İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
İcra Takibinin İptal Usulü - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra ve İflas Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: İcra Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Konu: İcra Takibinin İptal Usulü (/showthread.php?tid=365)İcra Takibinin İptal Usulü - DuraN - 19-01-2020

ALINTIDIR.
 İcra takibinin iptali, borçlu tarafından, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin tâbi olduğu (bulunduğu yerdeki) icra mahkemesinden istenir.
(takibin iptali talebinin) kabulüne karar verilmesi gerekirken, borçlunun başka icra dosyalarındaki borçlarından dolayı şikâyet (takibin iptali talebi) konusu icra dosyası üzerinde hacizler bulunduğu gerekçesiyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir” (12.HD 13.6.2012,4207/20471).
Borçlunun âdi belgeye dayanması halinde, “icra mahkemesince yapılacak iş, bu belgenin alacaklıya gösterilmesi, alacaklının yargılamaya gelip belge altındaki imzayı kabul etmediği takdirde, imzayı reddetmiş sayılarak İİK’nun 71. maddesi gereğince istemin reddine karar verilmesinden ibarettir. Alacaklı yargılamaya gelip imzayı kabul ettiği takdirde sonucuna göre karar verilecektir” (12.HD 1.3.2004, 3035/4522). - “İİK’nun 71. maddesinde borçlunun itfa iddiasını, noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belgeye dayanması gerekir. Borçlu tarafça ibraz edilen adi nitelikteki ödeme belgesinin içeriği ve imzası alacaklı tarafça ikrar edilmedikçe itfaya esas alınamayacağından, alacaklı adına meşruhattı davetiye çıkarılarak, anılan madde hükmüne aykırı biçimde karar verilmesi isabetsizdir” (12.HD 18.3.2004, 3568/6299). - “Adiyen düzenlenen ibraname alacaklıya gönderilmiş ancak, alacaklı yargılamaya katılmamıştır. Mahkemece, “isticvap davetiyesine rağmen duruşmaya gelinmediği için, belge altındaki imzanın alacaklıya ait olduğu (kabul edilerek) takibin iptaline karar verildiği görülmektedir. Alacaklı gönderilen isticvap davetiyesine rağmen duruşmaya katılmadığı için (imzanın ikrar edildiğinden) ve bu maddede yazılı koşulların oluştuğundan söz edilemez. Bu durumda borçlunun İİK’nun 71/1 maddesinde belirtilen nitelikte bir belge sunamadığı için, istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir” (12.HD 16.4.2004,6694/9546)
Takibin iptalini (ve ertelenmesini) istemek, belirli bir süre ile sınırlandırılmış değildir.
Kanun, takibin iptali (ve talikinin) “her zaman” istenebileceğini bildirmektedir (m.71,I). Fakat, gene aynı hükümde belirtildiği (ve yukarda görüldüğü) gibi, takibin iptali (ve taliki) ancak takibin kesinleşmesinden sonra istenebilir ; daha önce istenemez. Bunun azamî sınırının, paraların paylaştırılması olması gerekir. Yani, borçlu, paraların paylaştırılmasına (m.138-143) kadar icra takibinin iptalini (icra mahkemesinden) isteyebilir. Çünkü, paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulur ; bundan sonra, borçlu ancak bir istirdat davası açabilir (m.72,VII).
İcra mahkemesi, takibin iptali talebini basit yargılama usulüne göre inceler (m. 18). İcra mahkemesinin incelemesini duruşmalı yapması (tarafları duruşmaya çağırması) gerekir.
İcra mahkemesi, borcun itfa edilmiş olup olmadığını, yanlız (m.71,I'de yazılı) iki çeşit belgeye dayanarak inceleyebilir.
Borçlu, borcunu itfa ettiğini bu belgelerden biri ile ispat edebilirse, icra mahkemesi icra takibinin iptaline, ispat edemezse, takibin iptali talebinin reddine karar verir.
Borçlunun ibraz ettiği âdi belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, icra mahkemesinin imza incelemesi yapamayıp, takibin iptali talebini reddetmesi gerekir.
Borçlunun takibin iptali için icra mahkemesine başvurması icra takibini durdurmaz; takibin iptali talebini inceleyen icra mahkemesi, bu konuda vereceği karara kadar takibin durdurulması hakkında bir ihtiyatî tedbir karan veremez (m.72,III kıyasen).