*  İçtihat İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması
0
Yorum
1531
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Çalışkan Üye
****
Şuan Çevrimdışı
İcracı Üye
43
(Mesajlar)
40
(Konular)
30-09-2015
(Kayıt Tarihi)
(Meslek)
(Görev Yeri)
(Haberci)
2
(Rep Puanı)
#1
27-09-2021, Saat: 13:45
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
  T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
  Y A R G I T A Y   İ L A M I
 ESAS NO : 2013/6644  KARAR NO : 2013/15908   İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Eskişehir 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 15/11/2012 NUMARASI : 2012/636-2012/673  
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
İİK.nun 264.maddesinde “dava açılmadan veya icra takibine başlamadan evvel ihtiyati haciz yapmış olan alacaklı, haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kedisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde haciz veya iflas takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Somut olayda ihtiyati haciz kararının 10.12.2010 tarihinde verildiği, alacaklının ise 15.12.2010 tarihinde İİK.nun 261/1.maddesinde öngörülen yasal süre içerisinde icra dairesinden ihtiyati haciz uygulanmasını talep ettiği, haczin gıyabında yapıldığı ve kendisine tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda yasada öngörülen tebliğ şartı gerçekleşmediğinden ve alacaklının takip dosyasında sonradan işlem yapması kanunda yazılı olduğu üzere tebliğ şartını kaldırmadığından, alacaklının başlatmış olduğu icra takibinin yasal sürede olduğunun kabulü zorunludur. 
 
O halde mahkemece yukarıda anılan yasa maddeleri uyarınca şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 
 
SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması icra, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması hukuk, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması haciz, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması satış, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması Kıymet takdiri, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması Hakkında, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması nedir, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması myicra, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması icra takibi, İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimi İlişkin Sürenin Başlaması araç haczi


Foruma Git: