*  BAM İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu
0
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 2 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,167
(Mesajlar)
1,078
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
18
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
24-08-2021, Saat: 10:15
T.C.
   İSTANBUL 
   BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2020/1805 EsasKARAR NO : 2020/1757
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I
 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 19. İCRA HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 05/10/2017NUMARASI : 2016/908 Esas, 2017/1020 KararDAVACI : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA DAVA : Sıra Cetvelindeki Sıraya İtirazKARAR TARİHİ : 24/09/2020KARARIN YAZILDIĞI T : 25/09/20206100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi.GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:İDDİA:
Davacı vekili, 30.05.2016 tarihli dava dilekçesinde, borçlu .......‘ye ait olan İstanbul/ Şişli İlçesinde bulunan 31 parseldeki gayrimenkulün İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2015/5425 Esas sayılı dosyasında ihale sonucu satıldığını, ilk haczi koyan İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında sıra cetveli yapıldığını ve derece kararı alındığını ,karar gereğince satış bedeli olan 777.670,12 TL ‘nin ilk sıradaki İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasının olması ve Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün haczininde kamu alacağı olması nedeniyle ilk hacze iştirak etmesine ve ilk hacizle birlikte garameten paylaştırılmasına, kalan bakiye olursa 2. sıradaki dosya olan 2013/9974 Esas sayılı dosyaya ödenmesine karar verildiğini, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 1. Maddesinin 4. fıkrasına göre kurum mallarının, alacaklarının, banka hesaplarının devlet malı hükmünde olup haczedilemeyeceğini , alacaklarının da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğunu, kurum malları hakkında İİK ‘nın iflasa İlişkin hükümleri uygulanmayacağı kısa adının “İŞKUR” olduğunu ,kurum alacağının devlet alacağı derecesinde imtiyazlı alacak olduğunu, sıra cetveli ve derece kararında bu hususa değinilmemesi ve satış bedeli üzerinden kuruma ödeme yapılmamasının hatalı olduğunu iddia ederek, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetveli ve derece kararının iptaline ,müvekkili kurum alacağının öncelikli ve imtiyazlı olarak ihale bedelinden 1. sıradaki alacaklar olarak öncelikle Eskişehir 2. İcra Müdürlüğünün 2014/8182 Esas, 2014/8183 Esas, 2014/8267 Esas, 2014/8179 Esas ,2014/8181 Esas sayılı dosyalarına ödeme yapılmasına, mahkeme aksi kanaatte ise ihale bedelinden Eskişehir 2. İcra Müdürlüğünün dosyalarındaki kurum alacaklarının 1. sıradaki alacakla birlikte garameten paylaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
CEVAP:
Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili, davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün dosyalarında işlem gören işyeri işvereni........ ‘nün kuruma olan borçlarının tahsili amacıyla 6183 sayılı kanun gereği İcra takibine geçildiğini, borçluya ait gayrimenkule haciz konulduğunu, İstanbul 36 İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında 17.05.2016 tarihli sıra cetvelinde müvekkili müdürlüğün haczinin kamu alacağı olması nedeniyle ilk hacze iştirak edeceğinden garameten paylaştırılmasına karar verildiğini, 6183 sayılı Kanunun 21. maddesinde , üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmeden evvel o mal üzerinde amme alacağı için haciz konulursa bu alacağında hacze iştirak edeceğini ve aralarında satış bedelinin garameten taksim olunacağının belirtildiğini, Kanunun bu açık düzenlemesi karşısında sıra cetvelinin yasaya uygun olarak düzenlendiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
 
Davalı Kastamonu ........A.Ş vekili, amme alacaklarının 3. şahıs alacakları karşısında önceliğinin bulunmadığını, sadece gayrimenkulün aynından doğan gümrük resmî ,bina ve arazi vergisi gibi alacakların tahsilinde öncelik hakkının bulunduğunu, bunun haricindeki önce konulan 3 şahıs alacaklarına kamu haczinin ancak iştirak edebileceğinin açıkça hüküm altına alındığını, bu nedenle davacı idarenin alacağının 1. sırada olduğuna dair talebin açık kamu hükmüne aykırı olması nedeniyle reddine, garameten taksim yönündeki talebinin ise haklı olduğunu ve davacı idare ile müvekkili alacaklı şirket arasında uyuşmazlık bulunmadığını bu talep hakkında kabul kararı verilmesini belirtmiştir.
 
İLK DERECE MAHKEME KARARI:
 
Mahkemece, bilirkişinin 20.07.2017 tarihli raporunda şikayet edilen sıra cetvelinde satış bedelinin hangi dosyaya ne miktar ayrıldığının belirsizliği, davacı kurum alacağının Devlet alacağı mertebesinde ve diğer kamu alacağı ile birlikte 6183 sayılı Kanunun 21. maddeye göre ilk hacze garameten iştirak edilmemesi sebebi ile iptali gerektiğinin tespitini yaptığı, denetime ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu gereğince şikayetin kabulüne, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında düzenlenen 17.05.2016 tarihli sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
 
İSTİNAF NEDENLERİ:
 
Karar, yasal süre içerisinde davalı Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığı vekili tarafından istinaf edilmiştir.
İstinaf nedenleri olarak, savunmalarını  tekrar ederek, kanunun açık düzenlemelerine göre sıra cetvelinin yasaya uygun düzenlendiğini  davanın reddi gerekmesine rağmen şikayetin kabulünün usul ve yasaya aykırılık taşıdığını iddia ederek, kararın kaldırılmasını istemiştir.
 
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE;
 
Dava, İİK 142. madde gereğince açılan sıra cetveline itiraz davasıdır.
İİK 142. maddede, cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklının takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebileceği, itirazın alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dairse şikayet yoluyla icra mahkemesine arzolunacağı düzenlenmiştir. Yasada belirtildiği gibi sıra cetveline itiraz davası açma süresi yedi gündür. Bu süre, sıra cetvelinin itiraz eden alacaklıya tebliğinden itibaren başlar. Yasada belirtilen süre, hak düşürücü süre olup, taraflarca ileri sürülmese bile, mahkemece kendiliğinden İncelenmesi, süresinde açılmayan davanın esasa girilmeden reddedilmesi gerekir. Somut olay bu anlamda değerlendirildiğinde, itiraz konusu İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında düzenlenen 17.05.2016 tarihli sıra cetveli davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekiline 23 Mayıs 2016 tarihinde tebliğ edildiği,   davanın ise 30.05.2016  tarihinde hak düşürücü süre içerisinde açıldığı anlaşılmakla işin  esasının İncelenmesi gerekmiştir.
 
Dosya kapsamından, sıra cetvelinin düzenlendiği İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı icra dosyasında, davalılardan Kastamonu .......A.Ş tarafından borçlu ............. aleyhine, 03.09.2013 tarihinde avans iade alacağının tahsili amacı ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, alacaklı vekilinin başvurusu üzerine, İstanbul 15. İcra Müdürlüğünün 2014/7 D.İş Esas, 2014/7 Karar ve 02.04.2014 tarihli ek kararı ile, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı takip dosyasında iştirak halinde mülkiyete konu hacizli taşınmazlar üzerinde borçlu ......... düşecek olan paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere alacaklı vekiline İİK 121. madde uyarınca intikal yapabilme yetkisinin verildiği, İstanbul İli, Şişli İlçesi 827 ada 31 nolu parsel, bağımsız mesken vasfındaki 4 nolu taşınmazın ........ adına kayıtlı iken, 18.04.2014 tarihinde borçlu ........... vd kişiler adına hükmen intikal edildiği, tapu kaydı üzerine ,alacaklı Kastamonu ......... adına İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında 15.01.2014 tarihinde haciz şerhi kaydedildiği, aynı taşınmaz tapu kaydına, SGK Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün kamu haczinin 19.06.2014 tarihinde işlendiği, davacı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir 2. İcra Müdürlüğünün değişik esas ve çok sayıdaki İcra takip dosyaları nedeniyle, taşınmaz tapu kaydına, 03.11.2014 tarihinden, 26.10.2015 tarih aralığına kadar birçok kez hacizler konulduğu, taşınmazın İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2015/5425 Esas sayılı dosyasında 15.03.2016 tarihinde ihale ile  satışının gerçekleştirildiği, ihalenin kesinleştiği, İİK 100. maddesi gereğince, ilgili tapu kaydı üzerindeki İcra takip dosya alacaklıları ve alacak  bilgileri İcra müdürlükleri  tarafından sıra cetveli düzenleyecek dosyaya bildirildiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 10.05.2016 tarihli İcra dosyasına bildirdikleri yazı cevabında, işyeri işvereni ......... ‘nün kuruma olan borçlarının tahsili amacı ile 6183 sayılı kanun gereği muhtelif sayılı dosyalar için İcra takibine geçildiğini, borçluya ait 31 nolu Gayrimenkule haciz konulduğunu, gayrimenkul üzerine konulan hacizlerinin devam ettiğini, 15.03.2016 tarihi itibariyle 349.450,00 TL borcunun bulunduğunu, alacağın amme alacağı olduğu için 6183 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince garameye dahil edilmesini istediği, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyasında 17.05.2016 tarihli sıra cetveli ve derece kararı düzenlendiği, satışın yapıldığı, ihalenin kesinleştiği, ihale bedeli miktardan gerekli harçlar alınarak kalan miktar 777.670,12 TL ‘nin müdürlük hesabına gönderildiği, ilk haciz sırasının müdürlükleri olduğu bildirildiğinden sıra cetvelinin dosyada yapılmasına karar verildiği, bu sıralamaya göre satış bedelinden 777.670,12 TL ‘nin ilk sıradaki İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2013/21650 Esas sayılı dosyası ve Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün haczininde kamu alacağı olması nedeniyle müdürlük dosyasındaki ilk hacze iştirak edeceği bu nedenle garameten paylaştırılmasına,  kalan bakiye var ise müdürlük dosyası ve Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün haczinin kapandığı takdirde ikinci sıradaki Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün 2013/ 9974 esas sayılı dosyasına ödenmesine, şayet kalan bakiye olursa sair sıra cetveli alacaklılarına sırası İle ödenmesine karar verildiği, 13 sıradan oluşan sıra ve derece kararı düzenlendiği, İlk sırada davalı alacaklı Kastamonu .......A.Ş, SGK Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 3. sırada, davacı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İcra takip dosya alacaklarının ise, 6,7,8,9,11. sıralarda yer aldığı, davacının yasal süre içerisinde sıra cetvelinin iptali için iş bu şikayet konusu davayı açtığı anlaşılmıştır.
 
Taraflar arasında, takip dosyaları, haciz tarihleri konusunda herhangi bir uyuşmazlık yoktur.
 
Uyuşmazlık, davacı Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü ile  diğer kamu kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ‘nın kamu alacaklarının sıra ve derece kararında nasıl yer alması gerektiğidir.
 
20.07.2017 tarihli bilirkişi raporunda, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 1/4 maddesi uyarınca, davacı alacaklı Türkiye İş Kurumu alacağının Devlet alacağı derecesinde 6183 sayılı Kanunun 21/1. maddesi cümlesinde ilk İstanbul 36 .İcra Müdürlüğünün 2013/21360 Esas sayılı Kastamonu .........A.Ş ‘nin 653.883,27 TL alacağına garameten iştirak edecek takip ve alacakları ile Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün takip dosyası ve alacağı toplamının 777.670,12 TL satış bedeline bölüşümü ile ortak çarpanın garame iştirak eden her bir dosya alacağı ile çarpımı sonucu 6183 sayılı Kanunun 21/1. maddesi ilk haczin üçüncü kişiden sonra birden çok kamu alacaklısı tarafından konulması halinde haciz sahibi bütün kamu alacaklarının ilk hacze iştirakının kabülünün gerekeceği belirtilerek her bir takip dosya alacağı ve isabet eden miktar hesaplanarak, davacı kurum alacağının Devlet alacağı mertebesinde ve diğer kamu alacağı İle birlikte 6183 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince ilk hacze garameten iştirak edilmemesi sebebi ile iptali gerektiği belirtilmiştir.
 
Mahkemece rapor sonucuna göre şikayetin kabulüne ve sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
 
6183 sayılı “ Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 21. madde başlığı “ Amme alacaklarının rüçhan hakkı “ dır. 21/1. fıkrada “ Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı içinde haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur ...” düzenlemesine yer verilmiştir. 6183 sayılı yasanın 21. maddesine göre imtiyazlı alacaklar için bir ayrım yapılmadığından amme alacağı diğer şartların bulunması halinde öncelik şartı aranmadan ilk hacze katılması gerekir. Öte yandan somut olayda olduğu üzere, 6183 sayılı Kanunun 21/1. maddesi ilk haczin 3. kişiler tarafından uygulanması hallerine münhasır olup, 3. kişiden sonra birden çok kamu alacaklısı tarafından haciz konulması halinde, haciz sahibinin bütün kamu alacaklılarının ilk hacze iştirakını kabülü gerekecektir.
 
4904 sayılı kanun “ Türkiye İş Kurumu ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ‘“ dur. 1/4. fıkrasında, kurumun malları, alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olduğu haczedilemeyeceği, alacakların da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğu, kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanunun iflasa İlişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Yasal düzenleme kapsamında davacı kurum alacağı Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı bir alacaktır.
 
Bu durumda, mahkemenin bilirkişi raporuna göre davacı alacağının diğer kamu alacağı ile birlikte 6183 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince ilk hacze garameten iştirak etmesi gerektiği sebebiyle şikayetin kabulü ve sıra cetvelinin iptali kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun reddine dair karar verilmesi gerekmekle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1- İstanbul 19. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/908 Esas, 2017/ 1020 Karar ve 05.10.2017 tarihli kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 353/1-/ b- 1. bendi gereğince esastan REDDİNE,
2- Davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3- Davalının yapmış olduğu istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, İcra ve İflas Kanunun 364. maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.24/09/2020
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu icra, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu hukuk, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu haciz, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu satış, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu Kıymet takdiri, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu Hakkında, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu nedir, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu myicra, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu icra takibi, İşkur Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Olduğu araç haczi


Foruma Git: