İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harçtan Muaf Mı? - Konuyu Yazdır

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra ve İflas Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Konu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harçtan Muaf Mı? (/showthread.php?tid=945)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Harçtan Muaf Mı? - DuraN - 05-11-2020

18. Hukuk Dairesi 2015/4785 E. , 2015/18501 K.
"İçtihat Metni"


Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/09/2014
NUMARASI : 2013/709-2014/531

Dava dilekçesinde, vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

3294 sayılı Yasanın 5263 sayılı Yasa ile değişik 9. maddesinin © bendinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü harçtan muaf tutulmuş olup, bu muafiyet vakfın doğrudan yapacağı işlemleri kapsamaktadır. Vakfın yargı harcından bağışık tutulabilmesi için bunun yasada açıkça belirtilmiş olması gerekir. Anılan yasa maddesinde vakfın yargı harcından bağışık ve istisna tutulduğuna ilişkin açık bir hüküm de yer almamaktadır. Temyiz eden taraftan harç alınmışsa buna ait belgenin dosyasına konulması ve dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi, temyiz harcı alınmamışsa HUMK'nun 2494 sayılı Kanun ile değiştirilen 434 ncü maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca gerekli tebligat yapılarak harcın süresinde tamamlanmasının istenmesi, harç ilgililerce tamamlanmadığı takdirde aynı fıkra hükmüne göre mahkeme kararının temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

18. Hukuk Dairesi 2014/5737 E. , 2014/17458 K.•

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/01/2013
NUMARASI : 2012/689-2013/69

Dava dilekçesinde, vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
1-Vakıf senedinin değiştirilmesi için öncelikle yetkili kuruldan karar alınması, sonra da bu alınan karar doğrultusunda noterde resmi düzenleme yapılması gerekir. Vakıf senedinin değiştirilmesine ilişkin olarak vakfın bu konuda yetkili kurulu olan mütevelli heyetinde değiştirilecek senet maddeleri tek tek ele alınıp görüşülmeden ve yapılacak değişiklikler açık bir şekilde karara da bağlanmadan doğrudan doğruya noterde yapılan değişiklik senedinin tesciline karar verilmesi,2-3294 sayılı Yasa'nın 5263 sayılı Yasa ile değişik 9. maddesinin © bendinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü harçtan muaf tutulmuş olup, bu muafiyet vakfın doğrudan yapacağı işlemleri kapsamaktadır. Vakfın yargı harcından bağışık tutulabilmesi için bunun yasada açıkça belirtilmiş olması gerekir. Anılan yasa maddesinde vakfın yargı harcından bağışık tutulmadığı gözetilerek davacı vakıftan 492 sayılı Harçlar Yasası'na bağlı 1 sayılı tarifede öngörülen başvurma ve karar harcı alınması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Mahkemece yapılacak iş; kanunla getirilen değişiklikleri kapsayacak şekilde ve vakfın mütevelli heyetince senet değişikliğine ilişkin olarak usulüne uygun şekilde karar alınmak ve bu konuda yeniden noterde resmi düzenleme yapılmak üzere davacı tarafa süre verilip, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşünün de alınmasından sonra oluşacak sonuca göre karar vermek olmalıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.