*  Bilgi Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar
2
Yorum
1121
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#1
01-01-2020, Saat: 20:54 (En son düzenleme: 29-01-2020, Saat: 23:09 DuraN.)
Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar
1)      Hukuk Muhakemeleri Kanunun MADDE 367 maddesi gereğince ; Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.
            Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.
2)     Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi),
3)     Kira tespit ilamları ve eklentileri olan Mahkeme Masrafları ile Vekalet Ücretleri (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
4)    Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK 72. Madde),
5)     Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar ( MÖHUK. 41/2 ),
6)    Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. Madde), 
7)     İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1, )
8)    Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez.
9)    Boşanmaya ilişkin ilamlarda eklentisi niteliğinde olan tazminat, Yoksulluk nafakası, Mahkeme masrafı ve vekalet ücretleri, (İştirak ve Tedbir Nafakasının Kesinleşmesine Gerek Yoktur)
10)  Boşanma, babalık gibi aile hukukuna ilişkin ilamlar, şahsın hukukuna ilişkin ilamlar, bunların eklentileri tazminat, yoksulluk nafakası, vek ücreti ve mahkeme masrafı kesinleşmeden icraya konamaz.
11)   İntifa hakkına ilişkin ilamlar ve eklentileri
12)  Uyarlama Davası sonucu verilen kararlar ve eklentileri (Kira tespiti olduğundan)
13)  Tapu Kaydının iptali ve davacı adına tesciline ilişkin ilamlar ve eklentileri
14)  Bir paydaş tarafından diğer paydaş hakkında verilmiş olan Müdahalenin Menine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
15)  Eser Sözleşmesinin iptali ile ilgili taşınmazların maliklerine teslimine ilişkin ilam ve eklentileri
16)  Müdahalenin meni ve eklentilerine ilişkin ilamlar,
17)  Şuf’a ilamı kesinleşmeden eklentileri için icraya konamaz.
18)  Şirketin fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memurunun tayinine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
19)  Boşanma, babalık gibi aile hukukuna ilişkin ilamlar, şahsın hukukuna ilişkin ilamlar, bunların eklentileri tazminat, yoksulluk nafakası, vek ücreti ve mahkeme masrafı kesinleşmeden icraya konamaz.
20) Çocuk teslimine ilişkin ilamlar,
21)  Olumsuz tespit davalarındaki ilamlarda alacaklı davalının bu kararda hükmedilen tazminat ve eklentileri ve olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar, ve İİK.nun 72.Maddesine göre açılan olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar.
22) Mülkiyet Hakkına dayanan ilamlar, Mülkiyet uyuşmazlığı sonucu verilen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil ve eklentileri. Mülkiyet tespitine ilişkin ilamlar,
23) İdare Mahkemelerinin eda hükmü içeren ilamları.
24) Tapu kaydının iptali ve takdir olunan bedelin davalına alınmasına ilişkin ilamlar ve eklentileri.
25) Vergi Mahkemelerince verilen ve fazla alınan harç ve verginin iadesine ilişkin ilamlar,
26) Cebri tescil davası sonucu verilen ilamlar ve eklentileri,
27) İstihkak Davasının kabuluna ilişkin ilam ve eklentileri,
28) İpotek aktinin iptaline ve kaydın terkinine ilişkin ilamlar,
29) Kesinleşmemiş hakem kararları, (3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği – Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 12. HD. 30.04.2019 T. 7239/7199)
30) İhalenin feshinin talebinin reddine ilişkin kararlar
 
Yargı Kararları
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/7106
Karar No:2015/16241 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
                Şikayetçi borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; icra takibine dayanak ilamın ihalenin feshine ilişkin olduğunu, kararın kesinleşmesi beklenmeden icra takibine konu edilemeyeceğini belirterek takibin iptalini talep etmiştir.
                Mahkemece, takibe dayanak yapılan mahkeme ilamında ihalenin feshi istemli davanın reddine karar verildiği ve mahkemece nispi vekalet ücretine hükmedildiği ve icra takibinde bu vekalet ücretinin talep edildiği, ihalenin feshi davasının taşınmazın aynına ilişkin olmayıp kural olarak kesinleşmeden takibe konulmasının mümkün olduğu, vekalet ücretinin de alacağın fer'i niteliğinde olmakla kesinleşmeden takibe konulabileceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
                6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. 
                Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir. Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m), Mahkûmiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi), Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı), Menfi tespitdavasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde), Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2), Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde), İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1). 
                İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icra takibine konu yapılamaz. 
                Mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken şikayetin reddine karar vermek doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 25.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
8. HD. 11.10.2017 T. E: 2015/10643, K: 12770
 Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
Borçlu vekili, müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, talep kabul edilerek takibin iptaline karar verilmiş, karar, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK. 41.maddesi yollamasıyla İİK. 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
 6100 Sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararının icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
 Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.), 
Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi),
Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK 72. Madde),
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar ( MÖHUK. 41/2 ),
Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. Madde), 
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1, )
Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez.
Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan ...2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/465 Esas, 2013/492 Karar sayılı ve 10.04.2013 tarihli ilamı, kira bedelinin 01.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 11.700,00 TL olarak tespitine ilişkin olup, yukarıda belirtilen istisnalar arasında yer almaktadır. Ancak dosya arasındaki belgelerden takibe konu ilamın Yargıtay 6. Hukuk Dairesince onanarak 13.03.2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece takibe konu ilamın takip tarihi itibariyle kesinleşmiş olduğu göz önünde bulundurularak buna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir. 

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#2
02-02-2020, Saat: 15:33
Katkı payı alacağına ilişkin davalarda, taşınmazın alımına katkıda bulunduğunu iddia eden davacının, bu katkısına dayanarak ayın (mülkiyet) talep edemeyeceği, bu nedenle taşınmazın aynı ile ilgili hüküm verilemeyeceği, bu haliyle alacak ilamı olup kesinleşmesine gerek olmadığı, katkı payı alacağına ilişkin davalar da Medeni Kanun'un 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamların konu olarak anılan Kanunun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlar olduğu, bu nitelikleri itibariyle de katkı payı alacağına ilişkin ilamlar ile bu ilamların fer'i niteliğindeki ilamın, vekalet ücreti ve yargılama giderinin diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmalarının mümkün olduğu-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, icra takibinin dayanağını teşkil eden ilamın aile hukukuna ilişkin olup kesinleşmeden icraya konulamayacağını, ilamda faiz alacağına ilişkin bir husus da bulunmadığını ileri sürerek ilama aykırı icra emrinin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulüne ve takibin iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 04.10.2017 tarih ve 2017/1211 E.-2017/1441 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/1(HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.

1-Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.),

2-Mahkümiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları,(5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesi),

3-Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),

4-Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. Madde),

5-Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),

6-Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. Madde),

7-İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1),

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/758 Esas, 2016/925 Karar sayılı 15.12.2016 karar tarihli ilamı, mal rejimi davasından kaynaklı katkı payı alacağına ilişkindir. Bu tür davalarda 07.10.1953 tarih 8/7 sayılı İBK uyarınca taşınmazın alımına katkıda bulunduğunu iddia eden davacı, bu katkısına dayanarak ayın (mülkiyet) talep edemez, bu nedenle taşınmazın aynı ile ilgili hüküm verilemez. Nitekim takip dayanağı ilamda da 123.976,00 TL katkı payı alacağının tahsiline karar verilmiştir. Bu haliyle alacak ilamı olup kesinleşmesine gerek yoktur. Bundan ayrı katkı payı alacağına ilişkin davalar da Medeni Kanun'un 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar konu olarak anılan Kanunun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de katkı payı alacağına ilişkin ilamlar ile bu ilamların fer'i niteliğindeki ilam vekalet ücreti ve yargılama giderinin diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür.

Tüm bu açıklamalar nedeniyle takip dayanağı ilamın takibe konulması için kesinleşmesine gerek olmaması nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/1211 E.-2017/1441 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 15/05/2017 tarih ve 2017/536 E.-2017/516 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 29/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 29.05.2019 T. E: 2018/7812, K: 9512
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Yönetici
*******
Şuan Çevrimdışı
Administrator
1,101
(Mesajlar)
1,018
(Konular)
16-09-2015
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
17
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#3
14-02-2020, Saat: 16:09
8. Hukuk Dairesi 2014/24859 E. , 2015/3922 K.


"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İcra emrine itiraz

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu Belediye vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; takibe konu ilamın gayrimenkulün aynına ilişkin olup temyiz edilmesi nedeni ile kesinleşmediğini, vekalet ücretlerinin karar kesinleşmeden icraya konulamayacağını ayrıca Kamulaştırma Kanunu'na göre taşınmazın istimlaki ile alakalı davalarda nispi değil maktu vekalet ücreti talep edilebileceğini, davalının kesinleşmeyen ve kanuna aykırı bu karara dayanarak müvekkili aleyhine yaptığı ilamlı icra takibinde usul ve yasaya aykırı konulan hacizlerin fekkine ve takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; takibe dayanak . Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/201 Esas 2012/148 Karar sayılı kamulaştırma ilamında taşınmazın aynı ihtilaflı olduğundan takip konusu ilamın infaza konulabilmesi için kesinleşmesinin zorunlu olduğu, ilamın bir bütün olduğu ve ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabi olduğundan kesinleşmeden vekalet ücretinin icra takibine konu edilemeyeceği, ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6. maddesine (değişik 6487 sayılı Yasa'nın 21.md) göre kamulaştırmasız el atma v.b. gibi davalarda nispi vekalet ücreti yerine maktu vekalet ücretinin belirlenmesi gerektiği, kaldı ki icraya konulan ilamın bozulduğu ve dosyanın derdest olduğu anlaşıldığından şikayetçinin şikayetinin kabulü icra takibinin iptali ile konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
HMK Geçici 3. madde yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/4 (HMK'nun 367/2) maddesi gereğince taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Somut olayda, kamulaştırmasız elatma nedeniyle hükmedilen tazminat alacağına ilişkin karar ilamlı icra takibine konu yapılmıştır. Bu ilamda yer alan ve "taşınmazın tapu kaydının iptali ile davalı adına tescili" yönündeki hüküm yasadan kaynaklanan ve tazminat verilmesine ilişkin kararın sonucu olup, taşınmazın aynının ihtilaflı olduğunu göstermez. Bu nedenlerle takip konusu tazminat ilamının infazı için kesinleşmesi gerekli değildir.

Takibe dayanak ilamda, karar tarihindeki tarifeye göre hesap ve takdir olunan 28.002,00 TL vekalet ücretinin davalı ... Belediyesi'nden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup borçlunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6. maddesine (değişik 6487 sayılı Yasa'nın 21.md) göre kamulaştırmasız el atma v.b. gibi davalarda nispi vekalet ücreti yerine maktu vekalet ücretinin belirlenmesi gerektiği yönündeki itirazı ancak dayanak ilamın temyizinde ileri sürülebilecek ve düzeltilebilecek niteliktedir.
Açıklanan nedenlerle Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 12.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorma kendini, Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Charles Bukowski
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamın İcrasının İstenmesi DuraN 0 321 10-02-2021, Saat: 11:53
Son Mesaj: DuraN
Zamanaşımına Uğramayan İlamlar DuraN 0 723 01-01-2020, Saat: 21:04
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar icra, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar hukuk, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar haciz, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar satış, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar Kıymet takdiri, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar Hakkında, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar nedir, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar myicra, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar icra takibi, Kesinlemeden İcraya Konulamayacak İlamlar araç haczi


Foruma Git: