*  İçtihat İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi
1
Yorum
1
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Çalışkan Üye
****
Şuan Çevrimdışı
İcracı Üye
43
(Mesajlar)
40
(Konular)
30-09-2015
(Kayıt Tarihi)
(Meslek)
(Görev Yeri)
(Haberci)
2
(Rep Puanı)
#1
29-09-2021, Saat: 10:33
T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A    Y A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2014/34618  KARAR NO : 2015/9380   İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Eskişehir 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 23/10/2014 NUMARASI : 2014/486-2014/686     Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Şikayetçi ihale alıcısının, ihale konusu aracın satış bedeli üzerinden alınması gereken KDV oranının %1 olması gerektiğini ileri sürerek icra dairesine yaptığı başvurunun müdürlükçe reddedildiğinden bahisle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ihaleden önce yapılan satış ilanlarında KDV oranının belirli olduğu, şikayetçinin bu durumu bilerek ve kabullenerek ihaleye katıldığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. Satış ilanı ve şartnamelerinde ihale konusu aracın KDV oranının % 18 olduğunun belirtilmiş olması, KDV'nin mutlaka bu oran üzerinden ödeneceğini göstermez. 3065 sayılı KDV Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca şikayete konu malın KDV'ne tabi olup olmadığı, tabi ise ne oranda sorumlu olacağının mutlaka tespit edilmesi gerekmekle beraber kesinleşen ihale bedeli, verginin matrahı olup, bu matrah üzerinden hesaplanacak KDV, ihale alıcısı tarafından ayrıca ödenmelidir. Ancak alıcının KDV ödeme yükümlülüğü ihalenin kesinleşmesi ile doğacağından, mahkemece KDV oranının satıştan önceki tarihte şikayetçi tarafından bilindiği gerekçesiyle şikayetin esası incelenmeden reddi doğru değildir. O halde, mahkemece ihalenin yapıldığı tarih itibariyle alıcıdan alınması gereken KDV oranı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
Çalışkan Üye
****
Şuan Çevrimdışı
İcracı Üye
43
(Mesajlar)
40
(Konular)
30-09-2015
(Kayıt Tarihi)
(Meslek)
(Görev Yeri)
(Haberci)
2
(Rep Puanı)
#2
29-09-2021, Saat: 10:33
T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi   T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A   Y A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2014/9441  KARAR NO : 2014/12035   İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/01/2014 NUMARASI : 2014/34-2014/31   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı-ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Şikayetçi ihale alıcısı (alacaklı)nın, ihale konusu traktörlerin satış bedeli üzerinden alınması gereken KDV oranının %1 olması gerektiğini ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece alacaklının huzurunda yapılan haciz sırasında traktörlerin durumunun tespit edildiği ve ihale sırasında da KDV oranının belirli olduğu, alacaklının bu durumu süresinde şikayet konusu yapmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.  06.11.2013 tarihli açık artırma şartnamelerinde satıştan doğan %8 KDV'nin alıcıya ait olduğunun belirtilmiş olması, KDV'nin mutlaka bu oran üzerinden ödeneceğini göstermez. Kesinleşen ihale bedeli, verginin matrahı olup, bu matrah üzerinden hesaplanacak KDV ihale alıcısı tarafından ayrıca ödenmelidir. Ancak alıcının KDV ödeme yükümlülüğü ihalenin kesinleşmesi ile doğar. O halde, mahkemece ihalenin yapıldığı tarih itibariyle alıcıdan alınması gereken KDV oranı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ  :Alacaklı-ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Konuyu Yazdır


Anahtar Kelimeler

İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi icra, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi hukuk, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi haciz, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi satış, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi Kıymet takdiri, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi Hakkında, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi nedir, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi myicra, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi icra takibi, İhale Sonrası KDV Yatırma Süresi araç haczi


Foruma Git: