1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Last Modified: Thursday 23 October 2014.
 • Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template
 • How Beautiful This Template is? You Answer
 • Perfect Banner Positions to Display Your Ads
 • With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website
 • Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!
Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

Welcome To IT Sporty 3 Premium Joomla Template

How Beautiful This Template is? You Answer

How Beautiful This Template is? You Answer

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

Perfect Banner Positions to Display Your Ads

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

With IT Sporty 3 You Can Easily Finish Your Next Joomla Website

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Save Yourself Many Hours of Hard Work by Using This Template!

Previous
Next

2013 Yediemin Ücret Tarifesi Hakkında

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : 49453461-940-2013/918/4542                                                            25/02/2013

Konu   : Yediemin ücret tarifesi

 

 

 

.………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

Bilindiği üzere, İcra ve İflas Kanununun 5219 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir” hükmü yer almaktaydı.

 

Aynı Kanunun 17/07/2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunun 105. maddesi ile eklenen geçici 4 üncü maddesinde de “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur” hükmü ve Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 28 inci maddesinde; muhafaza ücretinin, Bakanlıkça hazırlanacak ücret tarifesi hükümlerine göre alınacağı, bu tarifede gerekli görülecek değişikliklerin yılda bir yapılacağı belirtilmiş olması karşısında, Bakanlığımızca hazırlanan "Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Hakkındaki Tebliğ" 18 Şubat 2012 tarih ve 28208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 24/02/2012 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

            Ancak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki 6352 sayılı Kanun ile değişik 88. maddesinde "Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenir."

 

            6352 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinde ise "Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur."

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Haczedilen Malların Muhafaza Edileceği Lisanlı Yediemin Depoları Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe sunulmuş olup birkaç ay içerisinde yayımlanması hedeflenmektedir. Yeni Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra da lisanslı depolarda uygulanacak ücret tarifesi hazırlanacaktır.

 

            Bu itibarla, lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerinin mevcut Yönetmelik çerçevesinde yürütülmesi ve alınacak muhafaza ücretlerinde 24/02/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan mevcut ücret tarifesinin uygulanmaya devam edilmesi gerekmektir.

 

Bununla birlikte, icra dairelerinin işlem ve uygulamalarına karşı şikayet yoluna başvurulabileceğinden, konunun yargıya intikal etmesi halinde görevli ve yetkili yargı merciinin vereceği kararın asıl olacağı kuşkusuzdur.

 

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine ve bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.           

 

                                  

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bu belge elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiştir. Fizikî olarak gönderilmeyecektir."

___________________________________________________________________________

Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34  Söğütözü  06530/ANKARA                       Ayrıntılı bilgi için irtibat : Kalem  Bürosu

Telefon: 0 312 218 76 15  Faks:0 312 219 44 26  E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Elektronik ağ: www.higm.adalet.gov.tr

 

 

Latest News hot

Red Bull under investigation over engine maps…

 Red Bull under investigation over engine maps Hits: 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles…

A closely fought heat of the women's 100m Hurdles Hits: 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Albiol extends Real Madrid contract…

Albiol extends Real Madrid contract Hits: 11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Champions into last four…

Champions into last four Hits: 14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead…

European Grand Prix: Lewis Hamilton thrilled after extending championship lead Hits: 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Read More...

Prev
Next
 • 1
 • 2
 • 3

Tavsiye Yayınlar