İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey...
Kiracı Hakkında Yapılan İcra Takibinde Takip Dayanağı Belgenin Eklenmesi Zorunlu Değ - Baskı Önizleme

+- İcra ve İflas Hukukuna Dair Herşey... (https://www.myicra.com/forum)
+-- Forum: İcra Hukuku (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: Kiralara İlişkin Genel Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (https://www.myicra.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Konu Başlığı: Kiracı Hakkında Yapılan İcra Takibinde Takip Dayanağı Belgenin Eklenmesi Zorunlu Değ (/showthread.php?tid=73)Kiracı Hakkında Yapılan İcra Takibinde Takip Dayanağı Belgenin Eklenmesi Zorunlu Değ - DuraN - 01-01-2020

12. Hukuk Dairesi         2015/28457 E.  ,  2016/7115 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Takibin şekline ve İİK'nun 269/d maddesi içeriğine göre, 13 örnek ödeme emrine takibe dayanak yapılan belgelerin eklenme zorunluluğunun bulunmadığının anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.