Arama Sonuçları
Yorum Konuyu Başlatan Forum Yorumlar Okunma Yayınlanan [up]
    Konu: Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağı-Rıza alınmaksızın taraf değişikliği-
Yorum: Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağı-Rıza alınmaksızı...

Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağının düzenlenmesinden sonra vefat eden davalının vefat ettiği tarih ile dava tarihi arasında kısa bir sürenin geçmiş olduğu, arabuluculuk görüşmeleri aşamasında davalın...
DuraN Yargıtay İçtihatları 0 51 19-03-2024, Saat: 01:15
    Konu: Mülkiyet karinesi-İstihkak iddiası-Üçüncü kişiye yapılan haciz-İspat külfeti-
Yorum: Mülkiyet karinesi-İstihkak iddiası-Üçüncü kişiye y...

Haczin davacı üçüncü kişinin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapıldığı, ödeme emrinin borçluya bu adreste tebliğ edilmediği, üçüncü kişi şirket ile borçlu şirketin aynı adreste faaliyet göstermedi...
DuraN Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları ve İçtihatı Birleştirme Kararları 0 56 19-03-2024, Saat: 01:09
    Konu: İpoteğin paraya çevrilmesi-Şikayet-Usülsüz yapılan tebligatın süresiz şikayet
Yorum: İpoteğin paraya çevrilmesi-Şikayet-Usülsüz yapılan...

Asıl borçlu ve/veya ipotekli taşınmaz malikine icra emri gönderilebilmesi için, alacaklı tarafından, kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adreslerine noter aracılığıyla h...
DuraN Yargıtay İçtihatları 0 43 19-03-2024, Saat: 01:05
    Konu: Temyiz sınırı-Kötüniyet tazminatı-Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip-
Yorum: Temyiz sınırı-Kötüniyet tazminatı-Kambiyo senetler...

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte asıl alacağa bağlı olarak tazminata ve para cezasına hükmedildiği davada, temyiz sınırının asıl alacak üzerinden değil tazminat ve ceza değerinin üzerin...
DuraN Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları ve İçtihatı Birleştirme Kararları 0 40 19-03-2024, Saat: 01:01
    Konu: Tebligat Kanunu'nun 10. maddesi gereğince bilinen son adrese tebligat çıkarılması kuralının
Yorum: Tebligat Kanunu'nun 10. maddesi gereğince bilinen ...

Borçlunun bilinen en son adresine usulüne uygun tebligat çıkarılması zorunlu olup, takibin dayanağı olan tahliye taahhütnamesinde ve örnek 14 nolu tahliye emrinde gösterilen, ayrıca alacaklının icra m...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Tebligat 0 1,157 10-05-2022, Saat: 13:27
    Konu: Haczin Geçerliliği İçin Karar Verilmiş Olması Yeterlidir.
Yorum: Haczin Geçerliliği İçin Karar Verilmiş Olması Yete...

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2021/506 KARAR NO : 2021/4937 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 710 10-05-2022, Saat: 13:05
    Konu: İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunmaması
Yorum: İlamda İştirak Nafakası Başlangıç Tarihinin Bulunm...

T.C.     YARGITAY     8. Hukuk Dairesi ESAS NO    : 2016/12043  KARAR NO    : 2016/13129                                  Y A R G I T A Y   İ L A M I ***************************** ******** ** ...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 775 27-04-2022, Saat: 09:14
    Konu: İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazının Değerlendirilmesi
Yorum: İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazının Değerle...

Takibin konusu sözleşmeden kaynaklı para borcu olduğunda sözleşmede aksine bir şart konulmamış ise para borçları alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödeneceğinden, ifa yerinin de alacaklını...
DuraN Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları ve İçtihatı Birleştirme Kararları 0 543 13-04-2022, Saat: 21:23
    Konu: Bir başka icra dosyasındaki alacak yönünden de tasarrufun iptali istemi- Hak düşürücü süre
Yorum: Bir başka icra dosyasındaki alacak yönünden de tas...

Sentlere dayalı takip yapan davacının rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yaptığı takipte rehinli malların paraya çevrilip çevrilmediği, taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılmış ...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 539 10-04-2022, Saat: 00:28
    Konu: Menfi Tespit Davası - Hukuki Yarar
Yorum: Menfi Tespit Davası - Hukuki Yarar

Kooperatif üyeliğinin devir ile sona erdiği iddiasına dayalı menfi tespit davası davacının hukuki yararı olmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğundan reddedilmişse de sunulan belge konusunda davalının...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 563 06-04-2022, Saat: 22:50
    Konu: Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir
Yorum: Yardım Nafakası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/3017 Karar No:2015/114 K. Tarihi:12.01.2015  İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Takibin taliki veya iptali Yukarıda tarih ve numarası yazılı M...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 465 06-04-2022, Saat: 21:54
    Konu: Kira bedeli- Borçlunun temerrüde düşüp düşmediği- Dekontlarda kira borcunun hangi aya ait olduğu
Yorum: Kira bedeli- Borçlunun temerrüde düşüp düşmediği- ...

Kira bedeli- Borçlunun temerrüde düşüp düşmediği- Dekontlarda kira borcunun hangi aya ait olduğu açıklanması- TBK m. 102- Dekontlarında borçlu tarafından kira borcunun hangi aya ait olduğunun açıkl...
DuraN Kiralara İlişkin Genel Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 0 2,673 30-03-2022, Saat: 21:23
    Konu: 6 aylık satış isteme süresinin (İİK150/e), COVID-19 nedeniyle "süresi duran" işlemlerden olduğu-
Yorum: 6 aylık satış isteme süresinin (İİK150/e), COVID-1...

6 aylık satış isteme süresinin (İİK150/e), COVID-19 nedeniyle "süresi duran" işlemlerden olduğu- [hr] Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyi...
DuraN Satış (İhale) İşlemleri & Paraların Paylaştırılması 0 611 30-03-2022, Saat: 21:11
    Konu: 29/03/2022 Tarihli KDV Düzenlemesine İlişkin GİB Açıklaması
Yorum: 29/03/2022 Tarihli KDV Düzenlemesine İlişkin GİB A...

29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler konuları itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.   KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI Yayımlanan Cum...
DuraN İcra ve İflas Hukukunda Harç - Vergi Uygulamaları 0 572 29-03-2022, Saat: 19:23
    Konu: İstihkak İddiasının Reddi Halinde İİK 36 gereğince sunulan teminat mektubunun durumu
Yorum: İstihkak İddiasının Reddi Halinde İİK 36 gereğince...

İstihkak davası red edilen üçüncü kişinin tehiri icra talepli olarak kararı temyiz ederken "takibin durması" için gösterdiği teminat mektubunun, alacaklının talebi üzerine paraya çevrilemeyeceği- [hr...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 1,005 24-03-2022, Saat: 08:29
    Konu: İlamların icrası- Bakiye faiz alacağının icrası usulü
Yorum: İlamların icrası- Bakiye faiz alacağının icrası us...

İcra takibine konu kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminata ilişkin ilam takip tarihinden sonra kesinleşmişse ancak bu tarihten sonra faiz istenebileceğinden, bakiye faiz alacağının aynı dosya üzer...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 568 24-03-2022, Saat: 08:22
    Konu: Öğrenme ile borca itiraz süresinin başlaması şartları-
Yorum: Öğrenme ile borca itiraz süresinin başlaması şartl...

Öğrenme ile itiraz süresinin başlayabilmesi için borçluya usulsüz de olsa tebliğ edilmiş bir ödeme emrinin bulunması gerektiği ve böyle bir durumda, öğrenme tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, i...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 466 22-03-2022, Saat: 10:54
    Konu: Menfi tespit-Bono Sahteliği konusunda ciddi şüphe- İhtiyati tedbir yoluyla takibin durdurulması
Yorum: Menfi tespit-Bono Sahteliği konusunda ciddi şüphe-...

İcra mahkemesinde alınan bilirkişi raporları gözetildiğinde, menfi tespit davasına bakan mahkemece "sahteliği" konusunda ciddi şüphe bulunan bonoya dayalı "takibin durdurulmasına" (HMK. 209) yönelik v...
DuraN Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 0 489 19-03-2022, Saat: 19:13
    Konu: Borçlunun icra mahkemesine başvurusunun "şikayet" mi yoksa "itiraz" mı olduğu-
Yorum: Borçlunun icra mahkemesine başvurusunun "şikayet" ...

"Takibe konu alacağın ilamsız icra yolu ile tahsilinin gerekip gerekmediği" hususu icra müdürlüğünce re’sen gözetilmesi gerektiğinden, "İİK hükümlerine göre ilamsız takip yapılamayacağı, ihtilafın ida...
DuraN İlamsız ve İlamlı İcra 0 408 19-03-2022, Saat: 19:06
    Konu: İİK 89 üzerince yapılan ödemeden sonra yapılan haczedilmezlik şikâyeti-
Yorum: İİK 89 üzerince yapılan ödemeden sonra yapılan hac...

Açıkça itiraz ve şikâyetten vazgeçilmeksizin, borcun cebri icra tehdidi altında ödenmesinin itiraz ve şikâyetin esasının incelenmesine engel olmadığı- Haciz ihbarnamesi tebliği üzerine üçüncü kişi tar...
DuraN Haciz İşlemlerine Dair Herşey 0 288 19-03-2022, Saat: 17:16