*  İçtihat İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması
2
Yorum
1322
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,081
(Mesajlar)
998
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
05-02-2020, Saat: 11:19
T.C.
YARGITAY
23. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/2511
KARAR NO : 2019/353 Y A R G I T A Y  İ L A M I

MAHKEMESİ : İstanbul 11. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/10/2015
NUMARASI : 2015/764-2015/1088
ŞİKAYETÇİ :  
ŞİKAYET
OLUNANLAR : 

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan T. İş Kurumu vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, müvekkilinin alacağının tahsili için Bakırköy 17. İcra Müdürlüğünün 2014/8797 Esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibinde borçlunun 34 EF 4797 plakalı aracına haciz konulduğunu, aracın satılarak paraya çevrilmesinden sonra düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilinin alacağının diğer şikayet olunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü alacağından sonraki sıraya yazıldığını, fakat müvekkilinin araç haciz tarihinin davalının haczinden daha önce olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.
      Şikayet olunan vekili, müvekkili kurumun haczinin davacı haczinden eski tarihli olduğunu ve müvekkili kurum alacaklarının Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı alacak olduğundan tarih olarak önceki sırada yer almasa dahi önceliği olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
      Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı kurumun mallarının Devlet malı kapsamında kabul edildiği, özel yasasında bu yönde bir düzenlemenin yapılmış olmasının söz konusu kurum alacağının imtiyazlı alacak olduğu anlamına gelmediği, 05.05.2015 tarihli sıra cetvelinde 2. sırada yer alan şikayet olunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün takip dosyasında borçluya ait aracın trafik kaydına 20.06.2014 tarihinde haciz uygulandığı, ancak yasal süre içerisinde satış istemi olmadığından haczin düştüğü, 3. sırada yer verilen davacının alacaklı bulunduğu dosyada 18.09.2014 tarihli haczin sıhhatini koruduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü vekili temyiz etmiştir.
1)Şikayet olunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü alacağı kamu alacağı olup imtiyazlıdır. İİK’nın 106. ve 110. maddelerine göre 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde satış istemesine gerek yoktur. Bu nedenle satış konusu araç haczi düşmediğinden mahkemece şikayetin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2) Şikayetçi tarafından 1. sıra alacaklısı Rıfat Türkeri’ne şikayet dilekçesi ile herhangi bir şikayette bulunulmadığı halde tensip zaptında şikayet olunan olarak yazılarak tebliğat çıkarılması, yargılama sonunda da hakkında hüküm kurulmaması ve yargılama giderinin de birden fazla şikayet olunan olduğu halde hangi şikayet olunandan tahsiline karar verildiği hususuna hükümde yer verilmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda  açıklanan nedenlerle şikayet olunan Türkiye İş Kurumu  vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün şikayet olunan yararına BOZULMASINA,  kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar  verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Süper Moderatör
******
Şuan Çevrimdışı
16
(Mesajlar)
3
(Konular)
19-12-2017
(Kayıt Tarihi)
Belirtilmemiş
(Meslek)
(16) Bursa
(Görev Yeri)
(Haberci)
0
(Rep Puanı)
#2
05-02-2020, Saat: 13:19
ilk derece Mahkeme kararı da incelendiğnde İş kurumu tarafından konulan haczin icra takibi nedeniyle konulduğu görülmüştür. bu halde dosya alacaklısı iş kurumunun alacağının imtiyazlı olduğuna nasıl karar vereceğiz yahut icradaki takip dosyalarının alacaklılarına göre mi kanunu yorumlayıp haciz isteme süresine bakacağız. Yargıtay bu konuya açıklık getirse iyi olur. Mesela alacaklı Valilik, Milli eğitim veya her hangi bir devlet kurumu olduğunda İİk yı kenara bırakıp haciz düşmez mi diyeceğiz??
Süper Moderatör
******
Şuan Çevrimdışı
16
(Mesajlar)
3
(Konular)
19-12-2017
(Kayıt Tarihi)
Belirtilmemiş
(Meslek)
(16) Bursa
(Görev Yeri)
(Haberci)
0
(Rep Puanı)
#3
05-02-2020, Saat: 14:02
KENDİ SORUMA, KENDİM CEVAP BULDUM. SAYGILAR..


TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN(1)

TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN(1)

Kanun No: 4904

Kabul Tarihi: 25/06/2003

Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25159

BİRİNCİ KISIM : TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM . AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KURUMUN GÖREVLERİ
AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/74 md.)

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. (1)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/74 md.)

(Mülga birinci cümle: 2/7/2018 – KHK-703/74 md.) (…) Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup haczedilemez, alacakları da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanununun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. (Mülga dördüncü cümle: 2/7/2018 – KHK-703/74 md.) (…)
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması icra, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması hukuk, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması haciz, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması satış, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması Kıymet takdiri, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması Hakkında, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması nedir, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması myicra, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması icra takibi, İmtiyazlı Alacaklarda İİK.nun 106-110 Mad. Uygulaması araç haczi


Foruma Git: