADDE 12 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yerine getirilecek istinabe taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Almanya;

1) Dinlenecek her bir tanık için 2.200 TL,

2) Ekonomik ve sosyal durum araştırmaları için 1.000 TL,

avansın mahkeme veznesine yatırılması sağlanır.

3) Köln şehrindeki adres tespitleri için "Sparkkasse Köln-Bonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC: COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına "9709.000.1230.7" nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 11 avro yatırılarak makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir.

4) Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki şehirlerde adres tespit talepleri için istenilen 13 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

b) Danimarka;

1) DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka kronunun (Baba, anne ve çocuk dahil) mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

2) Adres tespiti taleplerinde 115 Danimarka kronunun mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

3) Kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücret Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması sağlanır.

c) Kanada;

1) Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır. Bu husus Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilir.

ç) Kongo Demokratik Cumhuriyeti;

1) 100 ABD dolarının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(2) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden posta gideri dışında avans alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ülkemizde dolaşımda bulunmayan paralar

MADDE 13 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talebinin yerine getirilmesi için Ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenilmesi halinde, Ülkemizde bulunan bankalardan birine başvuru yapılarak, yurt dışı muhabir bankaların verdiği hizmetlerden faydalanmak suretiyle istenilen para cinsinden ödemenin yapılması sağlanır.

Masrafın hazineden karşılandığı talepler

MADDE 14 – (1) Adlî yardım talepli veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların resen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a) İstenilen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir veya tarih ve sayısı yazıda belirtilir.

b) Yabancı ülke makamlarınca peşin istenilen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği adlî yardımlaşma evrakına eklenir.

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenilen masraflar yatırılmaz. Bununla birlikte, işlemin tamamlanmasından sonra istenilen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilir.

ç) “Taahhütname” alınmaz.

Avansların yatırılması

MADDE 15 – (1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istenildiği durumlarda;

a) Avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi hesabına ya da veznesine yatırılması,

b) Makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi veya tarih ve sayısının yazıda belirtilmesi,

c) Makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı makama gönderilecek tebligat ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım evraka eklenmemesi,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

2021 Bilirkişi Ücret Tarifesi

26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ

ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 240,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 240,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 240,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 510,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640,00 TL

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

ç) İnceleme için geçirilen süre,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 13 – (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 15 – (1) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:26
 • DuraN
26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ

ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 240,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 240,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 240,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 510,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640,00 TL

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

ç) İnceleme için geçirilen süre,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 13 – (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 15 – (1) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakasına İlişkin Makaleye Ulaşmak İçin eklentiye tıklayınız.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:09
 • Batın
Yoksulluk Nafakasına İlişkin Makaleye Ulaşmak İçin eklentiye tıklayınız.

Yargıtay Kararları Işığında Kambiyo Senetlerinin Tatbikatı

Yargıtay Kararları Işığında Tüketici Hukukunda Kambiyo Senetlerinin Tatbikatı İlişkin makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayınız.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:07
 • Batın
Yargıtay Kararları Işığında Tüketici Hukukunda Kambiyo Senetlerinin Tatbikatı İlişkin makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayınız.

Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışı

Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışına ilişkin makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayınız.
Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışına ilişkin makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayınız.

Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti

Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık hakkındaki makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayın.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 10:03
 • Batın
Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık hakkındaki makaleye ulaşmak için eklentiye tıklayın.

Avalde Eşin Rızasının Bulunmasına Gerek Olmadığına İlişkin

Avalde Eşin Rızasının Bulunmasına Gerek Olmadığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesine ilişkin makaleye ekten ulaşabilirsiniz.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 09:59
 • Batın
Avalde Eşin Rızasının Bulunmasına Gerek Olmadığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesine ilişkin makaleye ekten ulaşabilirsiniz.

Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz İşlemi

Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz İşlemine İlişkin Makaleye Ulaşmak için Eklentiye Tıklayınız. 


.pdf   Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz İşlemleri.pdf (Boyut: 531.27 KB / İndirilme: 2)
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 09:53
 • Batın
Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz İşlemine İlişkin Makaleye Ulaşmak için Eklentiye Tıklayınız. 


.pdf   Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz İşlemleri.pdf (Boyut: 531.27 KB / İndirilme: 2)

İflasın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisi

İflasın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisine ilişkin makaleye ekten ulaşabilirsiniz.
 • Cevap Yok
 • 27-12-2020, Saat: 09:51
 • Batın
İflasın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisine ilişkin makaleye ekten ulaşabilirsiniz.

İİK.36'da Taşınmazın Teminat olarak gösterilmesi Haczin Kaldırılmasını Sağlamaz

12. Hukuk Dairesi         2018/5203 E.  ,  2019/1342 K.
"İçtihat Metni".......

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamı tehiri icra talebiyle temyiz ettiğini, dosya borcunu teminat altına alan 1.954.000.00 TL bedelli teminat göstererek mehil vesikası aldığını, teminat miktarı borcu karşılamasına rağmen banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konulduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece; İİK'nun 36. maddesi uyarınca borca yeter miktarda 1.954.000.00 TL bedelli teminat gösterildiği gerekçesi ile teminat gösterilen taşınmazlar dışındaki taşınır ve taşınmazlara konulan hacizler ile hesaplara konulan blokelerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli değildir. Bu durumda, teminat olarak taşınmazın (taşınmazların) gösterilmesi halinde, bu teminatın hacizlerin kaldırılmasını sağlamayacağının kabulü gerekir.
Somut olayda, borçlu, mehil vesikası almak amacıyla nakit ya da kesin teminat mektubu sunmayıp, ......428 ada 6 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ile 552 ada 30 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ve 552 ada 30 parsel 17 nolu bağımsız bölümü borca teminat olarak göstermiştir.
Bu durumda, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 • Cevap Yok
 • 25-12-2020, Saat: 23:17
 • Batın
12. Hukuk Dairesi         2018/5203 E.  ,  2019/1342 K.
"İçtihat Metni".......

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamı tehiri icra talebiyle temyiz ettiğini, dosya borcunu teminat altına alan 1.954.000.00 TL bedelli teminat göstererek mehil vesikası aldığını, teminat miktarı borcu karşılamasına rağmen banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konulduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece; İİK'nun 36. maddesi uyarınca borca yeter miktarda 1.954.000.00 TL bedelli teminat gösterildiği gerekçesi ile teminat gösterilen taşınmazlar dışındaki taşınır ve taşınmazlara konulan hacizler ile hesaplara konulan blokelerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nun 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli değildir. Bu durumda, teminat olarak taşınmazın (taşınmazların) gösterilmesi halinde, bu teminatın hacizlerin kaldırılmasını sağlamayacağının kabulü gerekir.
Somut olayda, borçlu, mehil vesikası almak amacıyla nakit ya da kesin teminat mektubu sunmayıp, ......428 ada 6 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ile 552 ada 30 parsel 16 nolu bağımsız bölüm ve 552 ada 30 parsel 17 nolu bağımsız bölümü borca teminat olarak göstermiştir.
Bu durumda, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

2 Yıllık Kıymet Takdiri Süresi Dolmadan Yeniden Kıymet Takdiri Talebine İlişkin Karar Örneği

İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir
Alacaklı/ Vekilinin imar planında değişiklik nedeni ile yeniden kıymet takdiri yapılmasın ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;
Kıymet takdiri tarihi üzerinden 2 yıl geçmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı tarafça dosyamıza sunulan belgelerden taşınmazın bulunduğu bölgede imar değişiklileri olduğu anlaşıldığından,
İİK.’nun 85. maddesi gereği icra müdürü mümkün olduğunca alacaklı ve borçlunun haklarını telif etmekle yükümlü olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel takyidatlı son tapu kaydının ve varsa mimari projesinin ilgili tapu müdürlüğünden istenmesine,
2-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel son imar durumunun ve mimari projesinin  ilgili belediyeden istenmesine,
3-Kıymet takdirine konu taşınmazın çapının Kadastro Müdürlüğünden istenmesine,
4-………..-TL kıymet takdiri avansının ve …………..-TL yolluk harcının yatırılması ve Kıymet takdirine hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir
Alacaklı/ Vekilinin imar planında değişiklik nedeni ile yeniden kıymet takdiri yapılmasın ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;
Kıymet takdiri tarihi üzerinden 2 yıl geçmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı tarafça dosyamıza sunulan belgelerden taşınmazın bulunduğu bölgede imar değişiklileri olduğu anlaşıldığından,
İİK.’nun 85. maddesi gereği icra müdürü mümkün olduğunca alacaklı ve borçlunun haklarını telif etmekle yükümlü olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel takyidatlı son tapu kaydının ve varsa mimari projesinin ilgili tapu müdürlüğünden istenmesine,
2-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel son imar durumunun ve mimari projesinin  ilgili belediyeden istenmesine,
3-Kıymet takdirine konu taşınmazın çapının Kadastro Müdürlüğünden istenmesine,
4-………..-TL kıymet takdiri avansının ve …………..-TL yolluk harcının yatırılması ve Kıymet takdirine hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

İİK.’NUN 99. MADDESİ GEREĞİ İSTİHKAK DEĞERLENDİRME KARARI (BORÇLUNUN ADRESİNDE EVRAK BULUNMASI)

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazıları gereği Haciz mahallinde bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlıdır.
Alacaklı/ Vekilinin ………….. Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Hacze gidilen adreste borçlunun hazır olmadığı ancak borçlu ile alakalı evrakların bulunduğu hazır bulunan………… Tarafından haczedilen malların kendisine/………………ait olduğundan bahisle istihkak iddiasında bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafından istihkak iddialarının kabul edilmediği dilekçelerinden anlaşıldı.
Alacaklı tarafın borçlu ile alakalı evraklar dışında borçlunun haciz yapılan adreste hazır olduğuna ve borçlunun elinde olduğuna ilişkin haciz tutanağında bir bilgiye rastlanılmadığı anlaşılmakla bu belgelerin menkullerin borçluya ait olduğuna dair karine teşkil edip etmediği değerlendirilmesinde muteber bir delil olup olmadığı yargılamayı gerektirdiğinden, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazılarının “… İcra ve İflas Kanunun 80 inci maddesindeki yetkinin, haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddialarının ispatına yarayacak evrak ve belge araştırmasını kapsamadığı, ancak adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması halinde veya haciz mahallinde adresin borçluya ait olup olmadığı hususunda beyan verebilecek kimsenin bulunmadığı durumlarda, gelinen adresin ve haczi talep edilen malların borçluya ait olup olmadığını tespit amaçlı icra memuru tarafından mahalde evrak araştırması yapabileceği, konunun yargıya intikal etmesi halinde ise ilgili mahkeme kararının esas alınması gerektiği…” şeklinde olduğundan bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlı olup,
Haciz esnasında haczedilen menkullerin borçlunun; zilyetliğinde ve elinde bulunmadığı anlaşılmakla,
İİK.’nun 97/1. Maddesi “Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.” açık hükümü,
İİK.’nun 99. Maddesi “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir.” açık hükmü karşısında ve Yukarıda yapılan değerlendirme neticesinde İİK.’nun 99. Maddesi gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ;
Karar :1-İİK 99. Maddesine göre istihkak davası açmak üzere dosya alacaklısına yedi gün süre verilmesine,
2-Tebliğ için avans bulunmadığından İİK.’nun 59. Maddesi gereği avans yatırldığında iş bu kararın alacaklı tarafa tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALINTIDIR
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazıları gereği Haciz mahallinde bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlıdır.
Alacaklı/ Vekilinin ………….. Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Hacze gidilen adreste borçlunun hazır olmadığı ancak borçlu ile alakalı evrakların bulunduğu hazır bulunan………… Tarafından haczedilen malların kendisine/………………ait olduğundan bahisle istihkak iddiasında bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafından istihkak iddialarının kabul edilmediği dilekçelerinden anlaşıldı.
Alacaklı tarafın borçlu ile alakalı evraklar dışında borçlunun haciz yapılan adreste hazır olduğuna ve borçlunun elinde olduğuna ilişkin haciz tutanağında bir bilgiye rastlanılmadığı anlaşılmakla bu belgelerin menkullerin borçluya ait olduğuna dair karine teşkil edip etmediği değerlendirilmesinde muteber bir delil olup olmadığı yargılamayı gerektirdiğinden, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazılarının “… İcra ve İflas Kanunun 80 inci maddesindeki yetkinin, haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddialarının ispatına yarayacak evrak ve belge araştırmasını kapsamadığı, ancak adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması halinde veya haciz mahallinde adresin borçluya ait olup olmadığı hususunda beyan verebilecek kimsenin bulunmadığı durumlarda, gelinen adresin ve haczi talep edilen malların borçluya ait olup olmadığını tespit amaçlı icra memuru tarafından mahalde evrak araştırması yapabileceği, konunun yargıya intikal etmesi halinde ise ilgili mahkeme kararının esas alınması gerektiği…” şeklinde olduğundan bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlı olup,
Haciz esnasında haczedilen menkullerin borçlunun; zilyetliğinde ve elinde bulunmadığı anlaşılmakla,
İİK.’nun 97/1. Maddesi “Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.” açık hükümü,
İİK.’nun 99. Maddesi “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir.” açık hükmü karşısında ve Yukarıda yapılan değerlendirme neticesinde İİK.’nun 99. Maddesi gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ;
Karar :1-İİK 99. Maddesine göre istihkak davası açmak üzere dosya alacaklısına yedi gün süre verilmesine,
2-Tebliğ için avans bulunmadığından İİK.’nun 59. Maddesi gereği avans yatırldığında iş bu kararın alacaklı tarafa tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALINTIDIR

İİK.’NUN 96. VE 97. MADDESİ GEREĞİ İSTİHKAK İDDİASI DEĞERLENDİRME KARARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği
Alacaklı/ Vekilinin ……………..Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Esas sayılı dosyamızdan yazılan talimat gereği İcra Müdürlüğü’nün Talimat sayılı dosyasından tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında 3. Şahıs/Şirket tarafından mahçuz malların kendisine ait olduğunu beyan ederek İstihkak iddiasında bulunulmuş olduğu ve alacaklı vekilinin istihkak iddiasını kabul etmediği anlaşıldı.
Talimat icra müdürlüğü haciz tutanağı eklerinde haciz mahallinde bulunan borçluya ait evraklar ve alacaklı tarafça satışı yapılan ürünler üzerinde markaların alacaklı şirketin ismini taşıyan ürünler olduğuna ilişkin bilgilere ilişkin belgeler üst yazı ekinde müdürlüğümüze gönderilmiş olduğu görüldü.
Talimat İcra Müdürlüğü tarafından tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar :
1-İstihkak iddiasını alacaklı vekili kabul etmediği anlaşılmakla İstihkak iddiasına süresi içerisinde itiraz edildiğinden İİK’ nun 97 maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere dosyanın kül halinde İcra Mahkemesine gönderilmesine,İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALINTIDIR.
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği
Alacaklı/ Vekilinin ……………..Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Esas sayılı dosyamızdan yazılan talimat gereği İcra Müdürlüğü’nün Talimat sayılı dosyasından tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında 3. Şahıs/Şirket tarafından mahçuz malların kendisine ait olduğunu beyan ederek İstihkak iddiasında bulunulmuş olduğu ve alacaklı vekilinin istihkak iddiasını kabul etmediği anlaşıldı.
Talimat icra müdürlüğü haciz tutanağı eklerinde haciz mahallinde bulunan borçluya ait evraklar ve alacaklı tarafça satışı yapılan ürünler üzerinde markaların alacaklı şirketin ismini taşıyan ürünler olduğuna ilişkin bilgilere ilişkin belgeler üst yazı ekinde müdürlüğümüze gönderilmiş olduğu görüldü.
Talimat İcra Müdürlüğü tarafından tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/5908 Esas ve 2013/9915 Karar Saylı ve 25/06/2013 tarihli kararları ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar :
1-İstihkak iddiasını alacaklı vekili kabul etmediği anlaşılmakla İstihkak iddiasına süresi içerisinde itiraz edildiğinden İİK’ nun 97 maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere dosyanın kül halinde İcra Mahkemesine gönderilmesine,İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALINTIDIR.

İCRA TAKİP DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİNİN REDDİ KARAR ÖRNEĞİ

Alacaklı vekilinin ……….Esas sayılı dosya ile …………. Esas sayılı dosyaların birleştirilmesini talep ettiği anlaşıldı.
Talep ve dosya incelendi;
Türk Hukuk sisteminde davaların birleştirilmesi hususunda HMK’nun 166. Maddesinde davaların birleştirilmesi hükmüne yer verilmiş, ancak icra dosyalarının birleştirileceği hususunda her hangi bir hüküm bulunamamış olduğundan,
Kanun koyucu daha özel olan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na icra takip dosyalarının birleştirileceğine ilişkin her hangi bir hüküm koymamış olduğundan,
Satış bedelinin tüm alacakları karşılamaması durumunda, İcra takip dosyalarının tarafları ve alacağın esası aynı olsa bile her bir dosyanın alacağın mahiyeti, takip tarihi, tebliğ tarihi, haciz tarihi vb. Hususlar değerlendirilerek İİK.’nun 140.,141, ve 206. Maddeleri gereği sıra cetveli düzenlenmesi yönünde hüküm kurulmuş olduğundan,
Sıra cetveline ilişkin olarak İcra Hukuk Mahkemelerinde sıraya ilişkin, Genel Mahkemelerde alacağın esasına ilişkin ilgilere dava açma hakkı verilmiş, bu davalar da her bir icra takip dosyasına ayrı ayrı açılabileceğinden,
Kaldı her bir icra takip dosyanın kendi içerisinde ipotek ,rehin, haciz, takip, kesinleşme, alacağın esası vb. Hususlar kendi içerisinde sıra cetvelinde değerlendirmede önemli olup, kanun koyucu bu hususta kanunu dolanmayı, kanuna karşı hileyi engellemek amacı ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanuna İcra Takip dosyalarının birleştirilmesine ilişkin bir hüküm koymadığı değerlendirilmekte,
Yukarıda da açıklandığı üzere; İcra Müdürlüğümüzün esas olarak uygulaması gereken daha özel bir kanun olan İcra ve İflas Kanunun 140.,141. Ve 206. Maddeleri karşısında HMK.’nun 166. Maddesini uygulaması mümkün olmadığından,

Daha önce alacaklı vekilinin 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyalarının birleştirilmesini talep ettiği 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/120 Esas sayılı kararları ile şikayetlerinin reddedildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Alacaklı tarafın gerekçesiz talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

T.C.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/120 Esas
KARAR NO : 2020/174
DAİRE NO :….. 13. İcra Müd. 2019/1222 Esas

HAKİM : ………
KATİP : ………

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/04/2020
Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları ile icra takibi yapıldığını takip neticesinde söz konusu 2019/1217 ve 2019/1222 esas sayılı dosyalara kayden dosyaların birleştirilmesinin talep edildiğini ancak icra müdürlüğü tarafından iş bu taleplerinin reddedildiğini, oysa her iki icra dosyasınında farklı olan tek unsurun alacak miktarları olduğunu, gerek alacaklı gerek borçlu ve gerekse aynı ipoteğin farklı krediler için limit dahilinde takibe konu edildiğini, öte yandan müvekkilinin her iki dosyadan İİK m.150/c gereğince şerh koyduğunu belirterek şikayetin kabulü ile Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas sayılı dosyasından verilen 19/02/2020 tarihli kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Konya 13. icra müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları celp edilip incelenmiştir.
Davanın mahiyeti gereğince İİK.nun 16-18.maddeleri uyarınca duruşma açılmadan evrak üzerinden inceleme yapılmasına karar verilmiştir.
Dava memur işlemini şikayete ilişkindir.
Davacı alacaklı banka tarafından, tarafları ve dayanak belgeleri aynı olan ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas ve 2019/1217 esas sayılı takip dosyalarının birleştirilmesi talep edilmiş, icra müdürlüğünce bu talebin reddine karar verilmiştir.
İİK’da takiplerin birleştirilmesi hususunda bir düzenleme bulanmamakta olup, takip türünün ve taraflarının aynı olmasının icra dosyalarının birleştirilmesi için gerekli hukuki ve fiili irtibat sağlandığı anlamına gelmeyeceği, birleştirmek işleminin zorunluluk olmayıp, takipler birleştirilmiş olunca dahi her takibin kendi içinde müstekil olma özelliğini koruyacağı ve ayrıca fayda görülmesi halinde ihtiyari olmakla, talebin kabulü halinde İİK’nun 100.maddesinde düzenlenen hacze iştirak derecelerinin teşkilinde sorunlar çıkabileceği ve diğer alacaklıların etkilenebileceği, bu kapsamda takip dosyalarının birleştirilmesinde fayda bulunmadığı kanaatine varılarak şikayete konu memur işlemi hukuka uygun olup, davacı takip alacaklısının şikayetinin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;
1.Şikayetin REDDİNE,
2.Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
3.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4.Artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,
Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi.09/04/2020
Alacaklı vekilinin ……….Esas sayılı dosya ile …………. Esas sayılı dosyaların birleştirilmesini talep ettiği anlaşıldı.
Talep ve dosya incelendi;
Türk Hukuk sisteminde davaların birleştirilmesi hususunda HMK’nun 166. Maddesinde davaların birleştirilmesi hükmüne yer verilmiş, ancak icra dosyalarının birleştirileceği hususunda her hangi bir hüküm bulunamamış olduğundan,
Kanun koyucu daha özel olan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na icra takip dosyalarının birleştirileceğine ilişkin her hangi bir hüküm koymamış olduğundan,
Satış bedelinin tüm alacakları karşılamaması durumunda, İcra takip dosyalarının tarafları ve alacağın esası aynı olsa bile her bir dosyanın alacağın mahiyeti, takip tarihi, tebliğ tarihi, haciz tarihi vb. Hususlar değerlendirilerek İİK.’nun 140.,141, ve 206. Maddeleri gereği sıra cetveli düzenlenmesi yönünde hüküm kurulmuş olduğundan,
Sıra cetveline ilişkin olarak İcra Hukuk Mahkemelerinde sıraya ilişkin, Genel Mahkemelerde alacağın esasına ilişkin ilgilere dava açma hakkı verilmiş, bu davalar da her bir icra takip dosyasına ayrı ayrı açılabileceğinden,
Kaldı her bir icra takip dosyanın kendi içerisinde ipotek ,rehin, haciz, takip, kesinleşme, alacağın esası vb. Hususlar kendi içerisinde sıra cetvelinde değerlendirmede önemli olup, kanun koyucu bu hususta kanunu dolanmayı, kanuna karşı hileyi engellemek amacı ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanuna İcra Takip dosyalarının birleştirilmesine ilişkin bir hüküm koymadığı değerlendirilmekte,
Yukarıda da açıklandığı üzere; İcra Müdürlüğümüzün esas olarak uygulaması gereken daha özel bir kanun olan İcra ve İflas Kanunun 140.,141. Ve 206. Maddeleri karşısında HMK.’nun 166. Maddesini uygulaması mümkün olmadığından,

Daha önce alacaklı vekilinin 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyalarının birleştirilmesini talep ettiği 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/120 Esas sayılı kararları ile şikayetlerinin reddedildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Alacaklı tarafın gerekçesiz talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

T.C.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/120 Esas
KARAR NO : 2020/174
DAİRE NO :….. 13. İcra Müd. 2019/1222 Esas

HAKİM : ………
KATİP : ………

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/04/2020
Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesiyle; Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları ile icra takibi yapıldığını takip neticesinde söz konusu 2019/1217 ve 2019/1222 esas sayılı dosyalara kayden dosyaların birleştirilmesinin talep edildiğini ancak icra müdürlüğü tarafından iş bu taleplerinin reddedildiğini, oysa her iki icra dosyasınında farklı olan tek unsurun alacak miktarları olduğunu, gerek alacaklı gerek borçlu ve gerekse aynı ipoteğin farklı krediler için limit dahilinde takibe konu edildiğini, öte yandan müvekkilinin her iki dosyadan İİK m.150/c gereğince şerh koyduğunu belirterek şikayetin kabulü ile Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas sayılı dosyasından verilen 19/02/2020 tarihli kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Konya 13. icra müdürlüğünün 2019/1222 ve 2019/1217 esas sayılı dosyaları celp edilip incelenmiştir.
Davanın mahiyeti gereğince İİK.nun 16-18.maddeleri uyarınca duruşma açılmadan evrak üzerinden inceleme yapılmasına karar verilmiştir.
Dava memur işlemini şikayete ilişkindir.
Davacı alacaklı banka tarafından, tarafları ve dayanak belgeleri aynı olan ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin Konya 13. İcra Müdürlüğünün 2019/1222 esas ve 2019/1217 esas sayılı takip dosyalarının birleştirilmesi talep edilmiş, icra müdürlüğünce bu talebin reddine karar verilmiştir.
İİK’da takiplerin birleştirilmesi hususunda bir düzenleme bulanmamakta olup, takip türünün ve taraflarının aynı olmasının icra dosyalarının birleştirilmesi için gerekli hukuki ve fiili irtibat sağlandığı anlamına gelmeyeceği, birleştirmek işleminin zorunluluk olmayıp, takipler birleştirilmiş olunca dahi her takibin kendi içinde müstekil olma özelliğini koruyacağı ve ayrıca fayda görülmesi halinde ihtiyari olmakla, talebin kabulü halinde İİK’nun 100.maddesinde düzenlenen hacze iştirak derecelerinin teşkilinde sorunlar çıkabileceği ve diğer alacaklıların etkilenebileceği, bu kapsamda takip dosyalarının birleştirilmesinde fayda bulunmadığı kanaatine varılarak şikayete konu memur işlemi hukuka uygun olup, davacı takip alacaklısının şikayetinin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;
1.Şikayetin REDDİNE,
2.Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
3.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4.Artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,
Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi.09/04/2020