*  İçtihat İpoteğin fekki- Menfi tespit-
0
Yorum
166
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Uzakta
Administrator
1,140
(Mesajlar)
1,052
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
02-07-2021, Saat: 11:01
Aynı davacı tarafından, aynı davalı aleyhine açılan ve reddedilerek kesinleşen ipoteğin fekki davasının "ipoteğin fekki" yönünden eldeki ipoteğin fekki ve menfi tespit davasında kesin hüküm teşkil etse de, davanın menfi tespit istemine de yönelik bulunması nedeniyle bu talep yönünden kesin hükmün varlığından söz edilmesinin mümkün olmadığı- Menfi tespit istemi yönünden, davalının davalı bankaya yaptığı ve temlik aldığı ödemenin, bu dosya yönünden ipoteğin kaldırılabilmesi için ne kadar olduğu, ipoteğin kaldırılabilmesi için davacının davalı temlik alana ne kadar borçlu bulunduğunun, dava dışı bankadan ödemelere ilişkin belgeler getirtilerek ve banka kayıt ve belgeleri üzerinde bankacılık konusunda uzman bilirkişiye inceleme yaptırılmak suretiyle belirlenmesi ve davacının davalıya borcunun tespiti gerektiği-

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.05.2015 tarih ve 2014/675 E. - 2015/260 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldüBig Grinavacı vekili, davacının ortağı bulunduğu dava dışı S. Tur İnş. Eml. A.Ş.'nin Koçbank ... Şubesi’nden 100.000 Euro kredi kullandığını, kredinin teminatı olarak şirket ortaklarından ...adına kayıtlı ..., Çarşı Mah., ... ada, 7 parselde bulunan 2. kat ... ve ...nolu bağımsız bölümler üzerine 06.11.2002 tarihinde her biri 75.000 Euro bedelli ipotek tesis edildiğini, bu taşınmazlardan ... ada 7 parselde bulunan 4 bağımsız bölüm nolu taşınmazın davacı tarafından ipotek yükü ile birlikte satın alındığını, dava dışı borçlu şirketin borcunu ödememesi nedeniyle ipoteğin paraya çevrilmesi için ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2004/92 esas sayılı dosyasından, genel kredi sözleşmesine istinaden de ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2004/93 esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, takipten sonra borcun büyük bölümünün borçlu şirket tarafından bankaya ödendiğini, şirketin borçlarının tasfiyesi amacıyla şirket ortaklarının, hisselerinin bir kısmını üçüncü kişilere satmaya karar verdiğini, hisse devir işlemleri tamamlandıktan sonra yeni ortakların katılımı ile elde edilen paraların o tarihte İstanbul'da bulunan davalı ...'a gönderilerek Koçbank'a olan borcun ödenmesi istenildiği, onun da kendisine gönderilen parayı bankaya ödediğini, tüm şirket yetkilileri ve davacı tarafından yapılan ödeme ile bankaya olan borcun bittiği ve ipoteklerin kaldırılacağı beklenirken davalı ...'ın S. ... A.Ş.'nin adı geçen bankaya olan borcu sebebiyle devam etmekte olan ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2004/92, 2004/93 esas sayılı dosyalarını temlik aldığının ortaya çıktığını, davacı ile ipotekli diğer taşınmazı satın alan kişi tarafından davalı ... ve banka hakkında İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/321 esas, 2011/146 karar sayılı dosyası ile dava açılmışsa da, açılan davanın sebebi ve dayanağı ile işbu davanın hukuki sebep ve gerekçelerinin farklı olduğunu, davacının 4 nolu bağımsız bölüm açısından davalıya ipotek sebebiyle hiç bir borcu olmadığını, bu talebinin yerinde görülmemesi halinde, davalı ... tarafından yatırılan 51.164,33 TL tutarın dışında kalan bölüm yönünden takibin iptalini, davalı ... tarafından bankaya yapılan ödemenin ...'ın şahsi olarak yaptığı bir ödeme olmadığını, borçlu şirket hisselerinden yapılan hisse satışları sebebiyle elde edilen paranın şirket adına bankaya yatırılması işlemi olmasına rağmen, dosyaları temlik almasının açıkça kötü niyetini gösterdiği, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/321 esas sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporunda dava dışı şirketin Koçbank’na olan borcunun tamamı 51.164,33 TL olarak tespit edilmesine rağmen, davalı tarafından dosyanın tamamının temlik alınarak, davacının, davalı ...'a ipotekli taşınmaz sebebiyle 150.000 Euro borçlu olarak görünmesi ve takibe bu miktar üzerinden devam edilmesinin yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2004/92 esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin ve takibe konu davacıya ait 4 bağımsız bölüm nolu taşınmaz üzerindeki ipoteğin, borcun tamamının dava dışı borçlu şirket tarafından ödenmiş olması sebebiyle iptaline, bakiye borcun davalı ... tarafından ödendiği kanaatine varılır ise, icra takibinin ve ipoteğin, davalı tarafından yapılan bakiye ödemenin 51.164,33 TL olduğu gözönüne alınarak bu tutar dışındaki kısmın davacı yönünden iptaline, davalı aleyhine % 20 tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili, kredi borcunun davalı tarafından ödendiğinin İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/321 esas sayılı dosyasından verilen 2011/146 karar sayılı karar ile hüküm altına alındığını, bu kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, söz konusu dava ile iş bu davanın davacısının aynı olduğunu, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının dava ehliyeti olmadığını, davalı uhdesinde olan parayı değil de, şirketin parasını ödeyerek bankadan alacağı temlik almış ise, dava açma yetkisinin dava dışı şirkette olduğunu, 07.10.2005 tarihli temliknamenin açık olduğunu, davacının ödeme yapmak suretiyle alacaklı yerine geçtiğini belirterek, davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, dava dışı borçlu S. ... A.Ş.’nin çekmiş olduğu kredi nedeniyle üzerine ipotek konulan ve sonradan da davacı tarafından satın alınan taşınmaz üzerindeki ipoteğe ilişkin borcun ödendiği, ödemeyi yapan davalının ödemeyi şirket hesabına yaptığı, ancak şahsi olarak yapmış gibi gösterip mükerrer tahsilat yapma yoluna gitmesi sebebiyle ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2004/92 esas sayılı dosyası ile açılan takibinin iptaline, taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına, bu talebi kabul edilmezse davalı tarafından ödenen 51.164,33 TL dışındaki bölüm yönünden takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiş ise de, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin celp edilen 2008/321 esas 2011/146 karar sayılı dosyasında da davacı ve davalının aynı olduğu, yine aynı taşınmaza yönelik ipoteğin fekkine ilişkin olduğu, bu dosyada krediye ilişkin borcu ödeyenin tarafların hissedarı olarak bulundukları dava dışı borçlu şirket olmayıp davalı ... olduğu, alacağı temlik aldığı, davacıların ve dava dışı şirketin kredi borçlarını ödeyen davalı ...'a karşı sorumluluklarının devam ettiği tespit edilerek davanın reddine dair verilen karar, Yargıtay onamasından geçerek kesinleştiğinden, aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlandığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, ipoteğin fekki ve ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2004/92 esas sayılı dosyasında davacı borçlunun, davalı temlik alan alacaklıya borçlu olmadığı veya 51.164,33 TL alacak dışında borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir.İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/321 esas sayılı dosyasında aynı davacı tarafından, aynı davalı aleyhine ipoteğin fekki davası açılmış olup, davanın reddine ilişkin kesinleşmiş karar aynı taraflar arasında eldeki ipoteğin fekki davası yönünden kesin hüküm teşkil etmekle birlikte, eldeki davanın menfi tespit istemine de yönelik bulunması nedeniyle bu talep yönünden kesin hükmün varlığından söz edilmesi mümkün değildir.Bu itibarla menfi tespit istemi yönünden, ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2004/92 esas sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi dosyasına ilişkin olarak, davalının davalı bankaya yaptığı ve temlik aldığı ödemenin, bu dosya yönünden ipoteğin kaldırılabilmesi için ne kadar olduğu, ipoteğin kaldırılabilmesi için davacının davalı temlik alana ne kadar borçlu bulunduğunun, dava dışı bankadan ödemelere ilişkin belgeler getirtilmek, banka kayıt ve belgeleri üzerinde bankacılık konusunda uzman bilirkişiye inceleme yaptırılmak suretiyle belirlenmesi ve davacının davalıya borcunun tespiti gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 09.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.11. HD. 09.02.2021 T. E: 2020/2807, K: 988
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İpoteğin fekki- Menfi tespit-, İpoteğin fekki- Menfi tespit- icra, İpoteğin fekki- Menfi tespit- hukuk, İpoteğin fekki- Menfi tespit- haciz, İpoteğin fekki- Menfi tespit- satış, İpoteğin fekki- Menfi tespit- Kıymet takdiri, İpoteğin fekki- Menfi tespit- Hakkında, İpoteğin fekki- Menfi tespit- nedir, İpoteğin fekki- Menfi tespit- myicra, İpoteğin fekki- Menfi tespit- icra takibi, İpoteğin fekki- Menfi tespit- araç haczi


Foruma Git: