*  İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,167
(Mesajlar)
1,078
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
17-08-2021, Saat: 09:09
T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  7. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2021/116 KARAR NO : 2021/185 
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I
 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : AKSARAY İCRA HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 08/07/2020NUMARASI : 2019/567  E.  2020/221 K.DAVANIN KONUSU : İhalenin FeshiKARAR TARİHİ : 01/02/2021KARAR YAZIM TARİHİ : 01/02/2021Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK'nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ŞİKAYETÇİ BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ İ...DİLEKÇESİNDE :  Tarafına kıymet takdiri raporu tebliğ edilmeksizin ihale kararı alındığı ve taşınmazın satışa çıkarıldığı,  
Mernis adresinin Yunanistan olduğunu, tarafına gönderilen ilk tebligat tanınmıyor ibaresi ile iade edildiğini, daha sonra yapılan tüm bu işlemlerden tesadüfen muttali olduğunu ve yasal süre içerisinde kıymet takdirine şikayet davası açmak için İstanbul Büyükçekmece Hukuk Tevzi bürosuna başvurduğunu ve 01/07/2019 tarih saat 16:02'de dosyanın tevzi edilip harçlandırıldığını ve tarafınca harç ödendiğini, (böylelikle) Nevşehir İHM.de kıymet takdirine itiraz davası açtığını, ancak tevzi bürosunca gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle mağdur olduğunu,
 
Aynı binada iki adet dairesinin olduğunu, bilirkişi tarafından sehven küçük dairenin fotoğrafları çekilip, kıymet takdirinin yapıldığını, sehven yapılan bu yanlış sebebiyle taşınmazının hem metrekaresi hem de bedelinin düşük tespit edildiğini, 
 
Satış karar ilanından 02.12.2019 tarihinde haberdar olduğunu, talimat icra dairesinden satışın düşürülmesini talep ettiğini, ancak taleplerinin reddedildiğini, daha sonra Aksaray İHM.nin 2019/551 E. sayılı dosyası ile memur işlemini şikayet ettiğini belirterek ihalenin feshini talep etmiştir.
 
DAVALI ALACAKLI/İHALE ALICISI VEKİLİ CEVABINDA:
 
Öne sürünle iddiaların yerinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
 
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: 
 
Şikayet dilekçesinde ihalenin feshi istemine dair ileri sürülen hususların yerinde olmadığı gibi re’sen incelenecek sebepler bakımından da ihalenin feshini gerektirir bir durum bulunmadığını belirterek davanın reddine, işin esası incelendiğinden davacılar aleyhine ihale bedelinin %10’u kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği görülmüştür.
 
ŞİKAYETÇİ BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ İ. TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
 
Dava dilekçesinde öne sürülen kıymet takdir raporu tebliğinin usulsüzlüğü, kıymet takdir raporuna yapmış olduğu şikayetin işleme alınmaması ile ihale konusu taşınmazın değerinin düşük tespit edildiğine dair iddialarını tekrar ederek ilk derece mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
 
GEREKÇE:
 
I- Şikayet, ihalenin feshi istemine ilişkindir.
 
II- Şikayet dilekçesinde öne sürülen iddialardan "Satış karar ilanından 02.12.2019 tarihinde haberdar olduğunu, talimat icra dairesinden satışın düşürülmesini talep ettiğini, ancak taleplerinin reddedildiğini, daha sonra Aksaray İHM.nin 2019/551 E. sayılı dosyası ile memur işlemini şikayet ettiğini" hususu istinafa konu edilmediğinden ve re'sen gözetilecek bir husus olmadığından HMK.nun 355. Maddesi gereği istinaf incelemesi dışında tutulmuştur.
 
III- Her ne kadar ihalenin feshi şikayeti "borçlu şirket" ve "ipotekli taşınmaz maliki" tarafından yapılmış ise de, borçlu şirket temsilcisinin aynı zamanda ipotekli taşınmaz maliki olduğu, şikayet dilekçesinin anlatılış biçiminden öne sürülen usulsüzlüklerin "ipotekli taşınmaz maliki"ne yönelik olduğu değerlendirilmekle ve Dairemiz gerekçesinin "II" numaralı bendinde yer alan açıklama da göz önüne alınarak Dairemiz istinaf incelemesini,
 
- Şikayetçi yönünden şikayet ve istinaf dilekçesinde ortak ileri sürülen hususlar bakımından,
 
- Şikayetçi şirket yönünden ise, (yukarıda da açıklandığı üzere şirket yönünden ihalenin feshine ilişkin spesifik bir iddia ileri sürülmediğinden) kamu düzenine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı bakımından yapmıştır.
 
IV- a) Şikayet dilekçesinde, Dairemiz gerekçesinin "II" numaralı bendinde yer alan açıklama da olduğu üzere "Satış karar ilanından 02.12.2019 tarihinde haberdar olduğunu, talimat icra dairesinden satışın düşürülmesini talep ettiğini, ancak taleplerinin reddedildiğini, daha sonra Aksaray İHM.nin 2019/551 E. sayılı dosyası ile memur işlemini şikayet ettiğini" hususu istinafa konu edilmemiştir. 
 
Diğer taraftan şikayetçilerin açık bir biçimde satış ilanı tebligatlarının usulsüzlüğünden bahsetmeleri de söz konusu değildir.
 
Dolayısıyla, ihaleye yönelik satış ilanın şikayetçilere ihaleden tarihinden çok önce yapıldığının kabulü gerekir.
 
b) Şikayetçi ipotekli taşınmaz maliki İ. yönünden yapılan değerlendirmede; 
 
Şikayetçi  her ne kadar ipotekli taşınmaz maliki olarak takibin tarafı ise de; Yargıtay 12. HD.nin 2013/6736-12157 E.K. sayılı ilamı nazara alındığında, şikayetçi . Yunanistan'da ikamet ettiğini belirtmektedir. Diğer taraftan, yargılama sırasında elden aldığı tebligatlar hariç olmak üzere, şikayetçi İ.'nin (istinaf dilekçesinde belirttiği) adresine gönderilen tebligatların da bila tebliğ iade edildiği görülmüştür. 
 
Bu nedenle,  İİK'nun 134/2. Maddesi uyarınca, şikayetçi İ.'nin (yurt içinde bildirdiği) tebligata elverişli bir adres bulunmadığına göre,  (ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama boyunca) yurt içi adres bildirme zorunluluğu usulünce yerine getirilmediğinden, ihalenin feshi isteminin dava şartı eksikliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.
 
c) Re'sen incelenecek (diğer) sebeplerden ötürü ihalenin feshini gerektirir bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.
 
V- Netice olarak, yukarıda açıklanan gerekçelerle, şikayetçilerin istinaf istemi yerinde görülmemekle birlikte dava şartı kamu düzenine ilişkin olup istinafa gelenin sıfatına bakılmaksızın kendiliğinden gözetilmesi gerektiğinden, şikayetçi İ.yönünden ihalenin feshi isteminin dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esası incelenerek reddedilmesi Dairemizce yerinde görülmediğinden HMK.nun 353/1.b.2 maddesi gereği ilk derece mahkeme kararının kaldırılarak yerine aşağıdaki şekilde hüküm tesisi yoluna gidilmiştir.
 
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;  
 
I- Şikayetçilerin  istinaf isteminin reddine, ilk derece mahkeme kararının gerekçesinde ve hükmünde hata edildiği anlaşıldığından, 
 
6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca, Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi'nin 08/07/2020 tarih, 2019/567 E. 2020/221 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine;
 
"1-Şikayetçi ipotekli taşınmaz maliki İ yönünden ihalenin feshi isteminin USULDEN REDDİNE,
 
2-Şikayetçi ipotekli taşınmaz maliki İ.nin istemi usulden reddedildiğinden aleyhine para cezası hükmolunmamasına,
 
3- Şikayetçi borçlu şirket  yönünden ihalenin feshi isteminin REDDİNE,
 
4- Şikayetçi borçlu şirketin feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında (-17.100,00-TL) para cezasına mahkum edilmesine,
 
5- Alınması gerekli -54,40- Türk Lirası maktu karar harcının peşin alınan -44,40- TL harçtan mahsubu ile -10,00- Türk Lirası harcın şikayetçilerden tahsili ile hazineye İRAT KAYDINA,
 
6-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1.130,00 TL maktu vekalet ücretinin şikayetçilerden tahsili ile davalıya verilmesine, 
 
7-Şikayetçiler tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,
 
8-Şikayetçiler tarafından mahkemeler veznesine peşin yatırılan gider avansından kalan bakiyenin karar kesinleştikten sonra HMK' nın  333. Maddesi uyarınca yatırana iadesine, " şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,
 
II- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 4,90 TL harcın şikayetçilerden alınarak hazineye irat kaydına,
 
III- İstinaf giderlerinin istinafa başvuranlar üzerinde bırakılmasına,
 
IV-  Kararın taraflara tebliğine,
 
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, İİK'nun 364 ve HMK'nın 361. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde dairemize veya bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde TEMYİZ yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 01/02/2021
 
 
BAM Kararı Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 17/06/2021 Tarih ve 2021/5925 - 6629 E.K.sayılı kararı ile süresinde temyiz edilmemesi nedeniyle onaylanmıştır. 
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 İhalenin Feshinde Usulsüz Tebliğ İddiasında Bulunulmaması DuraN 0 0 23-08-2021, Saat: 11:27
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu icra, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu hukuk, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu haciz, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu satış, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu Kıymet takdiri, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu Hakkında, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu nedir, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu myicra, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu icra takibi, İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu araç haczi


Bu Konudaki Mesajlar
İhalenin Feshinde Yurt İçi Adres Bildirme Zorunluluğu - tarafından DuraN - 17-08-2021, Saat: 09:09

Foruma Git: