*  İçtihat Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi
1
Yorum
462
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
18-08-2021, Saat: 17:10
T.C.YARGITAY8. HUKUK DAİRESİE. 2012/12455K. 2012/13378T. 28.12.2012
* İDARE ALEYHİNE BAŞLATILAN İLAMLI TAKİP (Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577 S.K. Md.28/2`nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdareye Başvurulmadığından Bahisle İdarenin Takibin İptali İsteminin Reddedileceği)

* TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Borçlu İdare Alacağın Tahsiline Yönelik Herhangi Başvuru Yapılmaksızın Takip Başlatılmasının Yasal Dayanağı Olmadığından Bahisle - Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında İdareye Başvurulması Gerekmediği)

* İDAREYE BANKA HESAP NUMARASININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEDİĞİ (Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577/m.28/2`nin Uygulama Olanağı Olmadığı - İdarenin Takibin ve İcra Emrinin İptaline İlişkin Şikayetinin Reddi Gerektiği)

* ADLİ YARGI MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN İLAMLARIN İNFAZI (2577 S.K. Md.28/2`nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdare Aleyhine Takip Başlatmadan Önce Banka Hesap Numarasını İdareye Bildirme Zorunluluğu Olmadığı) 2577/m.28

ÖZET: Alacak ilamı borçlu İdare aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu İdare alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin (2) fıkrası "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır." hükmü adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Şikayetin reddine karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Ankara 19. İş Mahkemesi`nin alacak ilamı borçlu aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu vekili İcra Mahkemesi`ne başvurusunda; müvekkili İdareye 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 28/2. maddesindeki değişiklik kapsamında alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, adı geçen Yasa uyarınca ilam alacaklısının, ilam borçlusuna hesap numarasını bildirerek başvurması ve 30 günlük yasal sürede bu hesaba ödemelerin yapılmaması halinde takip yapılabileceği ve bunların yerine getirilmediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir. 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile değişik 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin (2) fıkrasına göre "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur...". Ancak 2577 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca; "… Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri`nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi..." olup, Yasanın 28/2. maddesindeki anılan değişikliğin adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu husus gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin kabulü ile takibin iptaline hükmolunması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 28.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,245
(Mesajlar)
1,151
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#2
19-08-2021, Saat: 11:09
T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/2941 Karar No: 2018/6645 Karar Tarihi: 25.06.2018 ŞİKAYET DAVASI - YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN ADLİ YARGI MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN İLAMLARIN İNFAZINDA UYGULANMA OLANAĞININ OLMADIĞI - KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ŞİKAYETİN REDDİYLE DİĞER ŞİKAYET NEDENLERİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ ÖZET: Yapılan kanun değişikliğinin adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, borçlunun bu yöndeki şikayetin reddi ile diğer şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. (2577 S. K. m. 1, 28) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından ... 2. İş Mahkemesi'nin 2013/179 E. 2013/212 K. sayılı ilamındaki alacak kalemlerinin tahsili için borçlu aleyhine takip başlatıldığı, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; diğer şikayetlerinin yanı sıra, müvekkili İdareye 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesindeki değişiklik kapsamında alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağının olmadığını, bu nedenle takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, alacaklının, görev gaspı yapmak suretiyle önce idareye başvurmak yerine doğrudan icra yoluna başvurması nedeniyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı Yasa'nın 28'inci maddesinin (2) fıkrasına göre "...Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı İdareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." Ancak 2577 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca; “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi ...” olup, bu nedenle İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesindeki bu değişikliğin adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, borçlunun bu yöndeki şikayetin reddi ile diğer şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü ile takibin iptaline kararverilmesi isabetsizdir. Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Hüküm kısmı kesinleşmeden vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine koyulamaz FatihEmre 0 340 20-07-2023, Saat: 16:44
Son Mesaj: FatihEmre
 Bonoya dayalı icra takibi- Senette iki imzanın varlığı- Avalistin protesto edilmemesi DuraN 0 342 23-12-2020, Saat: 22:58
Son Mesaj: DuraN
 Ek Karar İlam Niteliği Taşımadığından İlamlı İcra Takibi Yapılamaz. DuraN 0 496 12-12-2020, Saat: 16:37
Son Mesaj: DuraN
 Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mah.Kararı Kesinleşmeden Satış Yapılamaz DuraN 0 687 22-11-2020, Saat: 21:51
Son Mesaj: DuraN
 Konusu Altın Olan Alacaklar Hakkında İcra Takibi DuraN 0 3,558 14-11-2020, Saat: 19:32
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi icra, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi hukuk, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi haciz, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi satış, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi Kıymet takdiri, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi Hakkında, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi nedir, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi myicra, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi icra takibi, Adli Yargı da İdare Aleyhine Verilen Vekalet Ücretlerine İlişkin İcra Takibi araç haczi


Foruma Git: