İcra Personelleri ve Hukukçuları Sanal Platformu

Switch to desktop Register Login

.:İcra Personelleri ve Hukukçuları Platformu.

ARACIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORCU

19. Hukuk Dairesi    2001/7181 E, 2002/246 K.

 

"İçtihat Metni"

 

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

K A R A R

 

Davacı vekili, borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde davalı Vergi Dairesine 1.649.270.000.-TL pay ayrıldığını, aracın aynından doğmayan vergi alacağı yönünden Vergi Dairesinin önceliği bulunmadığını ileri sürerek sıra cetveline itiraz etmiştir.

 

Merci hakimliğince Vergi Dairesinin aracın aynından kaynaklanmayan vergi alacağı yönünden önceliği bulunmadığı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmiştir.

 

Vergi Dairesi bedeli paylaşıma konu aracın aynından doğan 165.080.000.-TL alacağı bulunduğunu, ayrıca vergi mükellefi araç malikinin 70.500.000.000.-TL borcu bulunduğunu, 7.12.1998 tarihli haczin devam ettiğini bildirmiştir. Aracın aynından doğan vergi alacağının öncelikle Vergi Dairesine ödenmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Aracın aynından doğmayan vergi alacağı yönünden eğer Vergi Dairesinin haczi ilk hacizse haczi uyguladığı tarihte mevcut vergi alacağı ve aracın satışına kadar işleyen gecikme zammı toplamından oluşan alacak öncelikle ödenmelidir. Vergi Dairesinin haczi ilk haciz değilse bu durumda ilk hacze iştirak ederek satış bedeli garameten paylaştırılmalıdır. Mercii hakimliğince bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 17.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Copyright | 2011 - 2014. Tüm hakları Saklıdır

Top Desktop version