..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::..
Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet Davası - Baskı Önizleme

+- ..::İcra İflas Çalışanları ve İcra Hukukçuları Platformu::.. (http://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra ve İflas Hukuku (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: Yargı Kararları (Yerel Mahkeme ve Yargıtay İçtihatları) (http://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Konu Başlığı: Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet Davası (/showthread.php?tid=970)Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet Davası - DuraN - 07-01-2019

Asliye hukuk mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesinin sıra cetveli düzenlenmesine engel olmayacağı- İcra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemesi gerektiği- Muvazaa davası ile sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının birlikte görülmesi gerekirken ayrı ayrı görülüp karar verilmesi bu sorunu doğurmuş olup sıra cetvelindeki sıraya itiraz davası kesinleştiği için icra müdürlüğünce muvazaayla ilgili davanın sonucu da gözetilerek sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği- İcra Müdürlüğünce yeniden sıra cetveli düzenlenmesi gerekirken aksi düşünülerek karar verilmesinin hatalı olduğu-

Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçiler  vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
Şikayetçi vekili sıra cetveline itiraz  nedeniyle açılan davada mahkemenin 2014/59 karar sayılı ilamı ile dosyadaki paranın İstanbul  22. İcra  Müdürlüğünün 2013/30072 E. sayılı dosyası ile garameten paylaştırılmasına karar verildiğini,  söz konusu kararın kesinleştiğini, gerekçeli karar  sonucu alacaklarının İstanbul 22. İcra Müdürlüğünün 2013/30072  esas sayılı dosyasına garameten ödenmesine karar verilmesini istediklerini,  talepleri üzerine Kars 2. İcra Müdürlüğünün 09/09/2015 tarihli işlemi ile taleplerini reddetiğini, bu kararın kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek talebin reddi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamında, Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/06/2015 tarih, 2014/173 Esas 2015/377 Karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği ve kararın henüz kesinleşmediği bu nedenle şikayet konusu sıra cetvelinin kesinleşmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı şikayetçiler vekili temyiz etmiştir.
Dava, sıra cetvelindeki sıraya şikayet  davasıdır.
Asliye hukuk Mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesi sıra cetveli düzenlenmesine engel değildir. Somut olayda icra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün yapması gereken İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemektir. Esasen muvazaa davası ile sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının birlikte görülmesi gerekirken ayrı ayrı görülüp karar verilmesi bu sorunu doğurmuştur. Sıra cetvelindeki sıraya itiraz davası kesinleştiği için İcra Müdürlüğünce muvazaayla ilgili davanın sonucu da gözetilerek sıra cetveli düzenlenmesi gerekecektir. İcra Müdürlüğünce yeniden sıra cetveli düzenlenmesi gerekirken aksi düşünülerek karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
23. HD. 11.09.2018 T. E: 2016/857, K: 4119