*  İçtihat Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir
0
Yorum
401
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
883
(Mesajlar)
839
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
21-01-2020, Saat: 21:22
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
  Y A R G I T A Y  İ L A M I

ESAS NO : 2015/8365
KARAR NO : 2015/12780

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Alanya 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/12/2014
NUMARASI : 2014/326-2014/640
DAVACI : Şikayetçi :  
DAVALILAR : 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak diğer şikayetleri ile birlikte Alanya 3. İcra Müdürlüğü'nün 2013/8106 Esas sayılı dosyası ile haczedilen meyvelerin pazarlık sureti ile satışının usule aykırı yapıldığını ileri sürerek 15.05.2014 tarihli satışın iptalini istemiştir.
İİK’da pazarlık suretiyle satış 119. maddede düzenlenmiş olup, pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. O halde, pazarlıkla satışın normal bir satış olduğunun kabulünden hareketle bu satışın BK.’nun 225 ve onu izleyen maddelerine göre genel mahkemelerden iptali istenebilir. Hukuk Genel Kurulu'nun 1989/12-413 Esas, 1989/583 Karar sayılı 8.11.1989 tarihli kararında da genel mahkemede pazarlıkla satışın iptalinin istenebileceği belirtilmiştir.
Bu nedenlerle mahkemece satışın iptaline ilişkin istemin icra mahkemesi görevi dışında olduğundan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir icra, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir hukuk, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir haciz, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir satış, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir Kıymet takdiri, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir Hakkında, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir nedir, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir myicra, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir icra takibi, Pazarlık Suretiyle Satışın iptali Genel Mahkemeden İstenebilir araç haczi


Foruma Git: