İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
İstihkak Davasının Kabulüne Dair İlamlar Mülkiyetin Tespitine İlişkin - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: Emsal Kararlar ve İçtihatlar (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=49)
+--- Forum: Yargıtay İçtihatları (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu: İstihkak Davasının Kabulüne Dair İlamlar Mülkiyetin Tespitine İlişkin (/showthread.php?tid=931)İstihkak Davasının Kabulüne Dair İlamlar Mülkiyetin Tespitine İlişkin - DuraN - 26-10-2020

T.C.
YARGITAY                                 
12. Hukuk Dairesi                                              


ESAS NO   : 2013/9572
KARAR NO   : 2013/18776


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı Burgaz Paz.ve Dağ.Ltd.Şti tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte şikayetçi 3.kişi, mahcuz mallarla ilgili istihkak davası açtığını, bu davanın yargılaması sırasında mahcuzların toplam bedellerinin yatırılması halinde icra işlemlerinin ikinci bir karara kadar  durdurulması yönünde tedbir kararı verildiğini, teminat mektubu sunarak tedbirin uygulanmasını sağladığını, istihkak davasının kabulüne karar verilmesi üzerine teminat mektubunun iadesini talep ettiğini, icra müdürlüğünce bu talebinin reddedildiğini belirterek müdürlük kararının kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

[b]İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlar mülkiyetin  tespitine ilişkin olup, 12.11.1979 tarih ve 1/3 sayılı İBK. uyarınca kesinleşmeden infaz edilemezler. Bu durumda istihkak davasının kabulüne ilişkin ilam kesinleşmeden teminatın iadesi istenemez.[/b]

Somut olayda; şikayet tarihi itibarıyla  istihkak davasının kabulüne ilişkin  kararın kesinleşmediği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulüne  karar verilmesi isabetsizdir.   


SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.