..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::..
Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilm - Baskı Önizleme

+- ..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::.. (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra ve İflas Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: Yargı Kararları (Yerel Mahkeme ve Yargıtay İçtihatları) (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu Başlığı: Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilm (/showthread.php?tid=1475)Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilm - DuraN - 06-08-2019

12. Hukuk Dairesi         2018/928 E.  ,  2018/6727 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07/12/2017 tarih, 2016/23854 Esas - 2017/15231 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, ...8. İcra Müdürlüğü'nün 2016/3075 Esas sayılı dosyası ile takibe başlandığını, yetki itirazı üzerine ... 5. İcra Hukuk mahkemesinin 2016/405-438 sayılı kararı ile yetki itirazının kabulü ile ... İcra Dairelerinin yetkili olduğunun tespitine karar verildiği,kararın temyiz edildiğini, karar kesinleşmeden alacaklının gönderme talebi ile dosyanın ... İcra Müdürlüğü'ne gönderildiği, bu icra dosyasından borçluya gönderilen ödeme emri üzerine borçlunun icra mahkemesine başvurarak alacaklının ...'daki takipten feragat etmeden ve yetkisizlik kararının kesinleşmesini beklemeden dosyanın ... İcra Müdürlüğü'ne gönderilemeyeceği iddiasıyla ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/919 E. sayılı takibe dosyasından gönderilen ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece, itirazın kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
HMK'nun 20. maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. 
Somut olayda, borçlunun yetkiye itirazı üzerine, ... 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/405-438 sayılı kararı ile yetki itirazının kabul edilerek ... İcra Dairelerinin yetkili olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verildiği, kararın 25.07.2017 tarihinde kesinleştiği, alacaklının henüz karar kesinleşmeden 20.04.2016 tarihinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunduğu ve ... 8.İcra Müdürlüğünce masraf verildiğinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiği,... 1.İcra Müdürlüğü'nün 2016/919 E. sayılı dosyasından borçluya 22.04.2016 tarihinde ödeme emri tebliğ edildiği görülmektedir. 
Yukarıda açıklandığı üzere, HMK'nun 20. maddesi gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra müdürlüğünce dosya mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemez. Somut olayda İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez. Gönderilmesi halinde ödeme emrinin iptali gerekir.
Borçlunun bu yöndeki isteminin kabulüne dair kararın ödeme emrinin iptaline şeklinde düzeltilerek onanması gerekirken, Dairemizce doğrudan onandığı anlaşılmakla, onama kararının kaldırılarak, karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir. 
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 07.12.2017 tarih, 2016/23854-2017/15231 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 26.05.2016 tarih ve 2016/114 E.-2016/158 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (1) nolu bendinde yer alan "...... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/919 E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline" cümlesindeki "takibin iptaline" kelimelerinin karar metninden silinerek yerine "...ödeme emrinin iptaline" kelimelerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 26/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.