*  Görüş İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında
0
Yorum
319
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
867
(Mesajlar)
825
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
21-04-2020, Saat: 23:57
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/11021 Esas 2016/14387 karar sayı  ile aynı nitelikte 2016/23189 Esas 2016/20005 Karar sayılı ve  buna benzer Yüksek Yargı kararları ile ,  İİK. 133 maddesinin uygulanmasında tereddütler ortaya çıkmaktadır..
Amaç ;  UYGULAMA BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA  yönelik nacize olarak yorumda katarak ilgili kararları , birlikte değerlendirelim ;
Madde Metni “İİİK'nun 133/1. maddesinde; "Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129. maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arz ettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak  ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunur"  şeklindedir.
İCRA MÜDÜRÜNE İHALE KARARINI KALDIRMA YETKİSİ VEREN  İCRA İFLAS KANUNUNDAKİ TEK MADDEDİR. İcra Müdürü İİK. Nun 133 maddesinde belirtilen şartın dışında bir sebebe dayanarak , ihale kararını kaldıramayacağı , KESİNLEŞEN İHALE KARARINI TÜM TARAFLARIN MUVAFAKAT ETMESİ HALİNDE DAHİ bu işlemi yapamayacağına işaret edilmiştir.
İlgili  karar metninde geçen başka bir ifade de ; “Alıcı, ihale bedelini ödemediği takdirde, icra müdürünün İİK'nun 133/1. maddesi uyarınca ihale kararını kaldırdıktan sonra en yüksek teklifte bulunan ikinci kişinin de taşınmazı almaya razı olmaması halinde taşınmaz tamamlayıcı ihale ile hemen artırmaya çıkartılır. Bu süreçte İİK'nun 134. maddesi uyarınca açılan ihalenin feshi davasının sonucunun beklenmesi gerekmez. Zira, yasa koyucunun amacı ihale sürecinin biran evvel sonuçlandırılması olup, İİK'nun 133 ve 134. maddelerine göre ihalenin feshi koşulları ve doğurduğu SONUÇLARI FARKLI OLDUĞUNDAN, ihalenin feshi davası, İİK'nun 133. maddesi gereğince belirtilen prosedürün işletilerek tamamlayıcı ihale yapılmasına engel olmaz.” Denilmektedir.
Yüksek Yargı kararında ,  İcra Müdürüne diyor ki ;  ihale alıcısı satış bedelini yasal sürede yatırmadı, hemen ikinci alıcıya teklif et, almazsa beklemeden , talebe gerek olmaksızın resen  “ tek satış günü vererek ilan ile yetinerek “ tamamlama satışını yap…Ama bu arada SENİN KALDIRDIĞIN İHALE KARARINA KARŞI “ İHALENİN FESHİ DAVASI AÇILABİLİR “ Çünkü , İİK'nun 133 ve 134. maddelerine göre ihalenin feshi koşulları ve doğurduğu sonuçlar da farklıdır demektedir.
İcra Müdürü , yasanın verdiği yetki ile ihale kararını kaldırdı, ikinci almadı, tamamlama satışı yaptı. Lakin ilk kaldırdığı ihaleye karşı “ ihalenin Feshi “ davası açıldı..Bu davada görülebilir diyor Yargıtay.. Eeee  Ben ihale kararını kaldırdım. Bu ihaleye karşı kim dava açmak ister ki , Alacaklı açmaz, borçlu hiç açmaz malı satılmadı.. Bu bizim ihaleye karşı ihalenin feshi davasını sadece yasal sürede ihale bedelini yatırmayan ilk ihalenin alıcısı açar. Bununda nedeni de  TEMİNATINI KURTARMAKDIR.
Eğer verilen yasal süre içerisinde “  İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI “ tek başına  yapılan ihalenin kaldırılmasına sebep ise , açılan davada  başka sebep arayarak kaldırılan fiilen ortada olmayan bir ihale için ihalenin feshi davasının  görülmesi , ihale bedelini yatırmayan ihale alıcısına verilen  ödül olduğu gibi işlemlerin sürümcemede kalmasına da sebep olacaktır.
Görülen İhalenin feshi davasının sonucuna bakalım ;
a -İhalenin feshi davası REDDEDİLDİ :
Zaten ihale icra müdürü tarafından kaldırılmıştı. Ya ikinci kabul etti ona tescil yapacak veya tamamlama satışı yapılan  ihaleye tescil ve teslim ile sonuçlandıracak.
b - İhalenin feshi davası KABUL EDİLDİ :
İhale kararı kaldırılmışsa da , icra müdürü  ikinciye teklif etmiş veya tamamlama satışı yapmışsa hepsi bir tek ihale gibi değerlendirerek  tüm işlemleri ortadan kaldırılacak.
Peki , ilk yaptığımız  satış işlemi  ilan ve şartnamesi aynı olan bir işlemdir. Eğer ihale alıcısı  satış bedelini yatırmamış ve ihale ikinci teklif yapan alıcıya yapılmış ise İhalenin Feshi davasının sonucunun beklenilmesi doğrudur.
Ama , ilk yapılan ihalenin kaldırılması ,  ikinci alıcının almaması ile hemen karar alınarak yapılan ayrı bir ilan ve şartname ile  düzenlenen Tamamlama satışının ilk satışın  devamı gibi değerlendirmek ne kadar doğrudur?..
Yasa koyucunun amacı “ İHALENİN BİR AN EVVEL SONUÇLANDIRILMASI “ değilmidir ?
Aynı nitelikte kararların son paragrafında ise ; “ihaleye dair ihalenin feshi isteminde bulunulması İİK'nun 133. maddesi uyarınca tamamlayıcı ihale yapılmasına engel olmaz ise de, ilk ihalenin feshi istemine ilişkin talebin kabulüne karar verilmesi halinde ihale tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağından feshedilen ihaleye dayalı olarak İİK.nun 133. maddesi gereğince tamamlayıcı ihale yapılması mümkün olamayacağından, ilk  ihalenin feshine dair şikayetin sonucunun bekletici mesele yapılması gerekir . “
Görüşü ile  noktayı koyarak ; ilk ihale , ikinciye teklif ve tamamlama satışı işlemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini ama hem tamamlama satışını hemen yap , hem de ihalenin feshi davasını bekletici sebep yap diyerek  yasa metnine ve kendi görüşü ile çeliştiğini  anlıyoruz.
İLK İHALE ALICISI TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNAT ne olacak???…
İİK 133/son maddesi incelendiğinde maddede açıkça " ihaleye katılıp da daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan TÜM ALICILAR ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt  faizinden müteselsilen  mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt  faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur." şeklinde  düzenlenmiştir.
Ama eğer  İcra Müdürü , Tamamlama satışını HEMEN makül sürede yapmaz ise veya tamamlama satışını İKİ SATIŞ GÜNÜ verilerek yapar ise , bu yasaya aykırı olduğu için bu işlem tamamlama satışı sayılamayacağından , ayrı bir satış işlemi olarak değerlendirileceğinden TEMİNAT bedeli yatırmayarak ihale kararının kaldırılmasına sebep olan İHALE  ALICISINA TEMİNATI İADE EDİLİR denmektedir.( Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/1726 Esas 2020/2244 Karar – Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2018/8493 Esas  2018/4125 Karar )
İHALE KARARINI KALDIRDIK, İKİNCİ TEKLİF VEREN VERDİĞİ TEKLİFİ KABUL ETTİ İHALEYİ İKİNCİ TEKLİF VERENE YAPTIK bu durumda  ilk teklif verenin TEMİNATI ne olacak sorusuna ise yine Yüksek Yargı kararı ile cevap verelim . “ikinci en yüksek pey süren üçüncü kişiye ihale yapılmış olup, taşınmaz, İİK'nun 133/1. maddesi gereğince icra müdürlüğünce yeniden artırmaya çıkarılmadığından davalı (ilk ihale alıcısı), İİK'nun 133/2. maddesi uyarınca teklif edilen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan sorumlu tutulamaz. ( Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2016/21270  Esas  2016/25823 Karar ) “
Diyerek bu işlemin  her türlü suistimal edilmesinin önü açılmıştır.
Bu kararlardan anlaşılan ise , eğer tamamlama satışı yapılmasını takiben  satışın kesinleşmesi ile İİK.133/son madde Gereğince  teminatla ilgili işlem  yapılabileceğidir.

Önder ŞAHİN
Tarsus İcra Müdürü

Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında icra, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında hukuk, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında haciz, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında satış, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında Kıymet takdiri, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında Hakkında, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında nedir, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında myicra, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında icra takibi, İİK.nun 133 Mad. Uygulanması Hakkında araç haczi


Foruma Git: