İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu- - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (https://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: Emsal Kararlar ve İçtihatlar (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=49)
+--- Forum: Yargıtay İçtihatları (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu: Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu- (/showthread.php?tid=706)Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu- - DuraN - 06-04-2020

Ödemenin ilk haciz ihbarnamesi’nin gönderildiği takip dosyasına yapılması gerektiğinden, üçüncü kişinin haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra başka bir icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamesine istinaden ödeme yapmış olmasının, kendisini borçtan kurtarmayacağı, bu nedenle davacı-üçüncü kişinin yapmış olduğu kötü ödeme (yanlış ödeme) nedeniyle menfi tespit davasının reddi gerektiği-

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davalılardan ...’ın diğer davalı ... aleyhine ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı dosyası ile başlattığı takibin kesinleşmesi üzerine davacı şirkete İİK’nın 89. maddesi uyarınca gönderilen 1., 2., ve 3. haciz ihbarnamelerinin usulsüz tebliğ edildiğini, davacı şirketin davalı ...’a herhangi bir borcu bulunmadığını ileri sürerek haciz ihbarnamelerinin iptali ile davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, davalının diğer davalı ...'tan olan alacağının tahsili amacıyla 22/08/2014 tarihinde ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı dosyası ile takip başlattıklarını, takibe itiraz edilmediğinden kesinleştiğini, bilahare davacı şirkete 1. ve 2. haciz ihbarnamelerinin usulüne uygun tebliğ edildiğini, davacı şirketin 1. ve 2. haciz ihbarnamesine verdiği cevapta firmalarında ... adında çalışan bulunmadığı belirtilerek borca itiraz edilmediğini, 3. haciz ihbarnamesine karşı ise takip borçlusu ...'ın şirketleri nezdinde hiçbir hak ve alacağının bulunmadığına dair fatura ve cari hesap ekstresinin ibraz edilerek itiraz edildiğini, her ne kadar davalı ... hakkında ... 19. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8804 Es. sayılı dosyası ile başlatılan takip dosyasından davacı şirkete haciz ihbarnamesi gönderilmiş ise de, kendi dosyalarından gönderilen haciz ihbarnamesinin davacı şirkete daha önce tebliğ edildiğini, bu itibarla ... 6. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı dosyasına yatırılması gereken borç miktarının haksız yere ... 19. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8804 Es. sayılı dosyasına yatırıldığını belirterek davanın reddi ile davalı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... vekili, davalının davacı şirketten 29.559,00 TL karşılıklı mutabakat altına alınmış alacağı olduğunu, davacı şirketin ibraz ettiği fatura ve alacaklarını kabul etmediklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı tarafça sunulan cari hesap ekstresi ve faturalar ile davalı ...'ın ticari defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda davacı şirketin davalı ...’a 8.315,53 TL borçlu olduğu, davacı şirket tarafından ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı takip dosyasında daha önce gönderilen ve 02/10/2014 tarihinde tebliğ edilen 1. haciz ihbarnamesi gereğince bu dosyaya yatırılması gereken 8.315,53 TL’nin, davalı ... hakkında birden fazla takip olması nedeniyle yanılgı veya hata ile ... 19. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8804 Es. sayılı dosyasına yatırıldığı, şu durumda borcundan kurtulan davacı şirketin borçlu olmadığı bir parayı tekrar ödemesinin beklenemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının davalılara borçlu olmadığının tespiti ile davacının ödemede bulunmasında kötü niyetli olduğuna dair dosyada somut bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle davalıların kötü niyet tazminatı istemlerinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalılardan ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK 89. maddesi uyarınca açılan menfi tespit istemine ilişkindir. İİK 89/3. maddesi gereğince 3. şahıs haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır. Davaya konu haciz ihbarnamesi’nin gönderildiği ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı takip dosyasındaki 1. haciz ihbarnamesi davacıya 02/10/2014 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davacı da 7 gün içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediğinden borç davacının zimmetinde sayılır. Davacının söz konusu haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra başka bir icra dosyasından gönderilen ve 13/10/2014 tarihinde tebliğ edilen haciz ihbarnamesine istinaden ödeme yapmış olması davacıyı borçtan kurtarmaz. Davacının öncelikle ödemeyi ilk haciz ihbarnamesi’nin gönderildiği ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8682 Es. sayılı takip dosyasına yapması gerekirdi. Bu şekilde kötü ödeme nedeniyle davanın reddi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile kabulü doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılardan Mehmet Aktaş'a iadesine, 23/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

19. HD. 23.01.2019 T. E: 2018/2397, K: 403