İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: Emsal Kararlar ve İçtihatlar (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=49)
+--- Forum: Yargıtay İçtihatları (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu: Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi (/showthread.php?tid=930)Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi - DuraN - 26-10-2020

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2009/23230
KARAR NO   : 2010/5315   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.nun 142/a maddesi uyarınca sıra cetveli kesinleşmeden, hak sahibi görünen alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir.

[b]Sıra cetvelinin kesinleşmesi sırasında, kesin teminat mektubu vererek, takip dosyasındaki parayı almış olan alacaklının, tahsil ettiği meblağın iadesinin gerekmesi halinde, iade tarihine kadar geçecek sürenin faizini de ödemesi gerekir. Anılan yasa maddesinde uygulanacak faiz oranı konusunda bir düzenleme bulunmadığından faiz oranının 3095 Sayılı Yasanın 1.maddesine göre belirlenmesi gerekir. İcra müdürlüğünce, şikayetçilere ödeme yapılan 16.5.2005 tarihinden itibaren yasal faiz oranları uygulanarak hesaplama yapılması yerine, hesaplamanın avans faizi üzerinden yapılması doğru olmayıp, mahkemece bu yönden şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.[/b]

SONUÇ Big Grinavacılar vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09/03/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.