*  BAM Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi
0
Yorum
80
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Uzakta
Administrator
1,140
(Mesajlar)
1,052
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
08-07-2021, Saat: 23:21
T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  8. HUKUK DAİRESİ
  DOSYA NO : 2021/113 KARAR NO : 2021/406 
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I
  İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : KOCAELİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 01/12/2020NUMARASI : 2020/278 Esas 2020/438 Karar DAVANIN KONUSU : İhalenin FeshiİSTİNAF TARİHİ : 09/12/2021İCRA DOSYA NO :  Kocaeli 8. İcra Müdürlüğü 2018/2981 talimatKARAR TARİHİ :09/03/2021KARAR YAZIM TARİHİ :17/03/2021
  Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için  istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki  tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı kanunun 353. maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin murisi....ı'dan miras yolu ile müvekkiline geçen 2 adet taşınmazın Kocaeli 8. İcra Müdürlüğü'nün 2018/2981 tal. sayılı dosyası ile ihalesinin gerçekleştiğini, taşınmazlardan birini alacaklı bankanın alacağına mahsuben, 2 nolu taşınmazı da diğer davalının satın aldığını, müvekkilinin takip sırasında vefat etmesi nedeniyle öncelikle takibin mirasçılara yöneltilmesi gerektiğini, ancak bu yola gitmeksizin satış ilanının tebliğ edildiğini, taşınmazlara ipotek konulurken eşin rızasının da alınması gerektiğini, muris ....'nın eşinin okuma yazma bilmediğini, dolayısıyla ipotek işleminin de usulsüz olduğunu, müvekkiline gönderilen satış ilanının yasaya uygun şekilde tebliğ edilmediğini, ayrıca satış ilanının tirajı 50.000 adetin üzerinde olan ulusal bir gazetede yapılması gerektiğini belirterek usul ve yasaya aykırı 21/08/2020 tarihli ihalenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Davalı  banka vekili cevap dilekçesinde ve duruşmada özetle; öncelikle davanın 7 günlük yasal sürede açılmadığını, davacı tarafın satış öncesi işlemlere hiçbir itirazının olmadığını belirterek yasal dayanaktan yoksun davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ........vekili cevap dilekçesinde ve duruşmada özetle; davanın yasal süresinde açılmadığını, ayrıca mirasçılara ödeme emri gönderilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığını belirterek haksız davanın reddini talep etmiştir. 
DOSYADA TOPLANAN DELİLLER:
             Kocaeli 8. İcra Müdürlüğü'nün 2018/2981 talimat sayılı dosyası.
             İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARAR ÖZETİ: 
Mahkemece; mirasçılar dosyaya taraf olarak eklenip taraflarına satış ilanı tebliğ edildiğinden davacının bu yöndeki itirazının yerinde olmadığı, ipoteğin resmi senet hükmünde ve sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olması karşısında bu konuda değerlendirme yapılamayacağından bu yöndeki iddiasının yerinde görülmediği, 14/07/2020 tarihinde ilanın verildiği Akşam Gazetesi'nin  50.000 üzerinde tirajı olduğu, satış ilânı ve zorunlu diğer işlemlerin elektronik ortamda da gerçekleştirildiği, ihâle bedelinin, mahcuz malların muhammen bedelinin % 50'si ile satış ve paylaştırma giderleri toplamının üzerinde olduğu, askı ilanlarının yapıldığı, taşınmazın niteliklerinin satış ilanında belirtildiği, davacının ihâlenin feshi sebebi olarak ileri sürdüğü hususların hiç birinin gerçekleşmediği, gerek ihâle öncesinde gerekse ihâle esnasındaki işlemlerin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle ihalenin feshi isteminin reddine, yasal şartları oluştuğundan ihale bedelinin (303.000-TL) %10'u oranında para cezasının Hazine yararına davacıdan tahsiline karar verilmiştir.
    İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekilince mahkeme kararı süre tutum dilekçesi ile istinaf edilmiş, gerekçeli karar tebliğine rağmen süresi içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmamıştır. 
Davacı vekili süresinden sonra ibraz ettiği gerekçeli istinaf dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde  belirttikleri hiçbir delilin mahkemece ciddiye dahi alınmadığını, ön inceleme duruşmasında doğrudan esasa geçilerek karar verildiğini, ihalenin feshi davalarının uygulamada kötü niyetli olarak açıldığı ve tescil süreçlerini uzatmak için adeta koz olarak kullanıldığı bilinen bir gerçek olduğunu, fakat bu şekilde bir önyargıyla yaklaşarak, deliller dahi toplanmadan adeta dosya üzerinden karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, ihalenin feshi davasında davalıların dayanağı satışın yapıldığı icra dosyası olduğu, davayı ihdas eden borçlu yahut ilgililer ise deliller sunarak icra dosyasındaki icra takip işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu ispatlamaya gayret ettiğini, dolayısıyla davacı açısından celp edilerek mahkeme huzuruna getirilecek delillerin öneminin büyük olduğunu, ancak dava dilekçesinin deliller kısmında belirttikleri hiçbir delilin toplanmadığını, tiraj hususundaki iddialarının Basın-İlan Kurumu'ndan celp edilecek verilerle ispatlanabilecekken, bu delilin toplanmadığını, ve gerekçeli kararda tiraj sayısının uygun olduğu kanaatine varıldığını, taşınmazın bulunduğu bölgenin Kocaeli'nin en gözde bölgelerinden biri olduğunu, birtakım çap ve imar değişiklikleri olabileceği dikkate alınarak ilgili belediye ve kurumlarda taşınmazın çap ve imar durumlarının celbi ile icra dosyasındaki çap ve imar durumları ile güncel kayıtların aynı olup olmadığı kıyaslanmak istendiğini, bu iddialarına da itibar dahi edilmediğini, bu kayıtların celbi bir yana gerekçeli kararda böyle bir iddiası olduğundan bahis dahi edilmediğini, oysa icra dosyası 2017 tarihli iken taşınmazın icra yoluyla satışının 2020 yılında olduğunu, bu süreçte bölgede değişim ve dönüşüm yaşanması sebebiyle imar durumlarının titizlikle incelenmesi gerektiğini, tüm bu nedenlerle; Kocaeli 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 01/12/2020 tarih, 2020/278 esas ve 2020/438 karar ile verdiği haksız ve hukuka aykırı kararına ilişkin istinaf başvurularının kabulü ile duruşma açılmak suretiyle dosyanın esastan incelenerek kararın kaldırılmasını ve davanın kabulüne, para cezasının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline hükmedilmesi talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Uyuşmazlık, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir.
İİK'nın 366. maddesinde, istinaf ve temyiz incelemeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Yine HMK'nın 447/2.maddesine göre, mevzuatta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır. Şu halde, istinaf incelemesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki hükümler kapsamında yapılması gerekir.
HMK'nın 355. maddesi istinaf incelemesinin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı, ancak, bölge adliye mahkemesinin kamu düzenine aykırılık bulunması halinde bunu re'sen gözeteceği düzenlemesine yer vermiştir. Aynı kanunun 352. maddesinde de, başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında gerekli kararın verileceği hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddeler birlikte değerlendirildiğinde, istinaf başvuru dilekçesinde istinaf nedenlerinin gösterilmediği hallerde bölge adliye mahkemesinin kamu düzeni ile sınırlı olarak inceleme yapması gerekir.
Somut olayda, borçlu vekilinin süre tutum dilekçesinde istinaf nedenlerini bildirmediği gibi, karar tebliğine rağmen, gerekçeli istinaf başvuru dilekçesini de süresinde sunmadığı anlaşıldığından, kamu düzeni ile sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.
 İİK'nın 53. maddesi uyarınca; ''Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır.
İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.''
  TMK'nın 606/1. maddesine göre ise; ''Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.''
Somut olayda, borçlu Osman Sarı'nın ilk satış kararından sonra, 21/03/2021 tarihinde vefat ettiği, borçlunun vefatından sonra alınan 18/06/2020 tarihli satış kararı ile taşınmazın satış işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda, borçlu takipten sonra öldüğünden İİK'nın 53. maddesi gereğince alacaklının tereke aleyhine veya mirasçıların aleyhine takibin devamını istemesi gerekir. Eğer mirasçılar hakkında takibin devamını isterse reddi miras için Medeni Kanun gereğince tayin edilen 3 aylık süre içerisinde takibin geri bırakılması gerekir. Alacaklı terekeye karşı takibe devam etmek isterse bundan sonraki işlemlerin tereke mümessillerine tebliği gerekir, ancak bu durumda üç aylık mirasın reddi süresi beklenmez. Alacaklının bunlardan hangisini seçtiğini bildirmeden takibin yürütülmesi mümkün değildir.
Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince, icra müdürlüğünce İİK'nın 53. ve TMK'nın 606/1. maddesine uygun şekilde işlem yapılması gerekirken, bu prosedürlere uyulmaksızın, doğrudan doğruya mirasçılara satış ilanı tebliğ edilmek suretiyle takibe devam edilemeyeceğinden, yapılmış olan ihalenin de feshi gerekir.
Dairemizce, kamu düzenine ilişkin olan bu husus resen göz önüne alınarak, ilk derece mahkeme kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-2. maddesi uyarınca kaldırılmasına ve ihalenin feshine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
A)-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ İLE, Kocaeli 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/278 esas 2020/438 karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-2. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA 
B)-Esasa ilişkin aşağıdaki şekilde yeni hüküm tesisine;
1-Davacının ihalenin feshi talebinin KABULÜNE,  Kocaeli 8. İcra Müdürlüğü'nün 2018/2981 talimat sayılı dosyasında 21/08/2020 tarihinde yapılan İHALELERİN FESHİNE,
2-Alınması gerekli 59,30 TL istinaf karar harcından, peşin alınan 54,40 TL'nin mahsubu ile, bakiye 4,90 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine'ye irad kaydına,
3-Yargılama sırasında davacı tarafından yapılan 79,40 TL ilk dava açma gideri ve 123,00 tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere toplam 202,40 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 
4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 1.360,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 
5-HMK'nın 333. maddesi gereğince kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
C)-İstinaf yargılaması yönünden;
1-Davacı tarafından yatırılan 54,40 TL istinaf karar harcının talep halinde kendisine iadesine,
2-İstinaf yargılaması sırasında davacı tarafça yapılan 148,60 TL istinaf başvuru giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
3-İstinaf incelemesi aşamasında duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 
4-HMK'nın 333. maddesi gereğince kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
5-HMK'nın 27. maddesi gereğince tarafların hukuki dinlenilme hakkı nedeniyle ve 04/08/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7035 sayılı Yasa'nın 27. maddesi ile HMK'nın 302. maddesine eklenen 5. fıkrası uyarınca hükmün  taraflara tebliğ edilmesine,
            Dair gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere, başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Yargıtay'ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere TEMYİZ yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.09/03/2021
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Borçlunun takipten haricen haberdar olup takibe itirazı Gul_177 0 386 19-01-2021, Saat: 11:50
Son Mesaj: Gul_177
 Borçlunun Takipten Önce veya Sonra Vefat Etmesi DuraN 2 437 19-01-2021, Saat: 00:34
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi icra, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi hukuk, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi haciz, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi satış, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi Kıymet takdiri, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi Hakkında, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi nedir, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi myicra, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi icra takibi, Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi ve Takibe Devam Edilmesi araç haczi


Foruma Git: