İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...

Tam Versiyon: Birden Fazla Taşınmaz Satışında Satış Masraflarının Eşit Paylaştırılması Gerektiği
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
Dosya No            : 2019/1908
Karar No              : 2020/1414 
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                      :GAZİANTEP 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ                                  :19/03/2019
NUMARASI                        :2019/23 E, 2019/258 K.
DAVANIN KONUSU         :İhalenin Feshi
KARAR TARİHİ                   :01/10/2020

                Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkemesi kararının Dairemizce istinaf yoluyla tetkikinin istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm bilgi ve belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;

                Alacaklı banka tarafından borçlu şirket aleyhine Gaziantep İcra Müdürlüğü'nün 2017/122468 E. sayılı dosyasıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine başlandığı, takibin kesinleşmesi üzerine Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent Mah., 4297 ada, 3 parselde kayıtlı 26 adet taşınmazın 09.01.2019 tarihinde ihalelerinin yapıldığı, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurarak Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent Mah., 42 ada, 97 parsel,  31, 99, 113, 120, 124, 140 ve 177 nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı taşınmazların yapılan ihalelerinin usule aykırı olduğunu, müvekkiline satış ilanının tebliğ edilmediğini, satış ilanının yapıldığı gazete tirajının 50.000'nin altında olduğunu, belediye bünyesinde ilan yapılmadığını, elektronik ortamda yapılan ilanın yetersiz olduğunu, satılan yerinin mesken olmasına rağmen imar durumunun ticaret yapı adası olarak belirtildiğini, bu durumun ihaleye katılımı azalttığını belirterek ihalelerin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince istemin reddine ve borçlunun ihale bedellerinin % 10'u oranında para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması talebiyle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

                Delillerin değerlendirmesi ve gerekçe: HMK’nın 355/1. maddesinin birinci cümlesine göre inceleme istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplere ilişkin olarak yapılmış HMK’nun 355. maddesinin ikinci cümlesine göre de kamu düzenine aykırılık yönünden tüm dosya kapsamı değerlendirilmiştir.

                Şikayetçi vekili, dilekçesinde müvekkiline ait Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Güneykent Mahallesi, 42 ada, 97 parsel sayılı taşınmazda bulunan 31,113,120,124,140,177 ve 99 nolu bağımsız bölümlerin Gaziantep  İcra Md. 2017/122468 Esas sayılı dosyasından 09/01/2019 tarihinde satışa çıkarıldığını satış ilanının taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ileri sürmektedir. İlk derece mahkemesince şikayetçinin iddiası şikayetçi şirkete yapılan tebligatın usulsüzlüğü iddiası olarak kabul edilmiş ve borçlu şirkete yapılan satış ilanı tebligatının Tebligat Kanunun 35. maddesine uygun olarak yapıldığı kabul edilmiştir. Şikayetçi vekili tarafından Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat çıkartılmadan önce iade dönen tebligatın usulünce iade edilmediği iddia edilerek istinaf talebinde bulunulmuştur.

                “Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine usulüne uygun tebligat yapılmayan ilgilisine aittir. İhalenin feshini isteyen şikayetçi borçlu Ekrem … Ltd. Şti.'nin, kendisi dışındaki diğer ilgililere satış ilanının tebliğ edilmediği hususunu, ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürmesi mümkün olmadığı gibi, kendisine ya da vekiline yapılan tebligatın usulsüz olduğunu da, ayrıca ve açıkça ileri sürmediği sürece, bu husus kamu düzeninden olmadığından mahkemece resen fesih nedeni olarak incelenemez.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 10/10/2019 tarih, 2019/10594 Esas ve  2019/14552 Karar sayılı içtihadı)

                Şikayetçi borçlu şirket vekilince şikayet dilekçesinde müvekkiline yapılan satış ilanının usulsüzlüğü ayrıca ve açıkça ileri sürülmemiştir. İlk derece mahkemesince iddia geniş yorumlanarak, borçlu şirkete çıkartılan tebligatın usulüne uygun olduğuna karar verilmiş ise de gerekçe de fazladan yazılan tebligatın usulüne uygun olduğuna dair ibareye göre resen fesih nedeni olarak incelenemeyeceği gibi borçlu şirkete çıkartılıp iade olunan tebligatın iadesinin usulsüz olduğu iddiası da HMK’nun 357/1. maddesinde bölge adliye mahkemesince resen gözönünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmaların dinlenemeyeceği düzenlemesine göre dinlenemeyecektir.

                Satış ilanının ilçe belediyesinde ilan edilmemesinin ilçe sakinlerinin taşınmaz satışlarından haberdar olmayacağı ve ilçe belediyesine tellallık yapılıp yapılmayacağı yetkilerinin sorulmadığı ileri sürülmektedir.

                İcra dairesince düzenlenen 23/10/2018 tarihli satış kararında satışa çıkarılacak mal ilanının e-satış portalı, ilan panosu, belediye ilan vasıtaları ile yurt çapında yayınlanan bir gazetede yayınlattırma suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

                Şahinbey Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/11/2018 tarihli yazısı ile belediye ilan panosunda ilanın 02/11/2018 tarihinden itibaren ilan edilmeye başlandığı bildirildiğinden istinaf gerekçesi yerinde görülmemiştir.

                İlçe belediyesine tellallık yapma yetkilerinin olup olmadığının sorulmadığı iddia edilmekte ise de bu iddia dava dilekçesinde ileri sürülmemiş, istinaf dilekçesinde dile getirilmiştir. HMK’nun 357/1. maddesinde bölge adliye mahkemesince resen gözönünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmaların dinlenemeyeceği düzenlemesine göre şikayetçi vekilinin sonradan ileri sürdüğü kamu düzeni ile ilgisi bulunmayan iddiası dinlenemeyecektir.

                İlk derece mahkemesince satış ilanını yayınlandığı gazete tirajı sorulmuş verilen cevapta Ekim/2018 ayında günlük fiili net satış ortalamasının 52130 olduğu yönünde bilgi verilmiş olup satış ilanının yurt çapında gazete ile yapılan ilanında ihalenin feshini gerektirecek neden bulunmamaktadır.

                İhalenin feshi talebi halinde mahkemece, re'sen incelenmesi gereken diğer hususlar da değerlendirildiğinde;

                Somut olayda, ihale konusu  Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Güneykent Mahallesi, 4297 Ada, 3 parsel, 38/13220 arsa paylı, A Blok, 31, 113, 120, 124, 140,177 ve aynı yer B Blok 99 numaralı bağımsız bölümlerin satışı yapılmıştır. Satışı yapılan taşınmazların, dosyada satışı yapılan diğer taşınmazlarla birlikte yapılan satış masrafları eşit olarak dağıtıldığında, satış ve paylaştırma giderleri ile muhammen bedellerinin % 50’sini karşıladığı, taşınmazların kıymet takdirlerinin yapıldığı, kıymet takdirlerine itiraz üzerine Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/983 E. sayılı dosyasında 06/02/2018 tarihinde yapılan keşif tarihi ve ihalenin yapıldığı 09/01/2019 tarih itibariyle yasal 2 yıllık sürenin dolmadığı, elektronik ortamda satış ilanlarının yapıldığı, ihaleye elektronik ortamda teklif verilmediğinin tutanaklarda belirtildiği, satış dosyası kapsamındaki tapu kayıtlarına göre başka rüçhanlı alacağın bulunmadığı, satış kararına göre satış ilanının Gaziantep ve Şahinbey Belediye Başkanlıkları, belediye ilan panosunda, İcra Dairesinin bulunduğu binadaki ilan tahtasında 25/10/2018 tarihinde ve Türkiye genelinde yayınlanan gazetede 27/10/2018 tarihinde ilan edildiği, satışların birinci artırmada 09/01/2018 tarihinde yapıldığı ve davanın reddine karar verildiğinden davacı aleyhine ihale bedelinin % 10’u oranında para cezasına hükmedildiği görülmekle, re’sen gözetilecek kamu düzenine ilişkin ihalenin feshi nedeni bulunmamaktadır.

                Yukarıda belirtilen nedenlerle, ilk derece mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddine ve işin esasına girildiğinden İİK'nun 134/2. maddesi uyarınca borçlunun ihale bedellerinin yüzde onu oranında para cezasına mahkumiyetine hükmedilmesine ilişkin kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olup, HMK'nun 353/1(b)-1. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun esastan reddine,

                Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 1-Dosya kapsamı, delil durumu ve takip dosyası içeriğine göre GAZİANTEP 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'nin 2019/23 E, 2019/258 K. sayılı kararında vakıa ve hukuki değerlendirmesi usul ve esas yönünden hukuka uygun olup, HMK'nun 353/1(b)-1. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

                2-Peşin alınan istinaf karar harcının mahsubu ile bakiye 10,00 TL harcın istinafa başvurandan tahsili ile hazineye irat kaydına,

                Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.01/10/2020