*  Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi
0
Yorum
1395
Okunma
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,249
(Mesajlar)
1,155
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
23
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
14-01-2020, Saat: 23:53
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI


DERSİN ADI

KİRA HUKUKU


KONU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


Hazırlayan

METİN POLAT


Danışman

Prof. Dr. Murat DOĞAN


Aralık 2014

KAYSERİ

KISALTMALAR CETVELİ
b. : bent.
BK. : Bakanlar Kurulu.
bkz. : bakınız.
C. : Cilt.
dn. : dipnot.
E. : Esas.
EBK : 818 Sayılı Borçlar Kanunu.
K. : Karar.
m. : madde.
RG. : Resmi Gazete.
s. : sayfa.
S. : sayı.
T. : Karar tarihi.
TBK. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu.
TL. : Türk Lirası
Y.HGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Y.İBK. : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı.
Yay. : Yayıncılık.
Giriş
Türk Borçlar Kanunu m. 352 kiralananın kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye edilmesi durumlarını düzenlemiştir. Söz konusu madde metninde üç durum ele alınmıştır. Bunlardan ilki kiracının boşaltma taahhüdünü içeren ve uygulamada tahliye taahhüdü adını taşıyan belge ile sona erme, ikincisi iki haklı ihtar nedeniyle tahliye ve üçüncüsü ise kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı işçe veya belde sınırları içinde oturmaya elverişli konutunun bulunması sebebiyle tahliyedir.
6098 sayılı Borçlar Kanunu kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerini düzenlediği 352. maddesinde 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun'un 7/I maddesinde belirtildiği şekildeki düzenlemeden farklı düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler uygulamada benimsenen şekilde kanun metnine yansımıştır. Türk Borçlar Kanunu madde 352/I de getirilen yeni düzenlemede " kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde dava açmak veya icra yoluna başvurmak" deyimi uygulamada ve yargı kararlarında sulh hukuk mahkemelerinde dava açmak suretiyle gerçekleşeceğinin bir sonucuydu. Nitekim kanun metninin bu haliyle bu durum açıklığa kavuşturulmuştur.
T.B.K. m. 352/I de benimsenen söz konusu duruma göre kiracı tarafından kiralanmış olan taşınmaz belirli bir tarihte boşaltılacağı belirtilmişse ve buna ilişkin tahliye taahhütnamesi verilmişse o tarihin gelmesiyle birlikte taşınmazın boşaltılması gerekmektedir. Boşaltılmayan taşınmaz için kiraya veren tahliye taahhütnamesinde belirtilmiş olan tarihin geçmesinden itibaren bir ay içerisinde kiralananın tahliyesi için icra dairesine başvurabileceği gibi tahliye davası da açma hakkına sahiptir.
I. Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi
A. Genel Olarak
T. B. K. m. 352/I gereğince " Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." Madde metninden de anlaşılacağı üzere kiralayana sürenin bitmesiyle birlikte tahliye taahhütnamesi adındaki belgeyle kiralananı boşaltması için hızlı ve etkin bir yol tanınmıştır.
Tahliye taahüdü doktrine "kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı açıklama" şeklinde tanımlanmaktadır. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi devam ederken veya yenilendiği dönemlerde de verilebilir. Tahliye taahhütnamesi vermesiyle birlikte kiracı kira sözleşmesi gereğince akdi fesih ettiğini belirtmediği sürece söz konusu taşınmazı aynı koşullarda bir yıl daha kullanacağını beyan ettiği sözleşmesine sınırlama getirmiş bulunmaktadır. Nitekim kiralayan söz konusu tahliye taahütnamesinde belirtilen tarihte boşaltılmayan taşınmaz için sözleşmede yer alıyorsa ceza-i şart dahi isteyebilecektir.
B. Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları
Tahliye taahhüdünün geçerliliği gerek kanun, gerek doktrin gerekse yargı kararlarında bir şartlara tabi tutulmuştur. Aşağıda tahliye taahhüdünün geçerliliği için gerekli olan şartlar incelenecektir.
1. Yazılı Şekilde Olması
Tahliye taahhüdünü düzenleyen 352/I. maddesinde " kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmek" şeklinde belirtilmesi suretiyle tahliye taahhütnamesinin yazılı olması gerektiği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede belirtilen yazılılık adi yazılı şekilde olmak şeklinde anlaşılmalıdır. Kanun metninde belirtilen bu yazılı olma unsuru tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şeklidir. Kiralayan ve kiraya veren isterlerse aralarında yapmış oldukları söz konusu tahliye taahhütnamesine daha ağır koşullar getirmek suretiyle bu tahliye taahhütnamesini daha sıkı geçerlilik koşullarına tabi tutabilirler. Örneğin resmi şekilde yapılması şeklinde bir geçerlilik koşulu öngörmek suretiyle tahliye taahhütnamesinin yalnızca noterce düzenlenebileceği şeklinde bir koşul getirmek suretiyle söz konusu tahliye taahhütnamesinin yalnızca noterde düzenleneceğine ilişkin getirilen geçerlilik koşulunun bulunmaması sebebiyle artık tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğu sonucuna varılacaktır. Dolayısıyla sözlü olarak yapılmış olan tahliye taahhüdü dolayısıyla kiralananın tahliyesi talep edilemez.
Tahliye taahhüdü her ne kadar yazılı şekilde yapılması öngörülmesine rağmen resmi şekilde yapılması öngörülmese de resmi şekilde yapılmasının büyük önemi bulunmaktadır. Zira bu durum tahliye taahhütnamesinin icraya konulması suretiyle tahliye talep edilmesi durumunda uygulamada hemen tahliye istemeyen kiracının kötü niyetiyle karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Nitekim resmi şekilde yapılmayan tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri süren kiracı artık takibi durdurduğu için ve bu durumda imza incelemesi gibi bir kısım işlemleri gerektireceği için tahliye işlemlerinin uzamasına sebebiyet vermektedir. Halbuki noterce düzenlenmiş olan tahliye taahhütnamesinde bulunan imzaya kiracının itiraz etmesi söz konusu olamayacağı için artık bu yolla kiralananın tahliyesi geciktirilemeyecektir. Bununla birlikte noterler tarafından düzenlenen tahliye taahhütnamesinin butlanı, kanuna aykırılığı ve hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu yollu iddiları değerlendirildirmek artık icra tetkik merciinin görevi dışında olduğundan dinlemez. Nitekim senede karşı senet kuralının bir sonucu olarak noterin düzenlemiş olduğu söz konusu tahliye taahhütnamesine karşı ileri sürülecek olan sözleşmenin uzatılması veya yenilenmesi iddiaları aynı nitelikte bir belgeyle ispat edilmesi gerektiği için mahkemece dinlenmeyecek ve taşınmazın tahliyesi gerekecektir.
Tahliye taahhüdünde yazılı olarak yapılmasını öngören kanuni düzenlenmenin aslında sözleşmenin eklentisi veya buna bağlı bir yan anlaşmadır. Söz konusu yan anlaşma deyimiyle belirtilmek istenen söz konusu tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte söz konusu belgenin işlerlik kazanmasından dolayı tahliyenin taahhüt edildiği tarihte hüküm ve sonuç doğuran tasarruf işlemi niteliğindeki ikale sözleşmesi olarak değil, bilakis kiracıya taahhüt edilen tarihte kiralayan ile bir ikale sözleşmesi akdetme borcu yükleyen bir borç sözleşmesidir. Dolayısıyla kiralananın devri sonucunda kiralanana ilişkin olarak bu yan anlaşmalar da yeni malike geçeceğinden dolayı kiracı ile yeni malik aynı koşullarda sözleşmeye taraf olacaktır. Dolayısıyla yan anlaşma niteliğinde olan tahliye taahhütnamesi gereğince kiracı yeni malike karşı sorumluluğunu devam ettirecek aksine bir anlaşma yapmazlarsa tahliye taahhütnamesinde belirtilen sürede kiralananı tahliye edecektir.
Burada bir diğer önemli husus ise kiralananın üçüncü kişiye alt kira yoluyla devri halinde tahliye taahhütnamesinin kime karşı ileri sürülebileceği hususudur. Söz konusu durumda alt kiracı asıl kira sözleşmesine taraf olmadığı için kiralayan tahliye davasını ancak asıl kiracıya karşı açabilir. Burada T.B.K. m. 322/III'te belirtilen " Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir." şeklindeki doğrudan talep hakkının düzenlendiği duruma istisna getirilmiştir. Fakat asıl kiracı hakkında verilen tahliye kararı alt kiracıya da sirayet eder ve alt kiracı da asıl kiracı hakkında verilen tahliye kararı nedeniyle tahliye edilebilir. Bununla birlikte T.B.K. m. 310'da belirtildiği şekilde kiralananın sözleşmenin kurulmasından sonra hangi suretle el değiştirirse değiştirsin eski kiracı tarafından verilmiş olan tahliye taahhütnamesi yeni kiracı tarafından verilmediği için geçerli değildir. Görüleceği üzere kira sözleşmesi anılan durumlarda geçerliliğini korumaktayken sözleşmeni yan edimi niteliğinde olan tahliye taahhütnamesi alt kiracıyla veya yeni kiracıyla yapılmadığı için geçerli bir tahliye taahhütnamesi değildir.
Tahliye taahhüdü yazılı olmak ve kiralayanın kabul etmesi halinde gerek yargılama sırasında duruşma tutanağına geçirilmek gerekse icra takibinin devam ettiği sırada icra memuru tarafından icra tutanağına geçirilmek ve altına kiralananın imzasının alınması suretiyle yapılabilir.
2. Tahliye Taahhütnamesi Bizzat veya Temsilci Tarafından Verilmiş Olmalıdır
Tahliye taahhütnamesi bizzat kiracı veya onun vekaletnamesinde açıkça tahliye taahhütnamesi vermeye mezun kıldığı temsilcisi tarafından verilebilir. Her ne kadar kiracı ile birlikte otursalar dahi kiracının eşi, çocukları ve başkaca yakınlarının vermiş olduğu tahliye taahhüdü geçerli değildir. Zira tahliye taahhüdünün asıl tarafı olan ve boşaltma yükümlülüğü bulunan kiracıdır. Dolayısıyla asıl tahliye taahhüdü veren kiracı dışında bulunan kefile de tahliye taahhüdü dolayısıyla taşınmazın tahliyesi için dava açılamaz. Buna karşın tahliye davasını da yalnız taşınmazı kiralayan açabilecektir. Burada kiralayanın malik sıfatının bir önemi bulunmamaktadır.
Her ne kadar malik sıfatına haiz olsa dahi taşınmazı kiralayan ile malik farklı olduğu durumlarda malik tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye davası açması düşünülemez. Zira tahliye taahhüdünden sonra kira bedelinin peşin alınması sonucunda kiralayan ve malikin farklı kişiler olması dolayısıyla açılacak tahliye davası T.M.K. m. 2 de belirtilen iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturmaktadır.
Kiracıların birden fazla olduğu durumlarda tüm kiracıların birlikte tahliye taahhüdü verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tahliye davası açılacağı sırada da söz konusu kiracıların tamamının tahliye davasında taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumda tüm kiracıların zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır.
3. Tahliye taahhüdünde belirli bir tarihin belirtilmesi gerekmektedir
Kiracının kiralamış olduğu taşınmaza ilişkin olarak kiralayana vermiş olduğu tahliye taahhütnamesinde açıkça tahliye edeceği tarih belirtilmiş olmalıdır. Bu durum mülga 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunda belirtilmemişti. Dolayısıyla T.B.K. m. 352/I ' de getirilen "belli bir tarihte boşaltma" terimi bir zorunluluk şeklinde getirilmiştir. Söz konusu belirli tarihten kastedilen belirli olarak gün, ay, yıl şeklinde (örneğin 18/10/2014 gibi) taahhütnamede belirtilebileceği gibi belirlenebilir bir tarih (2014 yılı kurban bayramı vb.) şeklinde anlamak gerekmektedir. Tarihi belirli olmayan sadece kiralananı tahliye edeceğini belirtir kayıtlar geçerli değildir.
Tahliye taahhütnamesinde belirtilen ve belirli olan tahliye tarihi kira sözleşmesinin bitiminden önce olabileceği gibi sonraki bir tarihte olabilir. Bununla birlikte her ne kadar tahliye taahhütnamesine belirli bir günün belirli bir ayında (örneğin; Ekim 2014 gibi) tahliye edileceği yazılmışsa da mülga 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunda bu gibi durumlarda ekim ayının son günü şeklinde görüş oluşmuştur ve bu durum Yargıtay kararlarına da yansımıştır. Fakat Gümüş artık T.B.K. m. 352/I ile getirilen düzenleme ile bu durumun ortadan kalkacağını zira artık madde metninde belirtilen " belirli tarih" lafzından tarihin tam ve net olması gerektiğini belirtmiştir. Biz Gümüş'ün söz konusu görüşüne katılmıyoruz zira zaten sıkı koşul şartlarına bağlanmış olan ve alınması çok zor olan tahliye taahhütnamesinin her ne kadar ekim, kasım denilmek suretiyle bir tarihi belirlenmişse bu durumu tamamen geçersiz saymak suretiyle kiraya verene tanınmış olan hakkın ihlali anlamına gelecektir.
4. Tahliye Taahhüdü Serbest İradeyle Verilmelidir
Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden önceki bir tarihte veya yapıldığı sırada verilemez. Bu durum mülga 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'da her hangi bir hüküm bulunmasa da kabul edilmekteydi. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352/I maddesinde artık bu durum "kiralananın teslim edilmesinden" sonra şeklinde belirtilmek suretiyle açıkça hüküm altına alınmıştır. Zira konut ihtiyacı olan kiracı zor durumda olduğu için önüne çıkabilecek evrakları imzalamak suretiyle serbest iradesini yansıtmayan şekilde taahhüt verme yükümlülüğü altına girmiş olabilir. Dolayısıyla bu suretle verilen bir tahliye taahhüdü kanunun tahliye taahhüdüne yüklediği önemi bertaraf ettiği için mutlak suretle batıldır. Nitekim konut veya iş yeri ihtiyacı olan kiracının kira sözleşmesiyle birlikte imzalamış olduğu tahliye taahhütnamesi geçersizdir. O halde tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi imzalanmasından sonra vermesi gerekmektedir. Zira artık kiracının imzalamış olduğu tahliye taahhüdünü konut veya iş yeri baskısı altında olmadan vermiş olacağı kabul edilir ve bu tahliye taahhüdüne geçerlilik tanınır.
Uygulamada tahliye taahhüdünün kira sözleşmesiyle birlikte imzalanmasına rağmen tahliye taahhüdünün ileri üzerine sanki ileri bir tarihte imzalanmış gibi tarih yazılmak suretiyle düzenlendiği gözlemlenmektedir. Bu durumda tahliye taahhüdünün geçersizliği ispatlanmak suretiyle kira sözleşmesinin kurulmasından önce veya kira sözleşmesinin kurulması sırasında imzalandığı her türlü delille ispatlanmak suretiyle sağlanabilir. Buradaki ispat yükümlülüğü senetle ispat yükümlülüğünden farklıdır. Zira burada kiracıya tanınan ispat " kiralayanın serbest iradesi olmaksızın tahliye taahhüdünde bulunduğunu, yani kişilik hakkının ihlalini ispata yönelik" bir ispat olduğu için senetle ispat kuralından farklılık göstermektedir. Yargıtay'ın burada farklı görüşte olup, gerek sanki sonradan düzenlenmiş bir taahhüt varmışçasına yapılan taahhüdü gerekse üzerinde düzenlendiği tarih bulunmayan taahhüdü kiracının içinde oturduğu taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağını bildirmiş olan kiracının serbest iradesine dayandığı için geçerli kabul etmektedir. Kira sözleşmesi imzalanmadan önce veya imzalandıktan sonra tahliye tahhüdü veren kiracı bu taahhüdün geçersizliğini sağlamak için derhal kiralayana noter marifetiyle ihtar çekerek ya da söz konusu taahhüdün geçersizliğine yönelik olarak dava açarak taahhüdü iptal ettirmek suretiyle geçersizliğini sağlayabilir.
Yargıtay, kiraya verenin her yıl yenilenen kira sözleşmelerinde de daha sonraki yıllar için almış olduğu tahliye taahhüdüne dayanmasını bazı hallerde hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmektedir.
C. Süresi
T.B.K. m. 352/I'de kiraya verene tahliye taahhüdünde bulunan kiracıya karşı tahliye davası açmak için bir süre öngörüldüğü gözlemlenmektedir. İlgili hüküm uyarınca tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurmak veya tahliye davası açmak zorundadır. Burada icra dairesine başvuru sonucunda duran takip için icra mahkemesi tahliye taahhüdünün serbest iradeyle verilip verilmediğini incelemeye yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte madde metninde geçen dava açmak suretiyle deyiminde belirtilen dava açılacak görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.
T.B.K. m. 353 gereğince "Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır." Dolayısıyla bu hükmün T.B.K. m. 352/I' e kıyasen uygulanması suretiyle artık kiraya verenin dava açacağını ihtar çekmesi veya icra takibi yapması durumunda söz konusu hakkı bir yıl süreyle uzamış bulunmaktadır. Örneğin 1.1.2015 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesi ve buna bağlı olarak verilmiş olan 1.1.2016 tarihli tahliye taahhütnamesine istinaden 08.08.2015 tarihinde çekilmiş olan ihtar dolayısıyla açılacak olan tahliye davası açma süresi 01.02.2016 tarihinde değil 31.12.2016 tarihine kadar uzamış olacaktır.
Sonuç
Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin taşınmazı hangi tarihte teslim alacağına yönelik olarak elinde bulundurduğu ve sonuçları kiracı bakımından ağır olan bir belgedir. Dolayısıyla kiraya veren tahliye taahhütnamesini almak için çaba gösterirken kiracı da tahliye taahhütnamesini vermemek için çaba göstermektir. Fakat uygulamada bu durumun önüne geçmek için tahliye taahhütnamesi üzerine ileri bir tarih yazılmak suretiyle kira sözleşmesinin başında alınmaktadır.
Sonuçları kiracı bakımından bu kadar ağır olan tahliye taahhütnamesinin geçerliliği bir kısım şartlara tabi tutulmuştur. Zira kanun koyucu konut veya iş yeri ihtiyacı bulunan kiracıyı korumak için bir kısım önlemler alma gereği duymuştur. Bu şartların tahliye taahhütnamesinde bulunmamasıyla birlikte artık geçerli bir tahliye taahhütnamesinden bahsedilemez.
Usulüne uygun yazılı tahliye taahhüdünde bulunmasıyla birlikte artık kiracının taşınmazı belirttiği tarihte tahliye zorunluluğu bulunmaktadır. Kiraya veren taşınmazı kiracının taahhüt ettiği tarihte boşaltmazsa bir ay içerisinde icraya başvurmak veya tahliye davası açmak zorundadır. Burada kiraya verene tanınan bir aylık süre hak düşürücü nitelikte bir süredir. Zira T.B.K. m. 347/I gereğince "Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır". Dolayısıyla burada kiraya verene bir aylık hak düşürücü süre tanınması suretiyle ağır sorumluluk yüklenmektedir. Aksi takdirde icra takibi yapma veya dava açma süresini geçiren kiraya veren artık tahliye taahhütnamesine dayanarak taşınmazın tahliyesini talep edemez.
Kaynakça
Akıncı , Şahin, İş Yeri Kiralarında Kiracının Korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, AÜHFD, C. 57, S. 3, Yıl 2008
Aral, Fahrettin / Ayrancı , Hasan Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
Ateş , Derya, Tahliye Taahhüdü, Konya Barosu Dergisi
Aydoğdu ,Murat, / Kahveci, Nalan Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
Baş, Ali Cafer, Kiracılar Açısından Kira ve Tahliye Hukuku, Jeoloji Mühendisleri Odası Dergisi,
Burcuoğlu, Haluk ; Yargıtay Kararları Işığında 6570 sayılı Yasaya Göre Kiracının
Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993
Erdoğan/ Başgül / Aybay ; Kira Hukuku Alanında Yeni Bir Yasal Düzenleme Zorunlu mu? Hukuk Kurultayı, Özel Hukuk, Cilt 3. Ankara 2000
Erdoğan, Hasan, Tahliye, Kira Tespiti, Kira Alacağı ve Tazminat Davaları
Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Erişgin, N; İlk Kira Sözleşmesinden Sonra Sürekli Alına gelen Tahliye Taahhütlerinin Geçerliliği Üzerine, TNBD.
Gümüş, M. Alper Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi
İpek , Eyüp, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Konut ve Çatılı İş Yerleri Kiralarında Tahliye Sebeplerine İlişkin Getirilen Yenilikler
Kökten , Erinç Özlem, 6570 Sayılı Kanuna Göre Adi Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
metinpolat.av.tr
Tahmaz, MS; Kira ve İcra Hukukunda Yazılı Tahliye Taahhüdü
Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
Tunaboylu, M; Kira Akdinin Feshi ve Tahliye Davaları
Yalman , Süleyman, Tahliye Sebebi Olarak Yazılı Tahliye Taahhüdü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13. Sayı 2 2005
Yavuz , Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Yazman, İlhan, Kira Mukavelesinin Hususi Şartlar Kısmındaki Tahliye Taahhüdü, ABD, Yıl 1995, S. 1
Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü
Yusuf, Murat, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi'nin E 2002/414 K. 2002/1200 s. ve 4.2.2002 Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler, AÜEHFD, Cilt: VIII, Sayı: 1-2
Zevkliler, Aydın / Gökyayla , Emre Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
Av. Metin POLAT
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
 Tahliye taahhüdü- Tahliye tarihi- DuraN 0 583 09-02-2021, Saat: 20:46
Son Yorum: DuraN
Anahtar Kelimeler

Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi icra, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi hukuk, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi haciz, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi satış, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi Kıymet takdiri, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi Hakkında, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi nedir, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi myicra, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi icra takibi, Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi araç haczi


Hızlı Menü: