*  İçtihat İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı
1
Yorum
799
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
892
(Mesajlar)
848
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
06-10-2020, Saat: 21:46
Önce bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçildiğinden, alacaklı tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olup aynı borca ilişkin olarak sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapamayacağından bu hususun kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayete tabi olup ipoteğe dayalı ilamlı icra takibinin iptali gerekeceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine......... 2014/7756 Esas sayılı takip dosyası ile 18.08.2014 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatıldığı, borçluların, sair nedenlerle birlikte aynı ilişkiden kaynaklanan borcun tahsili için daha önce yine aynı icra müdürlüğünün 2014/7731 Esas sayılı dosyası ile, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 12.08.2014 tarihinde takip yapıldığını ileri sürerek mükerrerlik itirazı ile icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve nakdi alacağa ilişkin 182.642,65 TL ile gayri nakdi alacağa ilişkin 21.280,00 TL yönünden icra takibinin devamına, fazlaya ilişkin icra takibinin iptaline karar verildiği, anılan kararın borçlular tarafından temyizi neticesinde Dairemizce; somut olayda icra takibinin mükerrer yapıldığına ilişkin şikâyetin, icra emrinin tebliğinden itibaren yedi günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılmış olduğu, fakat mahkemece borçluların mükerrerlik iddialarına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece; mükerrer yapıldığı iddia edilen ...... 2014/7731 Esas sayılı takip dosyası incelenerek, mükerrerlik oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmek suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle kararın bozulduğu, mahkemece anılan bozma sonrası yapılan inceleme neticesinde; davanın reddine ve asıl alacağın %20'si oranındaki tazminatın davacı taraftan alınarak davalı tarafa verilmesine hükmolunduğu görülmektedir.

İİK 45. maddesinde; rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklının yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği, poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167. madde hükmünün mahfuz olduğu, aynı kanunun 167. maddesinde ise; alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede müstenit olan alacaklının, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte bulunabileceği düzenlenmiştir.

Somut olayın incelenmesinde;...... 2014/7731 Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı tarafından dava dışı..... ve muteriz borçlular hakkında kredi borcunu teminen bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde bulunulduğu, yine .......2014/7756 Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı tarafından aynı kredi borcu nedeniyle muteriz borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, takip talebinde ve ödeme emrinde; “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” kaydına yer verildiği ve hatta anılan ipoteğe dayalı ilamlı takibin ödeme emrinde; ayrıca ‘......'nün 2014/7731 Sayılı icra takip dosyası alacağı ile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tahsili talebidir..' ibaresinin yazılı olduğu görülmüş olup, her ne kadar anılan takip dosyalarında yer alan alacak miktarları kesin olarak birbirleri ile uyuşmasa da, alacaklı vekili tarafından sunulan 29.09.2014 havale tarihli cevap dilekçesinde; ‘... anılan kredi borcunun tahsili amacıyla borçlular aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla....... 2014/7731 Esas sayılı dosyası ile kambiyo takibi, 2014/7756 Esas sayılı dosyası ile de ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığı..." şeklindeki beyan karşısında ve sair belirtilen hususlar gereği, her iki takip dosyasına konu borcun aynı borç olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilir. Somut olayda da, öncelikle bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 12.08.2014 tarihinde takibe geçildiğinden, alacaklı tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olup aynı borca ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapamaz. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayete tabidir.

Bu durumda, şikayete konu ........ 2014/7756 Esas sayılı takip dosyasına konu borçla ilgili olarak, aynı icra müdürlüğünün 2014/7731 Esasında kayıtlı ve bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan derdest takibin bulunduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüyle mükerrer olan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ilamlı icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/01/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Üye ... ve Üye ...'un Karşı Oy Yazıları:

Dosya içeriği ve Dairemizin kabulüne göre, alacaklı tarafça........ 2014/7731 Esas sayılı dosyasından davacı.....ve müteriz borçlular hakkında kredi borcunu teminen bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı, yine aynı kredi borcu için........2014/7756 Esas sayılı dosyasından, 2014/7731 Esas sayılı dosyadaki takiple tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatıldığı anlaşılmıştır.

İİK'nun 45. maddesinin 1. fıkrasında "Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tâbi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilir" hükmüne, aynı maddenin 3. fıkrasında ise:

"Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167. madde hükmü mahfuzdur" hükmüne yer verilmiştir.

A.an madde ile borç rehinle temin edilmiş ise, önce rehine başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, maddenin 3. fıkrası ile İİK'nun 167. maddesi saklı tutulmuş ve istisnaya yer verilmiştir. Yani alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi alacaklı doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna da başvurabilecektir.

Mahkemece davanın reddine ve asıl alacağın %20'si oranında tazminatın davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş olup, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte tazminat öngörülmediğinden, mahkemenin hüküm bölümünün (2) numaralı bendindeki tazminatın karar metninden tamamen çıkartılmak suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekirken, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 12/08/2014 tarihinde takibe geçildiği ve alacaklının tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olduğu, aynı borç için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılamayacağı gerekçesiyle, ilamlı icra takibinin iptaline ve kararın belirtilen nedenlerle bozulmasına ilişkin sayın çoğunluğun görüşlerine katılmamaktayız.

12. HD. 16.01.2019 T. E: 2018/9112, K: 337
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
892
(Mesajlar)
848
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
14
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#2
06-10-2020, Saat: 21:46
Borç rehin ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de, öncelikle bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçerek tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olan alacaklının aynı borca ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapamayacağı- Kamu düzeni ile ilgili olan bu hususun süresiz olarak şikayete konusu yapılabileceği (Karşı Oylu)-
Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Ankara 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/17135 Esas sayılı takip dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, borçlunun, aynı ilişkiden kaynaklanan borcun tahsili için daha önce Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2016/13505 Esas ve 2016/14566 Esas sayılı dosyaları ile, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile iki ayrı takip yapıldığını ileri sürerek mükerrerlik itirazı ile icra mahkemesine başvurduğu, Mahkemece İİK 167. madde gereği alacak kambiyo senedine dayalı ise rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senedine mahsus takip yapılabileceği, her ne kadar takip talebi ve icra emrinde tahsilde tekerrür olmamak kaydı var ise de hangi takip dosyalarına ilişkin olduğu belirtilmediğinden "Ankara Batı İcra Dairesinin 2016/14566 ve 2016/13505 E sayılı takip dosyaları ile" ibareleri eklenmek suretiyle takip talebi ve icra emrinin düzeltilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verildiği, hükmün borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesince borçlunun istinaf başvurusunun HMK'nin 353/1-b-1. bendi gereğince; esastan reddine karar verildiği, karara karşı borçlu tarafından temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

İİK'nin 45. maddesinde; rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklının yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği, poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki İİK’nun 167. madde hükmünün mahfuz olduğu, aynı kanunun 167. maddesinde ise; alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede müstenit olan alacaklının, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte bulunabileceği düzenlenmiştir.

Somut olayın incelenmesinde; alacaklı N. U. ile borçlu E... Yapı Ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 25/02/2016 tarihli protokolde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin feshi ile cezai şart bedeli olarak 3 adet senet bedelinin ödeneceğinin,teminat olarak da Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Köyü 118025 ada, 2 parsel, 18 no.lu bağımsız bölüm kaydı üzerine ipotek şerhi konulabilceğinin kararlaştırıldığı, Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2016/13505 Esas - 2016/14566 Esas sayılı takip dosyalarında; alacaklı tarafından borçlu hakkında protokolde bahsi geçen bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile iki ayrı icra takibinde bulunulduğu, yine Ankara 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/17135 Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı tarafından aynı borç nedeniyle muteriz borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, takip talebinde ve ödeme emrinde; “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” kaydına yer verildiği görülmüş olup, üç takip dosyasına konu borcun aynı borç olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilir. Somut olayda da, öncelikle bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 14.06.2016 ve 21/06/2016 tarihlerinde takibe geçildiğinden, alacaklı tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olup aynı borca ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapamaz. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayete tabidir.

Bu durumda, şikayete konu Ankara 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/17135 Esas sayılı takip dosyasına konu borçla ilgili olarak, Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2016/13505 Esas ve 2016/14566 Esas sayılı ve bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan derdest takiplerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda şikayetin kabulü ile mükerrer olan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ilamlı icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekeçe ile mükerrerlik şikayetinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 18.04.2018 tarih 2017/1413 E. - 2018/709 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02.05.2017 tarih 2016/858 E. - 2017/424 K. sayılı kararının BOZULMASINA,dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 12.11.2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Üye İ. YAVUZ'un Karşı Oy Yazısı:

Dosya içeriği ve dairemiz kabulüne göre, alacaklı tarafça Ankara 1. İcra Müdürlüğünün 2016/17135 Esas sayılı takip dosyası ile tahsilide tekerrür olmamak kaydı ile 25/08/2016 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ve aynı ilişkiden kaynaklanan borcun tahsili için daha önce Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2016/13505 Esas ve 2016/14566 Esas sayılı dosyaları ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı anlaşılmıştır.

İİK'nin 45. maddesi ile " Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağının iflas veya haciz yoluyla takip edebilir.

Poliçede emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur." hükmü getirilmiştir.

A.ı madde ile borç rehinle temin edilmiş ise önce rehine başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak maddenin 2 inci fıkrası ile İİK'nin 167. maddesi saklı tutulmuş ve istisna getirmiştir. Yani alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi alacaklı doğruca kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna da başvurabilecektir.

Mahkemece davanın reddine ve verilen kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebi esastan reddine karar verilmiş olup, yukarıda açıklanan nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekirken bozulmasına ilişkin sayın çoğunluğun gerekçe ve görüşlerine katılmamaktayım.

12. HD. 12.11.2019 T. E: 2018/11417, K: 16344
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmaza İpotek Konulmuş ise Birlikte Satışının İstenmesi DuraN 0 534 28-08-2020, Saat: 14:32
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı icra, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı hukuk, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı haciz, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı satış, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı Kıymet takdiri, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı Hakkında, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı nedir, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı myicra, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı icra takibi, İpotekli Taşınmaza İlişkin Takipte Tercih Hakı araç haczi


Foruma Git: