*Takipten Önce %4,55 / Sonra %9,10 / Satıştan Sonra %11,38
*Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27 -(Hacizden Sonra) %4,55
*Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
*Başvuru Harcı / Yerine Getirme Harcı 179,90.TL
*Tahliye Harcı -İcra Teb.Üzerine%1,13 /İcra Kanalıyla%2,27
*İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
*Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
*Yediemine Ödenen Paralardan Damga V. Binde 9,48
*Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek
paralardan Kesilecek Damga V. Binde 7,59
*Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
*Cezaevi Yapı Harcı %2
*Vekalet Suret Harcı 25,60.TL
*Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 422,40.TL
2023 Yolluk Miktarı : 8.239,996.TL.
Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 118,36.TL
İflasın Açılması, Konkordato İsteği, Masaya Katılma:179,90 TL
İCRA DAİRELERİNİN YILLIK ve 3'er AYLIK DÖNEMLERİNE ilişkin TEFTİŞ İŞLEMLERİ ÖRNEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Avukat İbra Sözleşmesi

İBRA PROTOKOLÜ

…………… tarihli ………….. Noterliği tarafından düzenlenen ……… yevmiye numaralı vekaletname ile genel temsile yetkili kıldığım ………. Barosuna Kayıtlı ……….. sicil numaralı Avukat ……………. tarafından,  XXX  olan tarafıma ait ………. Cumhuriyet Başsavcılığı …………. sayılı dosyası ve ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. sayılı dosyası kapsamında, Av. ……………………’le tarafım arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesi içeriğinde yer alan gerekli dosya takibi yapılmış olup bundan sonra Av. ………………………’ün söz konusu dosyalarla alakalı hiçbir işlem yapmayacağı hususu tarafımca kabul edilmekle; ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, Av. …………………….’ten hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine de hiçbir borcum bulunmamaktadır. Bu kapsamda Av. …………………….’ü kendi hür ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.

Yukarıda bahsi geçen söz konusu dosya nüshaları Av. ………………….. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. 


Adı ve SOYADI                                                                         Av. Adı ve SOYADI
İBRA PROTOKOLÜ

…………… tarihli ………….. Noterliği tarafından düzenlenen ……… yevmiye numaralı vekaletname ile genel temsile yetkili kıldığım ………. Barosuna Kayıtlı ……….. sicil numaralı Avukat ……………. tarafından,  XXX  olan tarafıma ait ………. Cumhuriyet Başsavcılığı …………. sayılı dosyası ve ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. sayılı dosyası kapsamında, Av. ……………………’le tarafım arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesi içeriğinde yer alan gerekli dosya takibi yapılmış olup bundan sonra Av. ………………………’ün söz konusu dosyalarla alakalı hiçbir işlem yapmayacağı hususu tarafımca kabul edilmekle; ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, Av. …………………….’ten hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine de hiçbir borcum bulunmamaktadır. Bu kapsamda Av. …………………….’ü kendi hür ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.

Yukarıda bahsi geçen söz konusu dosya nüshaları Av. ………………….. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. 


Adı ve SOYADI                                                                         Av. Adı ve SOYADI

Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Arabuluculuk

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 4- (1) Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.
(3) Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usulü işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
Arabulucunun görevlendirilmesi
MADDE 5- (1) Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda liste dışından bir arabulucu görevlendirilemez.
(2) Tarımsal üretim sözleşmesi alanında uzmanlık eğitimi alan arabulucu bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilir.
Süreler
MADDE 6- (1) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
Uzmanlık eğitimi
MADDE 7- (1) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, tarımsal üretim sözleşmesi alanında arabuluculuk uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirler.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hükümler, 1/9/2023 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 • Cevap Yok
 • 21-01-2024, Saat: 14:14
 • FatihEmre
TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 4- (1) Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.
(3) Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usulü işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
Arabulucunun görevlendirilmesi
MADDE 5- (1) Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda liste dışından bir arabulucu görevlendirilemez.
(2) Tarımsal üretim sözleşmesi alanında uzmanlık eğitimi alan arabulucu bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilir.
Süreler
MADDE 6- (1) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
Uzmanlık eğitimi
MADDE 7- (1) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, tarımsal üretim sözleşmesi alanında arabuluculuk uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları belirler.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hükümler, 1/9/2023 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yeni Tebligat Ücretleri

Yeni Tarifeye Göre Tebligat Ücretleri
Normal Tebligat 120.TL
Hızlı Tebligat 240,00.TL
MTS Tebligat 140,00.TL
Elektronik Tebligat 10,00.TL
Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL

2023 te nasıldı?
Normal Tebligat 87,00.TL
Hızlı Tebligat 174,00.TL
MTS Tebligat 101,50.TL
Elektronik Tebligat 10,00.TL
Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL
 • Cevap Yok
 • 16-01-2024, Saat: 20:48
 • FatihEmre
Yeni Tarifeye Göre Tebligat Ücretleri
Normal Tebligat 120.TL
Hızlı Tebligat 240,00.TL
MTS Tebligat 140,00.TL
Elektronik Tebligat 10,00.TL
Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL

2023 te nasıldı?
Normal Tebligat 87,00.TL
Hızlı Tebligat 174,00.TL
MTS Tebligat 101,50.TL
Elektronik Tebligat 10,00.TL
Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL

Sorgulama Talebi İcra Takibinin Düşmesine Engel Değildir.

 
Borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi        2016/32908 E., 2017/214 K.
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçluların, takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak zamanaşımı şikayetini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurdukları; mahkemece, şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; alacaklının icra müdürlüğüne yaptığı 05.04.2011 tarihli borçlu adına kayıtlı araçların sorgulanması talebinin zamanaşımını kesen işlemlerden olduğu ve zamanaşımının gerçekleşmediği gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece, salt sorgulama işlemi yapılması talebinin, ayrı bir haciz talebi bulunmadığı sürece zamanaşımını kesmeyeceğinden bahisle Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı vekili tarafından 04.06.2008 tarihinde borçlular hakkında haciz talebinde bulunulduğu, 05.04.2011 tarihinde borçlular adına kayıtlı araçların sorgulamasının talep edildiği ve 10.03.2014 tarihinde yenileme talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin 04.06.2008 tarihli haciz talebi ile 10.03.2014 tarihli yenileme işlemi, takibin devamını sağlamaya yönelik olup, anılan işlemler talep tarihleri itibariyle zamanaşımını kesen işlemler ise de, 05.04.2011 tarihli borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır. Bu durumda takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak takibin 04.06.2008 ile 10.03.2014 tarihleri arasında (3) yıldan fazla işlemsiz bırakıldığı ve dolayısıyla borçlular hakkında zamanaşımının gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen 25.06.2014 tarih ve 2014/30 Esas – 2014/44 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce, maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: 1- Dairemizin 27.10.2014 tarih ve 2014/23579 E.- 2014/24946 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.06.2014 tarihli 2014/30 Esas- 2014/44 Karar sayılı kararının İİK’nun 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 • Cevap Yok
 • 31-12-2023, Saat: 19:35
 • FatihEmre
 
Borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi        2016/32908 E., 2017/214 K.
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçluların, takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak zamanaşımı şikayetini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurdukları; mahkemece, şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; alacaklının icra müdürlüğüne yaptığı 05.04.2011 tarihli borçlu adına kayıtlı araçların sorgulanması talebinin zamanaşımını kesen işlemlerden olduğu ve zamanaşımının gerçekleşmediği gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece, salt sorgulama işlemi yapılması talebinin, ayrı bir haciz talebi bulunmadığı sürece zamanaşımını kesmeyeceğinden bahisle Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı vekili tarafından 04.06.2008 tarihinde borçlular hakkında haciz talebinde bulunulduğu, 05.04.2011 tarihinde borçlular adına kayıtlı araçların sorgulamasının talep edildiği ve 10.03.2014 tarihinde yenileme talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin 04.06.2008 tarihli haciz talebi ile 10.03.2014 tarihli yenileme işlemi, takibin devamını sağlamaya yönelik olup, anılan işlemler talep tarihleri itibariyle zamanaşımını kesen işlemler ise de, 05.04.2011 tarihli borçlular adına kayıtlı araçların icra dairesince sorgulanması talebi, takip işlemi olmadığından zamanaşımını kesmez, zira alacaklı, sadece sorgu talebinde bulunmuş olup, ayrıca haciz talebinde bulunmamıştır. Bu durumda takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin olarak takibin 04.06.2008 ile 10.03.2014 tarihleri arasında (3) yıldan fazla işlemsiz bırakıldığı ve dolayısıyla borçlular hakkında zamanaşımının gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen 25.06.2014 tarih ve 2014/30 Esas – 2014/44 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce, maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: 1- Dairemizin 27.10.2014 tarih ve 2014/23579 E.- 2014/24946 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.06.2014 tarihli 2014/30 Esas- 2014/44 Karar sayılı kararının İİK’nun 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dosya İnceleme ve UYAP üzerinden eklenme talep dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞA HİTABEN YAZILIR

SORUŞTURMA NO: 2024/
MAĞDUR: Mağdurun Adı
VEKİLİ: Avukat Adı
KONUSU: Dosya inceleme ve UYAP üzerinden eklenme talebimizdir.
AÇIKLAMALAR: 
Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyaya zorunlu müdafi olarak Atanmış bulunmaktayım. Gerekli olabilecek dilekçelerin yazımı ve dosyada uzlaşmaya tabi bir suç olduğu kanaatinde olduğumuzdan ve görevlendirmeden belli bir süre sonra makbuz kesmek durumunda olduğumdan dosya inceleme talebimin kabul edilmesine ve UYAP üzerinden vekil olarak eklenip UYAP üzerinden inceleme yapmama izin verilmesini talep ederim. TARİH 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞA HİTABEN YAZILIR

SORUŞTURMA NO: 2024/
MAĞDUR: Mağdurun Adı
VEKİLİ: Avukat Adı
KONUSU: Dosya inceleme ve UYAP üzerinden eklenme talebimizdir.
AÇIKLAMALAR: 
Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyaya zorunlu müdafi olarak Atanmış bulunmaktayım. Gerekli olabilecek dilekçelerin yazımı ve dosyada uzlaşmaya tabi bir suç olduğu kanaatinde olduğumuzdan ve görevlendirmeden belli bir süre sonra makbuz kesmek durumunda olduğumdan dosya inceleme talebimin kabul edilmesine ve UYAP üzerinden vekil olarak eklenip UYAP üzerinden inceleme yapmama izin verilmesini talep ederim. TARİH 

2024 Parasal Sınırlar

Senetle ispat sınırı: 23.450 TL
Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 28.250 TL
Temyiz sınırı: 378.290 TL
Temyizde duruşma sınırı: 567.520 TL
Tüketici Hakem Heyeti sınırı: 104.000 TL 
İcra Mahkemesi İstinaf sınırı: 66.090 TL
İcra Mahkemesi Temyiz sınırı: 378.290 TL
 • Cevap Yok
 • 12-08-2023, Saat: 22:54
 • FatihEmre
Senetle ispat sınırı: 23.450 TL
Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 28.250 TL
Temyiz sınırı: 378.290 TL
Temyizde duruşma sınırı: 567.520 TL
Tüketici Hakem Heyeti sınırı: 104.000 TL 
İcra Mahkemesi İstinaf sınırı: 66.090 TL
İcra Mahkemesi Temyiz sınırı: 378.290 TL

PTT UETS AÇIK OLMASINA RAĞMEN E-TEBLİGAT GELMEMESİ SORUNU (Konu güncellendi.)

PTT UETS zorunlu alıcı hesabı olmasına rağmen e-tebligat gelmemesi sorununun çözümü UYAP vasıtasıyla çözülecektir. 

1-Avukat UYAP a giriş yapılır. 
2-Adres bilgileri bölümüne, adres ekleyerek, PTT UETS (15 haneli rakamlardan oluşan adres) adresi yazılır ve kaydedilir. 
PTT UETS adresinizi UETS internet sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
 • Cevap Yok
 • 20-07-2023, Saat: 17:04
 • FatihEmre
PTT UETS zorunlu alıcı hesabı olmasına rağmen e-tebligat gelmemesi sorununun çözümü UYAP vasıtasıyla çözülecektir. 

1-Avukat UYAP a giriş yapılır. 
2-Adres bilgileri bölümüne, adres ekleyerek, PTT UETS (15 haneli rakamlardan oluşan adres) adresi yazılır ve kaydedilir. 
PTT UETS adresinizi UETS internet sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Hüküm kısmı kesinleşmeden vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine koyulamaz

8. Hukuk Dairesi         2014/12067 E.  ,  2014/11991 K.
 •  
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/01/2014
NUMARASI : 2013/593-2014/6
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Borçlu vekili, taraflar arasında devam eden İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyasından ilama dayanılarak, borçluya, çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin icra emri gönderildiğini, ancak ilamın henüz kesinleşmediğini açıklayarak, İcra Mahkemesi’nden takibin iptaline karar verilmesini istemiş, Mahkemece, takibin tedbir kararına istinaden başladığı, yargılama sonucu verilen ilamın kesinleşmediği, bu aşamada şikayeti inceleme görevinin tedbir kararını veren mahkemeye ait olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, karar kesinleştiği tarihten itibaren 2 hafta içinde dosyanın talep halinde görevli ve yetkili İskenderun 2. Aile Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nun 41. maddesi yollamasıyla İİK’nun 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4-)
Mahkümiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi),
Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde)
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),
Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1,)
Yine, HGK’nun 05.10.2005 tarih ve 12-534 2005/554 sayılı kararında da belirtildiği gibi ilamın yargılama giderine (vekalet ücretine) ilişkin bölümü, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümüyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargı gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.
Somut olayda; İskenderun 2. Aile Mahkemesi’nin 2011/194 Esas sayılı dosyasında yargılama devam ederken Mahkemesi’nce 13.05.2011 tarihinde çocukların geçici velayetinin borçlu-babaya verilerek, çocuklarla alacaklı-anne arasında şahsi ilişki tesisi konusunda tedbir kararına hükmedildiği, anılan kararın İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyası ile infazına başlandığı, Mahkeme’nin 30.04.2013 tarihinde 2013/299 Karar sayısı ile asıl kararını vermesi üzerine, alacaklının ilamı İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyasına ibraz ederek, borçluya icra emri gönderilmesini sağladığı anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla yürürlükte bulunan HUMK’nun 443/4. maddesine (6100 s. HMK. m. 367/2) göre aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe infaz edilemez. Dayanak ilamın icra emrine konu kısmı çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına yönelik olup, buna ilişkin kanuni düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan Aile Hukuku kısmında yer almaktadır. Diğer bir anlatımla çocukla anne arasındaki şahsi ilişkinin tesisine yönelik ilamlar aile hukukundan kaynaklandığından kesinleşmeden icraya konulamaz.
Borçlu, tedbir kararının infazı kapsamında değil, ilama bağlı olarak gönderilen icra emri nedeni ile takibin iptalini istediğinden şikayeti inceleme görevi İcra Mahkemesine aittir. Her ne kadar kesinleşmeyen ilama dayalı olarak takip başlatılamaz ise de tedbir kararı ile başlayan takip dosyasından icra emri gönderildiğinden mahkemece, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle dava dilekçesinin reddine, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 10.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • Cevap Yok
 • 20-07-2023, Saat: 16:44
 • FatihEmre
8. Hukuk Dairesi         2014/12067 E.  ,  2014/11991 K.
 •  
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/01/2014
NUMARASI : 2013/593-2014/6
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Borçlu vekili, taraflar arasında devam eden İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyasından ilama dayanılarak, borçluya, çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin icra emri gönderildiğini, ancak ilamın henüz kesinleşmediğini açıklayarak, İcra Mahkemesi’nden takibin iptaline karar verilmesini istemiş, Mahkemece, takibin tedbir kararına istinaden başladığı, yargılama sonucu verilen ilamın kesinleşmediği, bu aşamada şikayeti inceleme görevinin tedbir kararını veren mahkemeye ait olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, karar kesinleştiği tarihten itibaren 2 hafta içinde dosyanın talep halinde görevli ve yetkili İskenderun 2. Aile Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nun 41. maddesi yollamasıyla İİK’nun 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4-)
Mahkümiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi),
Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde)
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),
Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1,)
Yine, HGK’nun 05.10.2005 tarih ve 12-534 2005/554 sayılı kararında da belirtildiği gibi ilamın yargılama giderine (vekalet ücretine) ilişkin bölümü, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümüyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargı gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.
Somut olayda; İskenderun 2. Aile Mahkemesi’nin 2011/194 Esas sayılı dosyasında yargılama devam ederken Mahkemesi’nce 13.05.2011 tarihinde çocukların geçici velayetinin borçlu-babaya verilerek, çocuklarla alacaklı-anne arasında şahsi ilişki tesisi konusunda tedbir kararına hükmedildiği, anılan kararın İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyası ile infazına başlandığı, Mahkeme’nin 30.04.2013 tarihinde 2013/299 Karar sayısı ile asıl kararını vermesi üzerine, alacaklının ilamı İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2639 esas sayılı dosyasına ibraz ederek, borçluya icra emri gönderilmesini sağladığı anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla yürürlükte bulunan HUMK’nun 443/4. maddesine (6100 s. HMK. m. 367/2) göre aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe infaz edilemez. Dayanak ilamın icra emrine konu kısmı çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına yönelik olup, buna ilişkin kanuni düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan Aile Hukuku kısmında yer almaktadır. Diğer bir anlatımla çocukla anne arasındaki şahsi ilişkinin tesisine yönelik ilamlar aile hukukundan kaynaklandığından kesinleşmeden icraya konulamaz.
Borçlu, tedbir kararının infazı kapsamında değil, ilama bağlı olarak gönderilen icra emri nedeni ile takibin iptalini istediğinden şikayeti inceleme görevi İcra Mahkemesine aittir. Her ne kadar kesinleşmeyen ilama dayalı olarak takip başlatılamaz ise de tedbir kararı ile başlayan takip dosyasından icra emri gönderildiğinden mahkemece, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle dava dilekçesinin reddine, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 10.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukatın Üzerinin Suç Üstü Hali Dışında Aranmayacağı (Danıştay)

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2010/5626 KARAR NO. 2010/6024 KARAR TARİHİ. 12.11.2010 >


MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Avukatın Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/ Müvekkili Önünde Kolluk Tarafından Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedelediği – İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği/Haksız Zenginleşmeye Yol Açmadan Zararın Karşılanması Gerektiği ) > AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/Müvekkilinin Önünde Aranması Durumunda Meslek Onurunun Zedeleneceği – Avukat Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği ) > HİZMET KUSURU ( Kolluğun Ağır Cezayı Gerektiren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerini Aradığı – Manevi Tazminata Hükmedileceği )>• MESLEK ONURUNUN ZEDELENMESİ ( Avukatın Kolluk Tarafından Suçüstü Hali Olmadan Müvekkili Önünde Arandığı – Manevi Zararın Karşılanacağı ) > MÜVEKKİLİNİN ÖNÜNDE AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedeleyeceği ) > AVUKATLIK KİMLİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ ( Buna Rağmen Kolluk Tarafından Müvekkili Önünde Üzeri Aranan Avukatın Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )

ÖZET : Avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle manevi zararın tazmini istemiyle dava açılmıştır. Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzeri aranamaz. Suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açıktır. Davalı İdarenin bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğuna, davacının manevi zararının karşılanmasına, haksız zenginleşmesine de yol açılmamasını sağlamak üzere takdiren manevi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İdare tarafından davacıya ödenmesine ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmesi hukuka uygundur.

İstemin Özeti : … Barosuna kayıtlı avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 50.000,00-TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada; 1136 sayılı Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı İdarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle davacının manevi zararının karşılanmasını ve haksız zenginleşmesine de yol açılmamasını sağlamak üzere takdiren 2.000,00-TL manevi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İdare tarafından davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar veren Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2010 gün ve E:2009/540, K:2010/248 sayılı kararının; takdir edilen tutarın eylemin meydana getirdiği zararı karşılamadığı ve idareler için bir caydırıcılığının bulunmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ'un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 12.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
 • Cevap Yok
 • 20-07-2023, Saat: 16:28
 • FatihEmre
T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO. 2010/5626 KARAR NO. 2010/6024 KARAR TARİHİ. 12.11.2010 >


MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Avukatın Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/ Müvekkili Önünde Kolluk Tarafından Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedelediği – İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği/Haksız Zenginleşmeye Yol Açmadan Zararın Karşılanması Gerektiği ) > AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/Müvekkilinin Önünde Aranması Durumunda Meslek Onurunun Zedeleneceği – Avukat Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği ) > HİZMET KUSURU ( Kolluğun Ağır Cezayı Gerektiren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerini Aradığı – Manevi Tazminata Hükmedileceği )>• MESLEK ONURUNUN ZEDELENMESİ ( Avukatın Kolluk Tarafından Suçüstü Hali Olmadan Müvekkili Önünde Arandığı – Manevi Zararın Karşılanacağı ) > MÜVEKKİLİNİN ÖNÜNDE AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedeleyeceği ) > AVUKATLIK KİMLİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ ( Buna Rağmen Kolluk Tarafından Müvekkili Önünde Üzeri Aranan Avukatın Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )

ÖZET : Avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle manevi zararın tazmini istemiyle dava açılmıştır. Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzeri aranamaz. Suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açıktır. Davalı İdarenin bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğuna, davacının manevi zararının karşılanmasına, haksız zenginleşmesine de yol açılmamasını sağlamak üzere takdiren manevi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İdare tarafından davacıya ödenmesine ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmesi hukuka uygundur.

İstemin Özeti : … Barosuna kayıtlı avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 50.000,00-TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada; 1136 sayılı Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı İdarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle davacının manevi zararının karşılanmasını ve haksız zenginleşmesine de yol açılmamasını sağlamak üzere takdiren 2.000,00-TL manevi zararın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İdare tarafından davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar veren Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2010 gün ve E:2009/540, K:2010/248 sayılı kararının; takdir edilen tutarın eylemin meydana getirdiği zararı karşılamadığı ve idareler için bir caydırıcılığının bulunmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ'un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 12.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

2024 Harçları ve 2024 Yurtdışı Tebligat Posta Gideri (Konu Güncellendi.)

Başvuru ve Yerine Getirme Harcı: 427,60.TL
Vekalet Suret Harcı: 60,80TL.
Haciz Teslim Satış Harcı: 1.004,00.TL
Haciz, Teslim ve Satış Harcından Personele Ödenen: 139,39.TL
İflas Başvuru Harcı: 704,50.TL
İflas Defter Tutma Harcı: 656,90.TL 
Suret Harcı: 22,10TL
Başvuru ve Yerine Getirme Harcı: 427,60.TL
Vekalet Suret Harcı: 60,80TL.
Haciz Teslim Satış Harcı: 1.004,00.TL
Haciz, Teslim ve Satış Harcından Personele Ödenen: 139,39.TL
İflas Başvuru Harcı: 704,50.TL
İflas Defter Tutma Harcı: 656,90.TL 
Suret Harcı: 22,10TL

İcra Müdürlüğü Sınavı Mülakat Soruları (Adalet Forumdan)

https://aofadalet.benimforum.net/t48-icr...at-sorular

2007 İcra Müdürlüğü Mülakat sınavında çıkmış sorular:

1-Yenileme Harcını açıkla, istisnası nedir. (İlamlı icrada yenileme harcı alınmaz.)

2-Kasanda fazla çıkarsa ne yaparsın, tahsilat makbuzu keser misin?

3-Kendi takibini nasıl yürütürsün.

4-İlam Niteliğindeki belgeler.

5-Haciz tutanağına neler bulunur kısaca açıklayınız.

6-Aciz vesikasını kısaca açıklayınız.

7-Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

8-İlamlı icrada yetkili icra dairesi neresidir.

9-İcranın geri bırakılmasını açıklayınız.

10-Emekli Sandığından Cezaevi Yapı Pulu harcı alınır mı?

11-Esnaf ve Sanatkarları odası ile Tarım Kredi Kooperatifinden harç alınır mı?

12-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu nasıl haçlandırılır.

13-İcra Dairesi nerelerde kurulur.

14-İcra Dairesinde tutulan 11 defteri sayınız.

15-İcra ve İflasın farklarını sayınız.

16-Çocuk tesliminde Cezaevi Yapı Pulu Harcı alınır mı?

17-İcra Müdürünün kanuna aykırı işlemine karşı hangi yolla, hangi mercide ve bu mercinin tespiti neye göre yapılır.

18-Haciz sırasında borçlu, borcun 1/4’ünü verirse icra müdürü ne şekilde hareket eder.

19-Tahsil harcı hakkında bilgi veriniz.

20-Kambiyo senedinde senedin düzenleme tarihi(keşide tarihi) yoksa ne olur.

21-Borçlunun evinin önünde duran araç nasıl haczedilir.

22-İlamlı takiplerde zamanaşımı kaç yıldır.

23-İcra kefaletnamesi nasıl düzenlenir.

24-Yönetmelikle tüzüğün farkları nedir.

25-103 davetiyesini açıklayınız.

26-İcra müdürünün görevleri nelerdir, ne iş yapar.

27-Altın ve gümüş %40 değeri üzerinden satılabilir mi?

28-Satış Hakkında bilgi ver, (ilan satıştan kaç gün önce yapılmalı, şartname falan gibi)

29-Borçlunun yakınlarından birini ölümü halinde ne olur.

30-İcrada ne tür harçlar alınır.

31-Birinci artırmada hacizli malın değerini %55, ikinci artırmada %50 buldu bunlardan hangisine satarsın.
 • Cevap Yok
 • 16-07-2023, Saat: 17:38
 • FatihEmre
https://aofadalet.benimforum.net/t48-icr...at-sorular

2007 İcra Müdürlüğü Mülakat sınavında çıkmış sorular:

1-Yenileme Harcını açıkla, istisnası nedir. (İlamlı icrada yenileme harcı alınmaz.)

2-Kasanda fazla çıkarsa ne yaparsın, tahsilat makbuzu keser misin?

3-Kendi takibini nasıl yürütürsün.

4-İlam Niteliğindeki belgeler.

5-Haciz tutanağına neler bulunur kısaca açıklayınız.

6-Aciz vesikasını kısaca açıklayınız.

7-Çiftçinin traktörü haczedilebilir mi?

8-İlamlı icrada yetkili icra dairesi neresidir.

9-İcranın geri bırakılmasını açıklayınız.

10-Emekli Sandığından Cezaevi Yapı Pulu harcı alınır mı?

11-Esnaf ve Sanatkarları odası ile Tarım Kredi Kooperatifinden harç alınır mı?

12-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu nasıl haçlandırılır.

13-İcra Dairesi nerelerde kurulur.

14-İcra Dairesinde tutulan 11 defteri sayınız.

15-İcra ve İflasın farklarını sayınız.

16-Çocuk tesliminde Cezaevi Yapı Pulu Harcı alınır mı?

17-İcra Müdürünün kanuna aykırı işlemine karşı hangi yolla, hangi mercide ve bu mercinin tespiti neye göre yapılır.

18-Haciz sırasında borçlu, borcun 1/4’ünü verirse icra müdürü ne şekilde hareket eder.

19-Tahsil harcı hakkında bilgi veriniz.

20-Kambiyo senedinde senedin düzenleme tarihi(keşide tarihi) yoksa ne olur.

21-Borçlunun evinin önünde duran araç nasıl haczedilir.

22-İlamlı takiplerde zamanaşımı kaç yıldır.

23-İcra kefaletnamesi nasıl düzenlenir.

24-Yönetmelikle tüzüğün farkları nedir.

25-103 davetiyesini açıklayınız.

26-İcra müdürünün görevleri nelerdir, ne iş yapar.

27-Altın ve gümüş %40 değeri üzerinden satılabilir mi?

28-Satış Hakkında bilgi ver, (ilan satıştan kaç gün önce yapılmalı, şartname falan gibi)

29-Borçlunun yakınlarından birini ölümü halinde ne olur.

30-İcrada ne tür harçlar alınır.

31-Birinci artırmada hacizli malın değerini %55, ikinci artırmada %50 buldu bunlardan hangisine satarsın.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

BARO
AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİ:
ADRESİ:
AVUKAT:
ÜCRET:
İŞİN KONUSU:
Yukarıda adı yazılan avukat ile iş sahibi arasında belirten konuda ve anılan ücretlerle Avukatlık Kanunu uyarınca aşağıdaki şartlarla bir sözleşme hazırlanmış
1-Avukata yapacağı iş karşılığı ödenecek ücret, iş başında ödenecek ve iş sahibi her ödediği ücret miktarı için Avukattan belge alacaktır, aksi takdirde Avukatlık ücretini ödememiş sayılacaktır. Avukatın davaya girmesi ile yukarıda kararlaştırılan ücreti, iş sahibi kayıtsız şartsız olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
2-Sözleşme süresi, yapılan işin bitimi veya aşağıda değinilen sözleşmeyi sona erdiren şartların birinin gerçekleşmesi ile son bulacaktır. 
3-Bu ücret yalnız anlaşılan...........................................iş/işleri içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir işi kapsamına almayacaktır. Karşılık dava açılması ve başkaca bir işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işleri çıkması halinde avukata ayrıca ücret ödenmesi gerekecektir. Yargıtay'da Danıştay'da başkaca uyuşmazlıkları çözen mercilerde yapılacak duruşmalarda da Avukatlık Ücret Tarifesine göre ayrıca ücret ödenecektir. 
4-Avukat işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar kovuşturacaktır. Bu görevi kendisi yapacağı gibi gözetimi altındaki başka avukatlarla işbirliği yaparak onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Yetki belgesi ile başka avukatı görevlendirebilecektir. Ancak bu durumda iş sahibinden ayrıca ek ücret istenmeyecektir. 
5-İşin bütün giderleri iş sahibi tarafından karşılanacaktır. İşverenin yapılacak işlerle ilgili olarak gerektiğinde iş sahibi avukata yolculuk ve geçici kalma giderleri ödeyecektir. Dava veya icra takipleri sonunda karşı tarafın lehine hükmedilecek avukatlık ücreti iş sahibi tarafından ödenecektir, ancak dava ve icra takipleri sonunda karşı taraf lehine hükmedilen avukatlık ücreti ise avukata ait olacaktır ve iş sahibi hiçbir talepte bulunmayacaktır. 
6-İş sahibi sözleşme ile yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat kalan ücretin tamamını isteme hakkına sahip olacaktır. Avukatın azledilmesi ve yazılı muvafakati olmadan başka bir avukatın işle ilgilenmesi halinde avukat ücretin tamamına hak kazanır.
7-İş sahibi yukarıda gösterilen adresi konut kabul etmiştir. Avukatın kendisine yapacağı  her türlü bildirim bu adreste yapılacaktır. Adres değişikliğinin avukata bildirilmesi zorunlu olup adres değişikliği ve iş sahibine ulaşmayan bildirimler nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemez. 
8-Sözleşme iş sahibi tarafından tek taraflı feshi edilirse avukat ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.
9-Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanununun Avukatlık ücretine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır. 
10-Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda .............. mahkeme ve icraları ............... Hakem Heyeti yetkilidir. Sözleşmenin ifa yeri ...... ilidir. 
İŞ SAHİBİ
AVUKAT 
İMZA
    
BARO
AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİ:
ADRESİ:
AVUKAT:
ÜCRET:
İŞİN KONUSU:
Yukarıda adı yazılan avukat ile iş sahibi arasında belirten konuda ve anılan ücretlerle Avukatlık Kanunu uyarınca aşağıdaki şartlarla bir sözleşme hazırlanmış
1-Avukata yapacağı iş karşılığı ödenecek ücret, iş başında ödenecek ve iş sahibi her ödediği ücret miktarı için Avukattan belge alacaktır, aksi takdirde Avukatlık ücretini ödememiş sayılacaktır. Avukatın davaya girmesi ile yukarıda kararlaştırılan ücreti, iş sahibi kayıtsız şartsız olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
2-Sözleşme süresi, yapılan işin bitimi veya aşağıda değinilen sözleşmeyi sona erdiren şartların birinin gerçekleşmesi ile son bulacaktır. 
3-Bu ücret yalnız anlaşılan...........................................iş/işleri içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir işi kapsamına almayacaktır. Karşılık dava açılması ve başkaca bir işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işleri çıkması halinde avukata ayrıca ücret ödenmesi gerekecektir. Yargıtay'da Danıştay'da başkaca uyuşmazlıkları çözen mercilerde yapılacak duruşmalarda da Avukatlık Ücret Tarifesine göre ayrıca ücret ödenecektir. 
4-Avukat işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar kovuşturacaktır. Bu görevi kendisi yapacağı gibi gözetimi altındaki başka avukatlarla işbirliği yaparak onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Yetki belgesi ile başka avukatı görevlendirebilecektir. Ancak bu durumda iş sahibinden ayrıca ek ücret istenmeyecektir. 
5-İşin bütün giderleri iş sahibi tarafından karşılanacaktır. İşverenin yapılacak işlerle ilgili olarak gerektiğinde iş sahibi avukata yolculuk ve geçici kalma giderleri ödeyecektir. Dava veya icra takipleri sonunda karşı tarafın lehine hükmedilecek avukatlık ücreti iş sahibi tarafından ödenecektir, ancak dava ve icra takipleri sonunda karşı taraf lehine hükmedilen avukatlık ücreti ise avukata ait olacaktır ve iş sahibi hiçbir talepte bulunmayacaktır. 
6-İş sahibi sözleşme ile yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat kalan ücretin tamamını isteme hakkına sahip olacaktır. Avukatın azledilmesi ve yazılı muvafakati olmadan başka bir avukatın işle ilgilenmesi halinde avukat ücretin tamamına hak kazanır.
7-İş sahibi yukarıda gösterilen adresi konut kabul etmiştir. Avukatın kendisine yapacağı  her türlü bildirim bu adreste yapılacaktır. Adres değişikliğinin avukata bildirilmesi zorunlu olup adres değişikliği ve iş sahibine ulaşmayan bildirimler nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemez. 
8-Sözleşme iş sahibi tarafından tek taraflı feshi edilirse avukat ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.
9-Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanununun Avukatlık ücretine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır. 
10-Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda .............. mahkeme ve icraları ............... Hakem Heyeti yetkilidir. Sözleşmenin ifa yeri ...... ilidir. 
İŞ SAHİBİ
AVUKAT 
İMZA
    

Avukatlık Staj Bitim Süreci

TÜRKİYE Barolar Birliği Ruhsat, Sicil ve Kimlik İşleri Birimince düzenli olarak yapılan işlemler :
 
 • Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından TÜRKİYE Barolar Birliğine gönderilir.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UHAP sistemine kayıt edilir.
 • Barolar da YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI haftada bir, TÜRKİYE Barolar Birliği YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ise genel olarak 15 günde bir yapılır. Bu nedenle eğer stajyer avukatın dosyası yapılan bu toplantılardan bir gün sonra bile gelecek olursa; zorunlu olarak bir sonraki yönetim kurulunun toplantı gündemine kalmaktadır. 
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda incelenen başvuru belgelerinde herhangi bir sorun yada eksik yok ise sırasına göre en kısa zamanda TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • İnceleme esnasında eksik evrak, belge görüldüğü takdirde ilgili Baroyla yazışma yapılarak eksik evrak veya belge temin edilerek dosyasına konur ve hemen TBB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • Eksik evrak veya belge gönderilmez ise kanuni süre olan bir ay bekletilir, bu süre dolduğunda dosya Barosuna iade edilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından sorunlu görülen dosyalar bilgi notu yazılarak TBB Genel Sekreterliğine sorunlu dosya olarak sunulur ve yönetim kurulu gündeminde sorunlu dosya olarak ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür.
 • TBB Yönetim Kurulu Toplantısının bitiminden sonra en kısa süre içerisinde uygun bulunan veya uygun bulunmayan tüm başvuru belgeleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne UHAP sistemi üzerinden ulaştırılır.
 • Adalet Bakanlığı, TÜRKİYE Barolar Birliğinden toplu halde gönderilen bu dosyaları inceleyerek değişik günlerde TBB’ ne iade eder.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından uygun bulunan fakat Adalet Bakanlığı tarafından uygun bulunmayan dosyalar tekrar görüşülmek üzere TBB yönetim kuruluna sunulur, tekrar görüşülen dosyalar ısrar kararı veya Bakanlık görüşüne uyularak tekrar Adalet Bakanlığına gönderilir.
 • TBB tarafından uygun bulunan ve Adalet Bakanlığı tarafından da onanan dosyalar Ruhsatname hazırlanmak üzere; Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından işleme alınır.
 • Ruhsatname hazırlanacak dosyalardan her avukat için, ayrıca TBB sicil dosyası hazırlanmak üzere; Baro levhasına yazılma kararı, staj bitim belgesi, Adalet bakanlığı uygun bulma kararı, TBB uygun bulma kararı, Avukatlık Kimlik kartı başvuru formu alınır.
 • Yine ruhsatname hazırlanacak dosyalar için TBB sicil numarası verilerek, kimlik kartı başvurusu alınıp, fotoğrafı tarandıktan sonra onaylanarak baskıya gönderilir. Ruhsatnameler hazırlanıp fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanımıza imzaya gönderilir. Birlik Başkanımız tarafından en kısa süre içerisinde imzalanan ruhsatnameler birime geri gönderilir. Bu arada avukat kimlik kartı başvurusu yapıldığında kayıt yapıldığına dair ilgiliye SMS gönderilir.
 • Avukatlık Kimlik Kartları, anlaşmalı firma tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenir ve TBB ‘ ne gönderilir.
 • Avukat Kimlik kartları geldikten hemen sonra, daha önce imzalanmış olan ruhsatname ile birlikte kontrol edilerek ilgili Barolara özel kargo ile gönderilir. (Ruhsatname ve kimlik kartının gönderildiği ilgiliye SMS ile bildirilir.)
 • Cevap Yok
 • 23-04-2023, Saat: 13:07
 • FatihEmre
TÜRKİYE Barolar Birliği Ruhsat, Sicil ve Kimlik İşleri Birimince düzenli olarak yapılan işlemler :
 
 • Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından TÜRKİYE Barolar Birliğine gönderilir.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UHAP sistemine kayıt edilir.
 • Barolar da YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI haftada bir, TÜRKİYE Barolar Birliği YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ise genel olarak 15 günde bir yapılır. Bu nedenle eğer stajyer avukatın dosyası yapılan bu toplantılardan bir gün sonra bile gelecek olursa; zorunlu olarak bir sonraki yönetim kurulunun toplantı gündemine kalmaktadır. 
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda incelenen başvuru belgelerinde herhangi bir sorun yada eksik yok ise sırasına göre en kısa zamanda TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • İnceleme esnasında eksik evrak, belge görüldüğü takdirde ilgili Baroyla yazışma yapılarak eksik evrak veya belge temin edilerek dosyasına konur ve hemen TBB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • Eksik evrak veya belge gönderilmez ise kanuni süre olan bir ay bekletilir, bu süre dolduğunda dosya Barosuna iade edilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından sorunlu görülen dosyalar bilgi notu yazılarak TBB Genel Sekreterliğine sorunlu dosya olarak sunulur ve yönetim kurulu gündeminde sorunlu dosya olarak ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür.
 • TBB Yönetim Kurulu Toplantısının bitiminden sonra en kısa süre içerisinde uygun bulunan veya uygun bulunmayan tüm başvuru belgeleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne UHAP sistemi üzerinden ulaştırılır.
 • Adalet Bakanlığı, TÜRKİYE Barolar Birliğinden toplu halde gönderilen bu dosyaları inceleyerek değişik günlerde TBB’ ne iade eder.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından uygun bulunan fakat Adalet Bakanlığı tarafından uygun bulunmayan dosyalar tekrar görüşülmek üzere TBB yönetim kuruluna sunulur, tekrar görüşülen dosyalar ısrar kararı veya Bakanlık görüşüne uyularak tekrar Adalet Bakanlığına gönderilir.
 • TBB tarafından uygun bulunan ve Adalet Bakanlığı tarafından da onanan dosyalar Ruhsatname hazırlanmak üzere; Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından işleme alınır.
 • Ruhsatname hazırlanacak dosyalardan her avukat için, ayrıca TBB sicil dosyası hazırlanmak üzere; Baro levhasına yazılma kararı, staj bitim belgesi, Adalet bakanlığı uygun bulma kararı, TBB uygun bulma kararı, Avukatlık Kimlik kartı başvuru formu alınır.
 • Yine ruhsatname hazırlanacak dosyalar için TBB sicil numarası verilerek, kimlik kartı başvurusu alınıp, fotoğrafı tarandıktan sonra onaylanarak baskıya gönderilir. Ruhsatnameler hazırlanıp fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanımıza imzaya gönderilir. Birlik Başkanımız tarafından en kısa süre içerisinde imzalanan ruhsatnameler birime geri gönderilir. Bu arada avukat kimlik kartı başvurusu yapıldığında kayıt yapıldığına dair ilgiliye SMS gönderilir.
 • Avukatlık Kimlik Kartları, anlaşmalı firma tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenir ve TBB ‘ ne gönderilir.
 • Avukat Kimlik kartları geldikten hemen sonra, daha önce imzalanmış olan ruhsatname ile birlikte kontrol edilerek ilgili Barolara özel kargo ile gönderilir. (Ruhsatname ve kimlik kartının gönderildiği ilgiliye SMS ile bildirilir.)