*  İçtihat Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra
0
Yorum
598
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,038
(Mesajlar)
962
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
15
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
21-08-2020, Saat: 10:28
[b]Mahkeme, menfî tespit davasının haksız olduğu kanısına varırsa, davanın reddine karar verir. Bu ret kararı ile, alacaklının iddia ettiği (takip konusu yaptığı) alacağın mevcut olduğu maddî hukuk bakımından tespit edilmiş olur. Bu ret kararı (kesinleşince), maddî anlamda kesin hüküm (HMK m.303) teşkil eder. Bu nedenle, menfî tespit davasını kaybeden borçlu, borcu ödedikten sonra, alacaklıya karşı istirdat davası açamaz. Menfî tespit davasının reddi kararının özel (icra hukukuna ilişkin) sonuçları şunlardır :

1) İhtiyatî tedbir kararının kalkması

Davanın görülmesi sırasında, icra takibinin durması (m.72,II) veya icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi (m.72,III) için ihtiyatî tedbir kararı verilmiş idi ise, menfî tespit davasının reddine karar verilmesi ile, bu ihtiyatî tedbir kararı kendiliğinden kalkar (m.72,IV,c.l).

Menfî tespit davasının reddi kararı ile, ihtiyatî tedbir karan kendiliğinden kalkar. Bunun için, davanın reddi kararında, ihtiyatî tedbirin kalkmış olduğunun açıkça belirtilmiş olması gerekli değildir. Fakat, bu konudaki her türlü tereddüdü gidermek bakımından, mahkemenin, davanın reddi kararında, ihtiyatî tedbir kararının kaldırıldığını açıkça belirtmesi uygun olur.
[/b]
[b]

İhtiyatî tedbir kararı, menfi tespit davasının reddine karar verilmesi ile (kendiliğinden) kalkar ; bunun (ihtiyatî tedbir kararının kalkması) için, davanın reddi kararının kesinleşmesi şart değildir.

Mahkeme, menfi tespit davasının reddi kararında, davanın reddi kararının kesinleşmesine kadar ihtiyatî tedbirin devamına karar veremez . Çünkü, İİK m.72,IV,c.l hükmü mutlaktır (kesindir). Aynı nedenle (İİK m.72,IV,c.l hükmü nedeniyle), HMK m.397/2 hükmü de burada uygulanamaz.

2) İcra takibine devam edilmesi

Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyatî tedbir kendiliğinden kalktığından, davanın reddi üzerine (ret kararının kesinleşmesini beklemeye gerek olmadan) hemen, (ihtiyatî tedbir kararı ile durmuş olan) icra takibine kaldığı yerden (sonuna kadar) devam edilir ; şöyle ki :

İhtiyatî tedbir kararı nedeniyle, menfi tespit davasının sonuçlanmasını bekletici sorun (HMK m. 165) yapmış olan icra mahkemesi, menfi tespit davasının reddine karar verilmesi üzerine, hemen, itirazm kaldırılmasına karar verir.

İhtiyatî tedbir kararı, takibin kesinleşmesinden sonra ve fakat hacizden önce verilmiş idi ise, menfî tespit davasının reddine karar verilmesi üzerine, alacaklı hemen haciz (ve haczettirdiği malların satışını) isteyebilir.

İhtiyatî tedbir kararı, hacizden sonra ve fakat satıştan önce verilmiş idi ise, menfî tespit davasının reddine karar verilmesi üzerine, alacaklı hemen satış isteyebilir.

İhtiyatî tedbir kararı, satıştan sonra ve fakat paraların paylaştırılmasından önce (icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi için) verilmiş idi ise, menfî tespit davasının reddine karar verilmesi üzerine, alacaklı hemen paranın kendisine ödenmesini isteyebilir. Menfî tespit davasının reddine karar veren mahkeme, ret kararında, icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmesini, alacaklının teminat göstermesi şartına tâbi tutamaz.
[/b]
[b]

Bunun gibi, menfi tespit davasının reddi kararını temyiz eden borçlu, icranın geri bırakılmasını isteyemez ; başka bir deyimle, bu halde borçluya İİK m.36’ya göre mühlet verilemez ve Yargıtay icranın geri bırakılmasına karar (HUMK m.443,I) veremez. Çünkü, menfî tespit davasının reddi kararı, (ÎİK m.36 ve HUMK m.443,I anlamında) eda hükmünü içeren bir ilâm değildir .

İcra takibinin borçlunun itirazı ile durmuş ve alacaklının itirazın iptalini (m.67) veya kaldırılmasını (m.68-68/a) istememiş olması halinde, alacaklı, menfî tespit davasının reddine ilişkin karara dayanarak, icra dairesinden takibe devam edilmesini isteyemez ; takibe devam edilmesini sağlayabilmek için, alacaklının, (menfî tespit davasının reddi kararına -kesin delil- dayanarak) itirazın iptalini veya kaldırılmasını istemesi gerekir. Fakat, bu arada, alacaklı için m.67,1 ve m.68,I’deki (veya m.68/a,I’deki) süreleri kaçırma tehlikesi vardır .

3) İcra mahkemesinin hükmettiği para cezasının ve asgarî yüzde yirmi tazminatın tahsil edilebilir hale gelmesi

Borçlunun itirazın geçici kaldırılmasından (m.68/a) sonra menfî tespit davası açmış (veya menfî tespit davasını daha önce açmış olup da icra mahkemesinin, menfî tespit davasının sonuçlanmasını bekletici sorun (HMK m. 165) yapmamış olması nedeniyle, menfî tespit davası sonuçlanmadan önce itirazın geçici kaldırılmasına karar verilmiş) olması halinde, icra mahkemesinin borçlu aleyhine hükmetmiş olduğu para cezası (m.68/a,VI), menfî tespit davasının reddi kararı ile kalkmaz ; bilâkis kesinleşir ; yani tahsil edilebilir hale gelir.

Aynı (yukardaki) nedenlerle, menfî tespit davası sonuçlanmadan önce itirazın kesin veya geçici kaldırılmasına karar vermiş olan icra mahkemesinin, borçlu aleyhine hükmetmiş olduğu asgari yüzde yirmi tazminat (m.68 son fıkra ve m.68/a son fıkra), menfî tespit davasının reddi kararı ile kalkmaz; bilâkis kesinleşir ; yani tahsil edilebilir (alacaklı tarafından istenebilir) hale gelir. Böylece, menfî tespit davasını kaybeden (açtığı menfî tespit davası reddedilen) borçlu, alacaklıya, bir taraftan m.68 son fıkra (veya m.68/a son fıkra) hükmü gereğince, diğer taraftan (az sonra incelenecek olan) m.72,IV,c.2-4 hükmü gereğince, iki adet (asgarî yüzde yirmi) tazminat ödemekle yükümlü olur .

4) Borçlunun tazminata mahkûm edilmesi

Menfî tespit davasının reddine karar veren mahkeme, borçluyu , alacak- linin ihtiyatî tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmasından doğan zararı için (asgarî yüzde yirmi) bir tazminata mahkûm eder (m.72,IV,c.2-)
[/b]
[b]T.C
YARGITAY
23.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2013/7399
KARAR NO.2013/7977
KARAR TARİHİ.12.12.2013
[/b]


Somut olayda, eldeki dava icra takibinden sonra İİK.72.b maddesine dayalı olarak açılan menfi tespit talebine ilişkin olup, anılan kanunun 3.fıkrasında tedbir kararının verilmesinin koşulları belirtilmiş, 4.fıkrasının ilk cümlesinde ise "dava alacaklının lehine neticelenir ise ihtiyati tedbir kararı kalkar" hükmüne haizdir. Mahkemece özel hüküm niteliğinde olup, somut olay bakımından uygulama zorunluluğu bulunan İİK.72.maddesi hükmü uyarınca tedbir hususunda bir karar verilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan HMK.37 madde hükmüne göne yazılı şekilde tedbirin kararın kesinleşmesine kadar devam edeceği yönünde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
[b]T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2014/19925
KARAR NO: 2014/26312
KARAR TARİHİ. 06/11/2014
[/b]

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi F.A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının, 23.09.2010 tarihinde aidat borcuna dayalı olarak başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde; borçlu tarafından, Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/.... Esas sayılı dosyası ile açılan menfi tesbit davasında, mahkemece İİK'nun 72/3. maddesi gereğince 01.06.2011 tarihinde ihtiyati tedbir kararı verildiği, menfi tespit davasının 09.01.2014 tarihinde kısmen kabul kısmen redle sonuçlandığı, alacaklının ret kararına istinaden icra dosyasındaki paranın kendisine ödenmesi yönündeki talebinin icra müdürlüğünce ''menfi tespit davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmediğinden'' bahisle reddedildiği, alacaklı tarafından söz konusu icra müdürlüğü işlemine karşı şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Kural olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir.

İİK'nun 72/4 maddesinde ise; ''Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar'' hükmü yer almaktadır. Anılan yasal düzenleme uyarınca menfi tespit davasında ''davanın reddi'' ile birlikte tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkacağı ve ihtiyati tedbir kararının kalkması için mahkeme kararının kesinleşmesi koşulunun bulunmadığı açıktır. Öte yandan, İİK'nun 72/4. maddesinin kesin (mutlak) hükmü nedeniyle HMK'nun 397/2. maddesinin uygulanması mümkün değildir.

[b]Somut olayda; borçlunun açtığı menfi tespit davasında Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 01.06.2011 tarih ve 2011/... Esas, 2014/... Karar sayılı kararı ile davanın kısmen kabulü ile, borçlunun 11.164,65 TL borçlu olduğunun tespitine karar vermiştir. Menfi tespit davasında reddedilen miktar yönünden İİK'nun 72/4. maddesi hükmü uyarınca ihtiyati tedbir kalktığından, alacaklının reddedilen miktar yönünden takibe devam etmesinde ve icra veznesindeki paranın reddedilen alacak tutarında kendisine verilmesini istemesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.[/b]

O halde mahkemece, alacaklının şikayetinin yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İstinaf Sonrası Temyiz Aşamasında Tehiri İcra Talebi DuraN 0 69 29-12-2020, Saat: 12:09
Son Mesaj: DuraN
 Menfi Tespit Davasının İstirdat'a Dönüşmesi Halinde İlamın İcraya Konu Edilebilmesi DuraN 0 86 29-12-2020, Saat: 09:33
Son Mesaj: DuraN
 TTK 5 Mad. Kapsamında Menfi Tespit Davaları DuraN 0 56 27-12-2020, Saat: 10:45
Son Mesaj: DuraN
Mehil vesikası (tehiri icra) - Yargıtay Kararları Işığında DuraN 0 684 01-01-2020, Saat: 21:38
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra icra, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra hukuk, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra haciz, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra satış, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra Kıymet takdiri, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra Hakkında, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra nedir, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra myicra, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra icra takibi, Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde Tehiri İcra araç haczi


Foruma Git: