..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::..
Merkezi Takip Sistemi (MTS) İşlemleri - Baskı Önizleme

+- ..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::.. (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: Sanal İcracı (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Pilot İcra ve İflas Hizmetleri Uygulaması Hakkında Görüş ve Eleştiriler (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Konu Başlığı: Merkezi Takip Sistemi (MTS) İşlemleri (/showthread.php?tid=1023)Merkezi Takip Sistemi (MTS) İşlemleri - DuraN - 26-06-2019

7155 Sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukat ile takip edilen  para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesi hüküm altına alınmıştır.

29/05/2019 tarihinde yayınlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik ile de uygulama noktasındaki düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda;

Avukat Portal’da  Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacak takipler için ayrı “MTS İşlemleri” alanı oluşturulmuştur. Sistem 01/06/2019 tarihinde kullanıma açılacaktır.

Avukat portal üzerinde oluşturulan MTS İşlemleri bölümünden avukatlar MTS takibine dair haciz aşamasına geçmeden önceki süreçleri yürütebileceklerdir.

Avukat tarafından MTS dosyasının icra takibine çevrilmesi de avukat portal üzerinden yapılacaktır.

Bu aşamada;

·         MTS dosyasından icra takibine geçilmesi halinde takibe geçilen icra dairesinin evrak karşılayıcısı rolüne bilgi işi düşecektir.

·         İcra takibine geçildikten sonra avukatın icra dosyası üzerindeki talepleri mevcut uygulama dahilinde olacaktır.

7155 sayılı kanunun 8.maddesi ilgili hususu aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi

MADDE 8- (1) Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunur.

(2) İcra müdürü, cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; alacağın bu Kanun kapsamında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebrî icra işlemlerine devam eder. Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.

·         İcra takibine geçiş aşamasında MTS açılışında alınan MTS harcının “Başvuru Harcı” tutarı icra dosyasında “Başvuru Harcı” , “Başvuru Harcı” tutarını aşan kısım ise “peşin harç” olarak çevrilmektedir. (Bu çevirme işlemi dosya safahatında gösterilmektedir.)

·         MTS harcının “Başvurma Harcı” tutarı ile eşit olması durumunda ise MTS dosyasının icra takibine çevrilmesinde “peşin harç” ikmali yapılmakta ve takibe geçilen icra dairesinin internet harç hesabına “bakiye peşin harç”  tutarı geçmekte ve bu işleme dair “Sayman Mutemedi Alındı Makbuzu” sistem tarafından tanzim edilmektedir.

·         İcra takibine geçilmiş MTS dosyasında yapılan işlemler (safahat, evrak bilgileri) icra dosyası üzerinden görüntülenebilecektir.

            Kanun ve yönetmelik ile  MTS işlemlerine dair icra dairelerine de MTS dosyasına dair itiraz bilgilerinin girişi, MTS İtiraz Evraklarının yetkili adliyede bu iş ile yetkilendirilmiş icra dairesinde kayıt altına alınması, MTS tebligat mazbatalarının yetkili adliyede bu iş ile yetkilendirilmiş icra dairesince kayıt altına alınmasına dair görevler verilmiştir.

UYAP icra uygulama ekranlarında MTS işlemleri menü başlığında üç yeni ekran oluşturulmuş ve gerçek ortamda bu üç menü 31/05/2019 tarihinde (İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı, İcra Memuru, Esas Aile Müdürü, Esas Aile Müdür Yardımcısı, Esas Aile Memur) rollerine tanımlanmıştır. (Pilot uygulama bulunan icra dairelerinde bu işlemleri yapmakla görevli başka roller bulunuyor ise BİGM yardım masasına bildirilmesi halinde gerekli menü tanımlamaları da yapılacaktır.) Ekranlar üzerindeki “Yardım”  ikonunda ekranlar hakkında bilgi verilmektedir.

 

MTS İtiraz İşlemleri

Borçlunun adliyeye başvurarak MTS dosyasına itiraz işlemlerinin icra dairesince MTS dosyasına kaydının yapılacağı ekrandır. Ekranda işlem yapılacak MTS dosyası sorgulanır, dosyanın tarafları, evrakları, MTS dosya safahatı ekran üzerinden görüntülenebilir.

İtiraz eden borçlu seçilir, borçlunun itiraz dilekçesinde belirttiği itiraz durumları (Yetkiye, Borca (Tamamına, Kısmen, Zamanaşımı) seçilerek itiraz dilekçesi ve ekleri “Evrak Tarama” “Doküman Seç” fonksiyonları ile MTS Dosyasına eklenir. İtiraz Tarihi de girilmek suretiyle sisteme itiraz bilgisi işlenir.

Yetki itirazında bulunulmuş ise borçlunun itiraz dilekçesinde yetkili adliye olarak belirttiği adliye seçimi de ekranda zorunludur.

Borçluya gönderilen MTS Ödeme Emrinin tebligat durumuna göre sistem dosyayı durdurur. Yada MTS Ödeme Emrine dair Tebligat Sonucu PTT tarafından sisteme girilmemiş ise, gün sonunda sistem PTT den dönen sonuçları kontrol ederek süresinde yapılmış itiraz var ise takibi durdurur.

İtiraz borçlu vekili tarafından yapılmış ise MTS dosyasına dair borçlu vekili girişi vekaletname taranmak suretiyle “Vekil Ekle” butonundan yapılmalıdır.

Borçlu vekili tarafından verilecek itirazlarda vekaletnameye dair alınması gereken vekalet suret harcı itiraz kaydını girecek birimce kendi birim kasası üzerinden düzenlenerek itiraz dilekçesi yada vekaletname evrakı ile birlikte MTS dosyasına taranmak suretiyle kaydedilmelidir. Merkezi Takip Sistemi sanal bir daire olduğundan ve kendi kasası da bulunmayacağından bu birim adına tahsilat ve harç makbuzu tanzimi icra dairelerince olmayacaktır.

İtiraz bilgi girişinin akabinde sistem girilen bilgiler dahilinde “İtiraz Alındı Belgesi” üretip MTS dosyasına kaydeder. Borçluya istemi halinde bu belge verilir.

Borçluya gönderilen MTS ödeme emrinin tebligat sonuç bilgileri PTT tarafından girilmiş ise ve tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre geçmiş ise itirazın süresinde olmadığına dair sistem uyarı verir. İtiraz dilekçesinin sisteme süresi geçse dahi kaydedilmesi isteniyor ise ekranda bulunan “Süresinde itiraz Değil” seçeneği kullanılmak suretiyle itiraz dilekçesi MTS dosyasına kaydedilir.

 

Adliye MTS İtiraz Kaydı

Borçlunun ödeme emrine itirazına ilişkin evrakı alan muhabere icra dairesi itiraz dilekçesini aynı gün içerisinde UYAP’a yükler, aslını takip talebinde bildirilen icra dairesine gönderir.

İtiraz dilekçesinin gönderildiği adliyede Komisyon tarafından belirlenecek icra dairesince borçlunun itiraz dilekçesinin aslı MTS itiraz dilekçesi kartonunda saklanır, buna ilişkin icra dairesi tarafından kayıt tutulur.

Alacaklı avukatı tarafından MTS  takibi başlatılırken seçilen adliyeye dair  Türkiye genelinde herhangi bir icra dairesine MTS dosyasına dair itiraz dilekçesi verilmiş ise, bu itiraz dilekçelerinin fiziki durumunun sistemden sorgulanıp, son durumunun işleneceği ekrandır.

Tarih aralığı yada MTS dosya numarası ile sorgulama yapılarak itiraz işlemine dair daireye fiilen gelen itiraz dilekçesine dair bilgi ekrana işlenir.

 

Adliye MTS Tebligat Kaydı

PTT tarafından alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilen tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, Komisyon tarafından belirlenecek icra dairesince MTS tebliğ mazbatası kartonunda saklanır. Buna ilişkin ilgili icra dairesi tarafından kayıt tutulur.

Bu kayıtta;  tebligatın muhatabının adı, soyadı, MTS numarası, barkod numarası, PTT tarafından tebligatın icra dairesine verildiği tarih bilgisi yer alır.

Takibe icra dairesinde devam edilmesi durumunda tebliğ mazbatası takibin açıldığı icra dairesine gönderilir. Tutulan kaydın karşısına gönderilen icra dairesi ve tarihi yazılır.

Bu kapsamda alacaklı avukatı tarafından MTS takibi başlatılırken seçilen adliyede tebligat mazbatalarının dönüşü için yetkili icra daire adı tebligat mazbatası üzerine yansımaktadır.

Tebligatın döneceği adliyeye dönen tebligat mazbataları sonucunun fiili durumunun işleneceği ekrandır. Mazbatanın daireye gelmesi yada MTS dosyasından icra takibine geçilmesi durumunda ilgili icra dairesine mazbatanın iletilme tarih bilgileri ekrana işlenecektir. 

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.