İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...

Tam Versiyon: İCRA DAİRELERİ AÇISINDAN FEVKALADE TATİL KARARI UYGULANABİLİR Mİ?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
İCRA DAİRELERİ AÇISINDAN  FEVKALADE TATİL KARARI  UYGULANABİLİR  Mİ ?

UYGULANIR İSE  HANGİ HALLERDE UYGULANIR? İCRA SATIŞLARININ DURUMU VE  İCRA TAKİP İŞLEMLERİ DURUR MU?

Bilindiği üzere ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler dikkate alındığı vakit, Küresel bir salgına dönüşen ve bütün insanlığı tehdit eden Korona virüs nedeniyle alınan önlemlerin  insan ve toplum yaşam ve sağlığını korumaya yönelik olduğu yadsınamaz  . Bu kapsamda adliye ve icra dairelerindeki yoğunluğun azaltılması yaşamsal önem taşımaktadır.

İcra Dairesi Çalışanı Meslektaşlarımız tarafından uygulamada ise tereddüt ve duraksama olduğu görülmektedir.

Söz konusu virüs  salgını  insanların yaşam akışını sekteye uğratma , insanî beşeri ilişkilerde ,sosyal mesafe kuralına uyma  zorunluluğu, insanların toplumda bir panik ve endişe havası yaratmaktadır, İcra İflas Hukuku Kapsamında yapılan  yargılama ve icra hukuku bakımından kısmi değişiklikler ,düzenlemeler, kanun maddesinde küçük değişikliklerle ,Cumhurbaşkanlığının çıkaracağı kararname ile bir takım düzenlemeler yapılması söz konusu karışıklığı gidermeye yetecektir.

 

İİK.330.uncu Maddesi incelendiğinde söz konusu madde de, Cumhurbaşkanı kararı(Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 698 s. KhK. m.8  )  ile fevkalâde(olağanüstü ) hallerde  yalnızca ülkenin tamamı veya belli bir bölgesinde yahut belli bir sosyo -ekonomik sınıf lehine  icra takip işlemlerinin  belli bir süre için durdurulması hususu düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra icra daireleri açısından zaman aşımı, itiraz, takip işlemlerin durması,icra iflas hukukuna ilişkin yargılamaların yapılmasında erteleme ,icra dairelerince yapılan tebligat işlemlerinin durdurlması vb. hak düşürücü ve hak kaybına neden olucu alanlarda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İcra çalışanları açısında şuan için  icra daireleri içinde bulunmak hem fizikî hem de psikolojik olarak çalışanlarda kaygı duyurucak seviyedir. İİK.317.330.maddeler ve bunun yanında İ.İ.K.370.Maddesi  Öncelikle birlikte değerlendirilmek zorundadır. İcra İflas Müdürü olarak bir hukuk losyonuna sahip  olmanın, haktan yana olma ilkesini benimsemiş bir kamu görevlisi olmakla  , vicdan pratiğinde de yansıtmış olan, topluma ışık tutan icra hukukçuları olmak bu zamanlarda icra müdürleri ve icra hukukçuları  için elzem bir kavramdır.

Yangın, Sel, Doğal Afet, Don olayının olması ,zelzele, Toprak Kayması, Zararlı hayvanların İstilası ,Salgın hastalık gibi ,zararlı hayvan ve  böceklerin saldırısı(haşarat saldırısı)hallerinde genel felaket hallerinde, ve savaş hallerinde belirli bölgede ve belli bir sınıf veya kesime yönelik veya tüm ülke genelinde icra takiplerinin durdurulmasına İCRA İFLAS HUKUKU AÇISINDAN İCRA TAKİPLERİNİN FEVKALADE İCRANIN DURDURULMASI(FEVKALADE TATİL) HALLERİNDE DURDURULMASINA karar verme YETKİSİ CUMHURBAŞKANINA AİTTİR((Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 698 s. KhK. m.8  ) (1-2)

Söz konusu FEVKALEDE TATİL HALLERİNDE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURLMASINA KARAR VERME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI’NA AİT OLDUĞUNDAN, KİMLERİN NE ŞEKİLDE VE NASIL BU HAKTAN YARARLANACAĞI,NE KADAR SÜRE YARARLANACAĞI HUSUSU AÇIKÇA(SARİH OLARAK)  KARARA BAĞLANIP AÇIKLANACAĞI ALINACAK FEVKALADE TATİL (OLAĞANÜSTÜ TATİL KARARINDA)  KARARDA BELİRTİLMELİDİR. Cumhurbaşkanı kararı, deyim yerinde ise bir «ön koşul»dur.[3]

Söz konusu karar Cumhurbaşkanı tarafından İİK.330.uncu madde bağlamında yayımlanması halinde

1)Kararın kapsamında kalan  borçlulara karşı yeni bir takip işlemi yapılamaz

2)Daha önce başlatılmış olan takipler de hiçbir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden durmuş sayılır.

3)Söz konusu  kararın diğer bir yansıması bir takip işlemi  ile kesilebilecek  hak düşürücü  süreler ve zaman aşımı süreleri  işlemeyecektir ve süreler duracaktır.

Özellikle uygulama da İcra Daireleri tarafından yapılan satış işlemleri konusunda icra daireleri ve uygulayıcılar  arasından bir duraksama olduğu görülmektedir.

İİK.330.Madde Satışı durdurur mu?
İcra Dairesi tarafından yapılan taşınır ve taşınmaz Satışına ilişkin  İİK.330.Madde de ayrıca ve açıkça belirtilmese dahi İCRA DAİRESİ TARAFINDAN SATIŞ DURDURULABİLİR Mİ YA DA ERTELENEBİLİR Mİ?

İİK m. 323’de fevkalade mühletin sonuçları düzenlenmiş; İİK m. 330 ise tüm takip aşamalarını durdurur.

YANİ SATIŞ İŞLEMLERİDE DURMAKTADIR.

İİK.323.MADDESİ İSE : Mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya depo emrine kadar devam edilebilir. Haczedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil edilir; mühlet sırasında veya mühletten önce başlatılmış bir takip çerçevesinde ayni teminat kapsamına girdiği takdirde kiralar için de aynı kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri mühletin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa bile, satış yapılamaz veya iflâsa karar verilemez.

 

106, 150/e, 156, 206, 278, 279 ve 280 inci maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince uzatılır. Aynı kural, ayni teminatlarda, taşınmaz rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için de geçerlidir. .

İcra  müdürlüğü tarafından -cb kararı ya da kararnamesi olmaksızın- re’sen ihalenin ertelenmesi mümkün müdür? Hayır ,mümkün de değildir özellikle  mevcut durum itibariyle insanların mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalması sebebiyle, satışa katılımın az olacağı ve satış bedelinin görece düşük olacağı bunun da borçlunun menfaatlerini haksız olarak zedeleyeceği sebebiyle, ihale gününün ertelenmesine icra müdürlüğü tarafından re’sen karar verilebilir mi?

İçinde bulunduğumuz  şuan itibariyle yasal düzenleme yapılmadan  cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir düzenlenme olmadığında mevcut  koşul ve durumda   İCRA SATIŞLARI ERTELEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.KALDIKİ SATIŞLAR DÜŞÜRÜLEMEZ.(5)

Eğer Cumhurbaşkanlığı Kararı ya da Kararnamesi ya da paket 3-5 maddelik kanunla düzenleme yapıldığı takdirde tüm takip işlemleri gibi satış işlemleri de durur.

Bu cihetle özellikle bu gibi hallere ilişkin olarak icra iflas kanununda fazla bilinmeyen ve önemsenmeyen  bu maddeye işlerlik kazandırılmalı ve  ileri de buna benzer yaşanacak her durum ve olaya önceden hazırlıklı olunması açısından yasal mevzuat açısından hazırlıklı olmakta fayda bulunduğu bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıda dün yayımlanan karar metni incelendiğinde ;Takip işlemleri kavramından bahsetmektedir.

Güneysu’ya göre (8) Takip işlemleri, icra takibine yön ve şekil veren işlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu işlemler, taraf takip işlemi ve icra takip işlemi olarak iki kısıma ayrılır. İcra takip işlemleri, icra organları tarafından borçluya karşı yapılan ve cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki işlemler olarak tanımlanır.

Aynı zamanda kavram karmaşası yaşamamak adına şu şekilde örnekleyebiliriz. İcra Takibi Yapılması, haciz ve satış talebi gibi işlemler, taraf takip işlemine örnek olarak gösterilebilir. Bu işlemler genellikle
icra takip işlemlerinin yapılmasına yönelik işlemlerdir.Ödeme emrinin düzenlenmesi ve tebliği, haciz ve satış işlemleri yapılması ise İcra Takip İşlemlerine örnek gösterilebilir.(9)

Doktrinde Ödeme emri, ödeme emrinin tebliği, itirazın kaldırılması, haciz işlemleri borçluya
süre verilmesi icra takip işlemine örnek gösterilebilir. (10)

 

21.03.2020 tarihinde Resmî gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan tüm satışların düşürülmesi gerekmektedir.Tüm taraf ve takip işlemleri ise nafaka hariç durdurulmuştur, yani satış da bir takip işlemi olup durmuştur.Yeni bir takip  nafaka hariç başlatılamaz ,başlamış takipler ise nafaka hariç durmuş olup kısaca bu konuyu bilgilerinize sunmak isterim.Maaş kesintisi ve maaş haczi yapılamaz,muhafaza,satış işlemleri yapılamaz,Haciz ihbarnamesi gönderilemez, nafaka hariç  takip başlatılıp ödeme emri tebliğe çıkarılamaz, Başlamış takipler duracaktır, fiili haciz ve muhafaza tedbiri yapılamayacaktır.İcra dairesinin hesabına giren paranın ödenip ödenmeyeceği hususu tartışmalıdır,paranın ödenmesi taraf işlemidir icra dairesi gerçekleştiren ise takip işlemi yapmaktadır bu nedenle bu husus tartışmaya açıktır,nafaka dosyalarında haciz ve satış yapılabilme yolu açık bırakılmıştır.Haciz,satış,satışa hazırlık ,fiziki ya da elektronik ihale yapılamaz.Dosya kapsamında gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi,Müzekkere,muhtıra,dosyaya sunulan itirazlarda cevap süreleri durmuştur.Söz konusu yayınlanan kararda hak düşürücü süre, zaman aşımı, sürelerin durmasına yönelik hükümler konulmamıştır.Bunun için ilave bir düzenleme yapılmalı özellikle mahkemelerdeki davalar açısından diye düşünmekteyim.

Bilindiği üzere 21 Mart 2020 tarihinde alınan 2279 sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı” 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu 2279 sayılı karara ilişkin ;Ekli “İcra ve İflas Takiplilerinin Durdurulması Hakkındaki Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

İİK.330.uncu maddesi; Salgın hastalık, umumî bir musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararı ile memleketin bir kısmında veya bazı iktisadî zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.(Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 698 s. KhK. m.8 )

KAYNAK

1 -KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, C:4, s: – KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, s:1583

 

2- KURU, B. age. C:4, s:3926 – KURU, B. El Kitabı, s:1583 – YILMAZ, E. Olağanüstü Durumlarda Borçlulara Süre Verilmesi ve İcra Takiplerinin Durdurulması (BATİDER, 1977, C:IX, S:1, s:181)

 

3- KURU, B. age. C:4, s:3926 – KURU, B. El Kitabı, s:1583 – YILMAZ, E. agm. s:182 – KİRAZ, T.Ö. Fevkalâde Hallerde Mühlet ve Tatil «İİK. md. 317-330» (Manisa Bar. D. 2000/2, s:13)

 

4 -SERİN, İ. agm. s:96

5-ÖZEKES-SALGIN SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARDAN DOLAYI
YARGILAMA VE TAKİP HUKUKU İLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER “Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Sürelere İlişkin Kanun” !!!…FACEBOOK YAZISI

6) ÖZEKES-SALGIN SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARDAN DOLAYI
YARGILAMA VE TAKİP HUKUKU İLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER İSİMLİ FACEBOOK YAZISI

6) E UYAR  İİK.317-330- ARASI HÜKÜMLER –İİK.370.MADDESİ ŞERHİ

7) E UYAR MEVZUAT-330.MADDE İNCELEMESİ-AÇIKLAMALAR

8)TBB Dergisi 2012 (101) Nilüfer BORAN GÜNEYSU 35-36-37

9)19 Kuru, s. 129-130; Muşul, s. 170; Yıldırım/Deren-Yıldırım, s. 24.

10)TBB Dergisi 2012 (101) Nilüfer BORAN GÜNEYSU -46-47

19/03/2020

            Atilla GÜNDOĞAN –İSTANBUL İCRA MÜDÜRÜ