*  İçtihat Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI
1
Yorum
569
Okunma
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BU KONUYU DEĞERLENDİR
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Konuyu Yazdır
Çalışkan Üye
****
Şuan Çevrimdışı
İcracı Üye
38
(Mesajlar)
37
(Konular)
30-09-2015
(Kayıt Tarihi)
(Meslek)
(Görev Yeri)
(Haberci)
2
(Rep Puanı)
#1
12-12-2020, Saat: 18:29 (En son düzenleme: 12-12-2020, Saat: 18:42 Kaya.)
Kıymete takdirine itiraz üzerine mahkemece hükme esas alınan bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda, değerlemenin yapıldığı tarih açıkça belirtildiğinden, iki yıllık sürenin, icra müdürlüğü değerlendirme tarihinden değil, bilirkişi raporunda belirtilen tarihten başlayacağı ve ihalenin feshi isteminin buna göre değerlendirilmesi gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Şikayetçi borçluların, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, icra mahkemesince; davanın reddine hükmedildiği, şikayetçi borçluların istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kabulü ile; mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile 15.10.2015 tarihli ihalelerin ayrı ayrı feshine dair karar verildiği, karara karşı alacaklının temyiz talebinde bulunduğu görülmüştür.İİK'nun 128/a-2. maddesinde; "Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez" hükmüne yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.1992 tarih ve 1992/4-70 E. - 1992/130 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, İİK'nun 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı, sonradan kesinleşmesi koşulu ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı keşif tarihidir.Kıymet takdirine itiraz davası; İİK'nun 128/a maddesinde düzenlenmiş olup, icra müdürlüğünce satışa konu malın bilirkişi marifetiyle yaptırılan değer tespitinin yerinde olmadığına yönelik bir şikayettir. Bu şikayette ilgili, müdürlükçe yaptırılan değer tespitinin yerinde olmadığı, malın belirlenen değerinin gerçek kıymetini yansıtmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmaktadır. Mahkemece yapılacak iş; icra müdürü tarafından belirlenen değerin taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığı, bir başka ifadeyle memur işleminin doğru olup olmadığını denetlemektir. 
Dolayısıyla mahkeme, oluşturduğu bilirkişi kurulu ile, icra müdürünün kıymet takdiri yaptırdığı tarih itibariyle taşınmazın değerini belirleyerek memur işlemini denetler. Bu itibarla; mahkemece görevlendirilen bilirkişi tarafından düzenlenen raporda ya da anılan mahkeme kararında, değerlemenin yapıldığı tarih açıkça belirtilmediği sürece, kıymet takdirine itiraz davasındaki keşif tarihinin, İİK’nun 128/a-2 maddesinde düzenlenen 2 yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak kabulü mümkün olmadığı gibi, şikayet işleminin ruhuna da uygun düşmeyecektir.Somut olayda, ihaleye konu taşınmazların kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 25.07.2012 tarihinde yapıldığı, borçlu ...'ın taşınmaza takdir olunan değerin gerçek değerinin altında olduğunu ileri sürerek kıymet takdirine itiraz etmesi üzerine, ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 26.12.2013 tarih ve 2013/369 E. - 2013/999 K. sayılı dosyasında şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir. Mahkemece hükme esas alınan 27.11.2013 tarihli raporda bilirkişiler tarafından 25.10.2013 tarihi itibari ile değerlendirme yapılmış olduğunun açıkça belirtilmiş olduğu anlaşıldığından, iki yıllık süre, satışa esas alınan muhammen bedellerin kıymet takdirine itiraz davasında görevlendirilen bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, değerlemenin yapıldığı tarih açıkça belirtildiğinden, icra müdürlüğü değerlendirme tarihi olan 25.07.2012 tarihinden başlamayıp, bilirkişi raporunda belirtilen 25.10.2013 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 15.10.2015 günü itibariyle İİK'nun 128/a maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmemiştir.Bu durumda, kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı 25.10.2013 tarihinden itibaren iki yıllık süre geçmeden ihale gerçekleştirilmiş olup, bölge adliye mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak ihalenin feshine karar verilmesi isabetli değildir.O halde, bölge adliye mahkemesince, ihalenin feshine gerektirecek kamu düzenine ilişkin başkaca bir fesih sebebi de bulunmadığından, borçluların yerel mahkeme kararına karşı istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereği esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2020 tarih ve 2020/369 E. - 2020/729 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.12. HD. 21.10.2020 T. E: 6924, K: 8959 
Çalışkan Üye
*
Şuan Çevrimdışı
Yeni Üye
3
(Mesajlar)
2
(Konular)
07-06-2020
(Kayıt Tarihi)
İcra Müdürü
(Meslek)
(68) Aksaray
(Görev Yeri)
ab93893
(Haberci)
0
(Rep Puanı)

Haberci: ab93893
#2
06-06-2021, Saat: 22:44
Borçlunun kıymet takdirine itiraz etmesi üzerine, icra mahkemesince hükme esas alınan raporda bilirkişiler tarafından "şikayet tarihi itibari ile değerleme yapılmış olduğu" açıkça belirtildiğinden, iki yıllık sürenin (İİK. 128/a), bu değerleme tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Şikayetçi borçlunun, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, satış ilanının ilan panosuna asılmamasının satış kararına aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile re'sen ihalenin feshine karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, satış ilanının ilan panosuna asılmamasının re'sen ihalenin fesih nedeni olamayacağından bahisle alacaklının istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına şikayetin reddine ve borçlunun ihale bedelinin %10’u oranında para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği görülmektedir.Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;İİK'nun 128/a-2. maddesinde; "Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez" hükmüne yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.1992 tarih ve 1992/4-70 E. - 1992/130 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, İİK'nun 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı, sonradan kesinleşmesi koşulu ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı keşif tarihidir.Kıymet takdirine itiraz davası; İİK'nun 128/a maddesinde düzenlenmiş olup, icra müdürlüğünce satışa konu malın bilirkişi marifetiyle yaptırılan değer tespitinin yerinde olmadığına yönelik bir şikayettir. Bu şikayette ilgili, müdürlükçe yaptırılan değer tespitinin yerinde olmadığı, malın belirlenen değerinin gerçek kıymetini yansıtmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmaktadır. Mahkemece yapılacak ...; icra müdürü tarafından belirlenen değerin taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığı, bir başka ifadeyle memur işleminin doğru olup olmadığını denetlemektir. Dolayısıyla mahkeme, oluşturduğu bilirkişi kurulu ile, icra müdürünün kıymet takdiri yaptırdığı tarih itibariyle taşınmazın değerini belirleyerek memur işlemini denetler. Bu itibarla; mahkemece görevlendirilen bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, değerlemenin yapıldığı tarih açıkça belirtilmediği sürece, kıymet takdirine itiraz davasındaki keşif tarihinin, İİK’nun 128/a-2 maddesinde düzenlenen 2 yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak kabulü mümkün olmadığı gibi, şikayet işleminin ruhuna da uygun düşmeyecektir.Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 18.11.2015 tarihinde yaptırıldığı, takibin diğer borçlusun taşınmaza takdir olunan değerin gerçek değerinin altında olduğunu ileri sürerek kıymet takdirine itiraz etmesi üzerine, ... 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 18.07.2017 tarih ve 2017/207 E. 2017/531 K. sayılı dosyasında şikayetin kabulüne karar verildiği görülmüştür. Mahkemece hükme esas alınan 12.06.2017 tarihli raporda bilirkişiler tarafından dava tarihi olan 03.03.2017 tarihi itibari ile değerleme yapılmış olduğu açıkça belirtilmiş olup, iki yıllık süre, mahkemece aldırılan rapordaki değerleme tarihi olan 03.03.2017 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 24.04.2019 günü itibariyle İİK'nun 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiştir.Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesince kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıldan fazla süre geçtikten sonra ihale gerçekleştirilmiş olup, bu hususun re'sen gözetilmesi gerektiğinden, yazılı gerekçe ile ihalenin feshine karar verilmesi yerine, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2020 tarih ve 2020/1952 E. - 2020/955 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 08.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.12. HD. 08.04.2021 T. E: 2676, K: 4288
Konuyu YazdırBenzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
 Pandeminin 2 Yıllık Kıymet Takdiri Süresine Etkisi DuraN 0 542 11-05-2021, Saat: 03:34
Son Mesaj: DuraN
 2 yıllık süre, kıymet takdirinin fiilen yapıldığı tarihten başlayacağı Kaya 0 211 12-12-2020, Saat: 19:32
Son Mesaj: Kaya
 Kıymet Takdirindeki 2 yıllık sürenin, satış tarihi itibariyle dikkate alınması gerektiği DuraN 1 1,276 09-08-2020, Saat: 23:13
Son Mesaj: DuraN
 Kesinleşen kıymet takdiri tarihten itibaren 2 yıl geçmeden yeniden kıymet takdiri istenemez DuraN 0 1,118 12-04-2020, Saat: 19:18
Son Mesaj: DuraN
 2 YIllık Kıymet Takdiri Süresi Dolduktan Sonra Yapılan İhale-Sürenin Resen Dikkat Alınması DuraN 0 1,000 12-04-2020, Saat: 18:52
Son Mesaj: DuraN
Anahtar Kelimeler

Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI icra, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI hukuk, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI haciz, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI satış, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI Kıymet takdiri, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI Hakkında, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI nedir, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI myicra, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI icra takibi, Kıymet Takdirindeki 2 Yıllık Sürenin BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN TARİHTEN BAŞLAYACAĞI araç haczi


Foruma Git: