..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::..
İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi- - Baskı Önizleme

+- ..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::.. (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra ve İflas Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: Yargı Kararları (Yerel Mahkeme ve Yargıtay İçtihatları) (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu Başlığı: İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi- (/showthread.php?tid=1476)İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi- - DuraN - 06-08-2019

İstihkak davalarında "geçerli bir haczin bulunmasının dava şartı" olduğu, hüküm kesinleşinceye kadar, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği- Haczolunan taşınır mal için, haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilmemiş, bu nedenle de o mal üzerindeki haciz kalkmış olup; geçerli bir haczin bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesinin gerektiği-

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
Davacı üçüncü kişi, trafik kaydına haciz konulan 27... plaka sayılı aracı Noterde yapılan sözleşme ile satın aldığını, hacizden önce mülkiyetin kendisine geçtiğini belirterek, istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı alacaklı vekili, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, dava konusu aracın haciz tarihinden önce üçüncü kişiye satıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne haczin kaldırılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerekir.
Gaziantep 9. İcra Müdürlüğünün 2012/9353 ve Gaziantep 5. İcra Müdürlüğünün 2012/8552 Esas sayılı dosyaları üzerinden dava konusu hacizlerin konulduğu 15.03.2013 ve 08.01.2014 tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan İİK’nin 106.-110. maddelerine göre, alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilir. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Buna göre, araç üzerindeki 15.03.2013 ve 08.01.2014 tarihli hacizlerin dava tarihi olan 16.12.2014 tarihi itibariyle düştüğü göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün İİK'nin 366 ve 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 08.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8. HD. 08.05.2019 T. E: 1857, K: 4782