*  İçtihat Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması
0
Yorum
523
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,049
(Mesajlar)
971
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
16
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
09-11-2020, Saat: 22:28
[font="Times New Roman", Times, serif]Kesin mühlet kararında engelleyen bir tedbir olmadığından, karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmasının mümkün olduğu ve bu nedenle borçlunun şikayetinin kabülü ile takibin iptaline karar verilmesinin isabetsiz olduğu-[/font]

[font="Times New Roman", Times, serif]Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:[/font]

[font="Times New Roman", Times, serif]Alacaklı banka tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, konkordato davasında borçlu hakkında verilen geçici ve kesin mühlet kararlarının bulunduğu ileri sürülerek takibin iptalinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, geçici mühlet kararı ile birlikte borçlu şirket hakkında "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre yapılan takipler de dahil, İİK'nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için haciz yolu ile yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine hiç bir takip yapılmaması, mevcut ve ileri yapılacak tüm takiplerin durdurulması, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına yönelik ihtiyati tedbir kararı" verildiği, akabinde 20.09.2018 tarihinde, bir yıllık kesin mühlet kararı verilerek evvelce verilen ihtiyati tedbirlerin devamına hükmolunduğu, her ne kadar İİK'nun 295. maddesi uyarınca mühlet sırasında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir ise de; tedbir kararı açık olup, tedbir kararının içeriğinin de icra mahkemesince yorumlanmasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile borçlunun istinaf başvurusunun kabulü ile HMK’nun 355 ve 353/1-b(2) maddeleri gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin kabülü ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.[/font]

Somut olayda, ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/707 E. sayılı (konkordato) dosyasının 20.09.2018 tarihli kesin mühlet kararının 3. kısmının 2. paragrafında “geçici ve kesin mühlet sırasında rehin ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine ancak bu takipler nedeni ile muhafaza tedbiri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine” karar verilmesi nedeni ile bu karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmasını hukuken engelleyen bir tedbir bulunmadığı anlaşılmıştır.

O halde, dava konusu takibin 28.09.2018 tarihinde başlatıldığı göz önüne alındığında, Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yukarıdaki gerekçe ile şikayetin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2019 tarih ve 2018/2539 E. - 2019/239 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 10.06.2020 T. E: 2019/6954, K: 4280
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Müteselsil kefilin asıl borçlu haline gelmesi- İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip DuraN 0 305 19-09-2020, Saat: 21:07
Son Mesaj: DuraN
 Ara Karar ile Hükmedilen Tedbir Nafakasının Devamına Karar Verilse Dahi Karar Kesinleşince DuraN 0 376 15-08-2020, Saat: 11:05
Son Mesaj: DuraN
 Kambiyo Senetlerine Özgü H.Y.ile İpoteğin Paraya Çev.Yol.Takip Mükerrerlik Oluşturur DuraN 2 1,164 18-07-2020, Saat: 20:11
Son Mesaj: DuraN
 İlamda belirtilen brüt tutar net miktara çevrilmeden takip yapılması -süresiz şikayet DuraN 0 631 02-04-2020, Saat: 22:50
Son Mesaj: DuraN
 Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur DuraN 0 602 08-03-2020, Saat: 17:57
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması icra, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması hukuk, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması haciz, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması satış, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması Kıymet takdiri, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması Hakkında, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması nedir, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması myicra, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması icra takibi, Kesin mühlet- Tedbir- Karar tarihinden sonra ipoteğin paraya çevrilmesi yol ile takip yapılması araç haczi


Foruma Git: